Video om brandsäkerhet i ladugårdar

Den andra videon i den serie som producerats i samarbete mellan LPA, LokalTapiola och lantbruksföretagarnas centralförbund MTK har namnet "Paloturvallinen navetta" (En brandsäker ladugård). Den finskspråkiga videon är några minuter lång och lyfter fram den viktiga roll som lantbruksföretagarna själva har när det gäller att förebygga och avvärja brandsäkerhetsrisker på en lantgård.

Varje år inträffar det flera eldsvådor på gårdarna och skadorna är i allmänhet stora. Till exempel vid en eldsvåda i en byggnad för produktionsdjur slukar lågorna också lantbruksföretagarens livsverk förutom de materiella skadorna.

Eldsvåda är den största egendomsrisken på en lantgård
I videon berättar ett producentpar om sina erfarenheter av en eldsvåda och hur de har beaktat brandsäkerhetsriskerna i den nya ladugården. Videon vill framhäva vikten av en omsorgsfull planering både när produktionsbyggnader uppförs och senare när de är i bruk.

Mer än hälften av de eldsvådor som inträffat på lantgårdar har orsakats av elanläggningar och elinstallationer. Alla elinstallationer bör göras av fackmän, men tyvärr kan även fackmän begå misstag. Eftersom husdjursskötsel sliter hårt på elanläggningarna är det viktigt att genom regelbundna elinspektioner kontrollera hur det påverkar elsäkerheten. LokalTapiola ger rådet att det lönar sig för produktionsgårdar att låta en utomstående inspektera elanläggningarna och elinstallationerna åtminstone vart femte år.

Det lönar sig att planera all elteknik så att den är synlig eller flytta ut den från produktionsutrymmena. Det lönar sig också att förse djurbyggnaderna med ett brandvarningssystem även om man vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minimera brandrisken. I de fuktiga förhållandena i produktionsbyggnaderna på en lantgård fungerar enligt LokalTapiola bara system som bygger på aspirerande rökdetektering. I Finland finns två sådana system på marknaden: Elotec och ICAS.

Videon "Paloturvallinen navetta" kan ses på Youtube: http://youtu.be/JifpV139n40

Ytterligare information ger arbetarskyddsagronom Erik Lindroos på LPA, tfn 029 435 2364