Hoppa över navigering

Hur söker jag ändring i ett beslut?

Om du är missnöjd med ett överklagbart försäkrings- eller förmånsbeslut från LPA, kan du söka ändring i det.

I den besvärsanvisning som medföljer beslutet får du veta hur du kan söka ändring. När du har överklagat beslutet, utreder vi om vi kan rätta det. Om vi inte kan rätta beslutet, skickar vi din besvärsskrift till en besvärsnämnd för behandling.

Överklagande av beslut

En besvärsanvisning finns alltid med som bilaga till försäkrings- och förmånsbeslut. Du kan också läsa anvisningen nedan. Läs besvärsanvisningen noggrant och följ den angivna tidsfristen. Vid behov kan en LPA-ombudsman hjälpa dig med besvärsskriften. Kontakta ombudsmannen i god tid innan besvärstiden går ut.

Besvärsanvisning: ärenden som gäller arbetspension, pensionsförsäkring, arbetspensionsrehabilitering eller avträdelsestöd

Besvärsanvisning: ärenden som gäller olycksfall, yrkessjukdomar, skador eller LPA-sjukdagpenning

Om du vill kan du skicka din besvärsskrift via

  • våra e-tjänster; identifiera dig i e-tjänsterna och skicka filerna med funktionen Skicka bilagor
  • vår skyddade e-posttjänst, där du som mottagare väljer Ändringssökande.

Observera att också elektroniskt inlämnade besvär måste vara framme innan tidsfristen för sökande av ändring går ut. LPA har öppet till kl. 16.00, på nyårsafton och skärtorsdag till kl. 13.00.

Du kan använda besvärsblanketten för att överklaga beslut. Blanketten lämpar sig inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Hur besvärsärenden behandlas i besvärsnämnderna och försäkringsdomstolen

Mer information om behandlingen av de besvär du anfört får du av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärsnämndernas beslut kan överklagas hos försäkringsdomstolen.

Kostnaderna för att överklaga hos besvärsnämnderna och försäkringsdomstolen

Rättegångsavgift

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvärsnämnden för olycksfallsärenden debiterar ingen avgift av dig för behandlingen av ditt besvärsärende.

I försäkringsdomstolen är behandlingen av besvärsärenden i regel avgiftsfri för enskilda personer. Mer information om rättegångsavgifter: Försäkringsdomstolen > Till dig som söker ändring.

Rättegångskostnader

Det kan uppkomma kostnader för dig om du anlitar ett ombud eller ett biträde. Om du inte har beviljats rättshjälp ansvarar du själv för kostnaderna för ombudet eller biträdet.

Du kan ha möjlighet att få ersättning från LPA för dina rättegångskostnader. En förutsättning är att du i samband med ditt överklagande uttryckligen begär att kostnaderna ska ersättas. Ett ytterligare krav är att det med särskilt beaktande av det avgörande som meddelats i ärendet vore oskäligt att du själv måste betala dina rättegångskostnader. Besvärsinstansen beslutar om ersättande av rättegångskostnaderna i samband med behandlingen av besvärsärendet.

Mer information om ersättande av rättegångskostnader: Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, Besvärsnämnden för olycksfallsärenden och Försäkringsdomstolen.

Sökande av ändring i ärenden som gäller avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

Observera att om du är missnöjd med LPA:s omprövningsbeslut i ett ärende som gäller avbytarservice för lantbruksföretagare ska du överklaga direkt hos förvaltningsdomstolen och inte skicka besvären till LPA. I den besvärsanvisning som medföljer beslutet anges närmare till vilken förvaltningsdomstol besvärsskriften ska skickas.

Om du vill överklaga LPA:s omprövningsbeslut i ett ärende som gäller avbytarservice för pälsdjursuppfödare ska besvären skickas direkt till Vasa förvaltningsdomstol.

Läs mera:

Avbytarservice för lantbruksföretagare
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig