Hoppa över navigering

Vad är LPA?

Vi erbjuder jordbrukare, renskötare, yrkesfiskare och skogsägare samt forsknings- och konststipendiater ett mångsidigt pensionsskydd och social trygghet i olika livssituationer.

LPA:s uppgift och verksamhetsidé

LPA har som uppgift att förbättra välbefinnandet för lantbruksföretagare och stipendiater i alla skeden av livet. LPA tillhandahåller övergripande lagstadgad social trygghet och tjänster kompetent och kundorienterat.

Mer än bara en pensionsanstalt

Vi tryggar våra kunders vardag i livets olika skeden. Utöver pensionsförsäkringen sköter vi våra kunders

 • lagstadgade arbetsskadeförsäkring
 • olycksfallsförsäkring för fritiden
 • LPA-sjukdagpenning
 • yrkesinriktade rehabilitering och
 • grupplivförsäkring
 • samt lantbruksföretagarnas och renskötarnas avträdelsestöd.

Vi sköter också förvaltningen av avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare och tillhandahåller rådgivning inom hälsa och säkerhet i arbetet.

Allt detta kallas för LPA-trygghet.

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas arbetspensioner är lagstadgade

LFÖPL-försäkringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är en arbetspensionsförsäkring för jordbrukare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar. Också forsknings- och konststipendiater omfattas av detta pensionsskydd.

Från den lagstadgade LFÖPL-försäkringen betalas pensioner på motsvarande sätt som från övriga delar av arbetspensionssystemet. Du tjänar också in pension på motsvarande sätt som i fråga om andra arbetspensioner. Om den försäkrade dessutom arbetar med annan företagarverksamhet eller utför lönearbete, kompletterar LFÖPL-försäkringen det totala pensionsskyddet.

Lantbruksföretagarnas pensionsförsäkring

För de flesta lantbruksföretagare är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Om företagaren inte omfattas av den obligatoriska försäkringen kan han eller hon teckna en frivillig försäkring.

Som lantbruksföretagare försäkras

 • företagare som självständigt bedriver jord- och skogsbruk samt de familjemedlemmar som deltar i arbetet på gården och får lön för arbetet
 • yrkesfiskare och de familjemedlemmar som deltar i fiskearbetet
 • renskötare och de familjemedlemmar som deltar i renskötseln
 • pensionstagare som förvärvar en lantbruksföretagarverksamhet.

Stipendiaternas pensionsförsäkring

Stipendiater försäkras när

 • de omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • de har i Finland beviljats ett stipendium på minst 1 502 euro (2024) som är avsett för konstnärligt arbete eller forskningsarbete i Finland som pågår minst fyra månader.

Försäkringen är obligatorisk både för dem som mottagit ett personligt stipendium och för dem som arbetar i en arbetsgrupp med stöd av stipendium.

Stipendiater som är under 18 år eller över 68 år eller som får ålderspension kan inte teckna en försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte heller stipendier som är avsedda för grundexamensstudier eller som är enbart avsedda för kostnader, såsom resestipendier.

Vision: Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Vi förverkligar och utvecklar våra kunders sociala trygghet och välfärd. Vi säkerställer att vår verksamhet är kundnära och kostnadseffektiv. Personalens kunnande svarar på de föränderliga behoven i vår verksamhetsmiljö.

Runt om i landet betjänas kunderna av LPA-ombudsmän.

Huvudkontoret i Hagalund i Esbo har cirka 160 anställda som handlägger ansökningar om försäkringar och förmåner samt betjänar kunder personligen och per telefon.

Flera ärenden kan kunderna också sköta via e-tjänsterna på vår webbplats.

Vår verksamhet styrs av värderingar

Till våra värderingar hör:

 • Högklassig service
 • Värdesättande av kunden
 • Hushållning med resurser
 • Samarbete och ett öppet ledarskap

Serviceprinciper

En god kundupplevelse kräver att man förstår och svarar på kundens behov och förväntningar. För oss på LPA är grunden för en god service alltid att vi sätter värde på våra kunder och har rätt serviceattityd. För att säkerställa en god kundupplevelse och ytterligare utveckla vår verksamhet arbetar vi aktivt på att kundserviceprocesserna ska löpa bättre. Inom ramen för projektet PAMELA – palveleva Mela har vi formulerat serviceprinciper för LPA.

Serviceprinciperna styr oss i det dagliga arbetet att tillsammans handlägga ärendena på rätt sätt och effektivt, för kundens bästa. Vi har hand om LPA-tryggheten sakkunnigt och effektivt, vi lyssnar på kunderna och sätter värde på dem – i enlighet med våra serviceprinciper.

LPA:s serviceprinciper

 • Jag är närvarande, jag lyssnar och kartlägger.
 • Jag sätter värde på våra kunder och mitt arbete.
 • Jag är expert för kundens bästa.
 • Jag sköter LPA-tryggheten effektivt genom samarbete.

 

Familjevänlig arbetsplats

Rutinanvisningen om att sammanjämka arbete och familj så bra som möjligt är mycket viktig för oss på LPA. Vårt mål är att stöda sammanjämkningen av arbete och familj i olika skeden av livet och främja en familjevänlig inställning i arbetslivet. Vi förverkligar familjevänligheten genom praktiska handlingar till exempel genom att erbjuda deltidsarbete och distansarbete. Genom att arbeta tillsammans säkerställer vi att vår familjevänliga inställning syns och hörs på vår arbetsplats.

Våra kärnbudskap i den familjevänliga verksamheten är

 • Familjevänligheten på vår arbetsplats främjar våra mål och höjer arbetsmotivationen hos våra medarbetare.
 • En bra chef beaktar medarbetarnas olika livssituationer i enlighet med överenskomna flexibla arrangemang och spelregler.
 • Inställningen spelar en roll! Hela vår organisation engagerar sig för att förankra handlingsrutinerna i kampanjen Familjevänlig arbetsplats i vår vardag.

Befolkningsförbundet i Finland beviljade den 24.11.2022 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Certifikatet Familjevänlig arbetsplats.

Familjevänligt företag, beviljat av Väestöliitto

LPA:s internationella samarbete

LPA deltar i de internationella samarbetsnätverken för social trygghet ISSA och ENASP.

International Social Security Association ISSA

ISSA är världsorganisationen för socialförsäkringsinstitutioner som samlar cirka 320 socialförsäkringsinstitutioner från 160 länder. LPA deltar aktivt i verksamheten inom ISSA:s internationella sektion för förebyggande åtgärder inom lantbruket (International Section of the ISSA on Prevention in Agriculture). Syftet med sektionen är att främja förebyggande av arbetsolyckor och yrkessjukdomar inom lantbruk, skogsbruk och trädgårdsodling liksom hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen för arbetstagare inom dessa sektorer. Sektionen delar med sig av forskning och god praxis och anordnar seminarier.

ENASP (European Network for Agricultural Social Protection Systems)

ENASP är ett samarbetsnätverk för socialförsäkringsinstitutioner inom lantbruket. Förutom LPA ingår KRUS (Polen), MSA (Frankrike), SVLFG (Tyskland) och SVS (Österrike) i nätverket. Medlemsorganisationerna erbjuder lantbruksföretagare omfattande lagstadgad social trygghet, till exempel pensions- och olycksfallsförsäkringsskydd, åtgärder för att förebygga arbetsolyckor och yrkessjukdomar samt olika tjänster. Sociala förmåner och tjänster är anpassade till behoven hos dem som arbetar inom lantbruket.

ENASP:s medlemmar träffas regelbundet för att utbyta goda exempel på hur social trygghet och säkerheten i arbetet liksom välbefinnandet på arbetsplatsen kan främjas. ENASP deltar i olika arbetsgrupper på EU-nivå och tar upp frågor som rör social trygghet för lantbruksföretagare i den politiska debatten om lantbruksbefolkningen. Aktuella frågor är till exempel digitaliseringen i genomförandet av social trygghet och klimatförändringarnas inverkan på lantbruksföretagarnas behov av social trygghet.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig