Hoppa över navigering

Projektet Ta hand om bonden har en betydande inverkan på lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbetsförmåga

E2 Tutkimus genomslagsrapport visar att Ta hand om bonden-projektet, som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har fullföljt, på ett betydande sätt har hjälpt lantbruksföretagarna att orka i sin allt stramare verksamhetsmiljö. Särskilt hjälpen som projektarbetarna gett och terapihjälpen som köptjänstförbindelserna gjort möjlig har avsevärt förbättrat lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och välbefinnande. Utgående från resultaten har projektet dessutom haft positiva inverkningar på företagarnas tid i arbetet, minskningen av antalet sjukdomsfall och på Finlands försörjningsberedskap.

Undersökningen, som E2 Tutkimus har genomfört, baserar sig på ett mångsidigt enkäts-, statistik- och intervjumaterial som har samlats in av lantbruksföretagare som varit Ta hand om bonden-projektets kunder, projektarbetare och lantbrukets intressentgrupper.

Fler än nio av tio betraktar projektarbetarnas insatser som betydelsefulla

Projektet Ta hand om bonden har 15 regionala projektarbetare som på ett övergripande sätt hjälper lantbruksföretagarna att kartlägga utmaningar, analyserar lösningsalternativ och hänvisar till rätt slag av hjälp. Projektarbetarna samlar ofta också in yrkesövergripande hjälp för lantbruksföretagarna.

Resultaten visar att det särskilt är samtalshjälpen som projektarbetarna ger som tydligt bidrar till att förbättra projektkundernas livskvalitet. Av lantbruksföretagarna som deltog i undersökningen upplevde rentav 91 procent projektarbetarnas arbete som ändamålsenligt. Den höga tillfredsställelsen förklaras även med projektarbetarnas övergripande och multiprofessionella arbetssätt, den omfattande kunskapen om lantbrukets omvärld, den starka yrkeskunskapen och förståelsen för de rådgivnings- och servicesystem som omger lantbruksföretagarna.

Respondenterna hade poängsatt sitt eget välbefinnande före och efter att de hade tagit emot projektarbetarnas hjälp på skalan 0–10. Poängantalet för det välbefinnande som lantbruksföretagarna upplevde före hjälpen låg på endast 3,7 medan det efter hjälpen steg till 6,3 poäng. I samtalen med projektarbetarna hade man lyckats öppna knutar och belastningsfaktorerna har minskat. Därigenom har det psykiska välbefinnandet ökat och arbetsförmågan har förbättrats.

”Redan att projektarbetarna besökte gården bidrog till att vi orkade vidare och framtiden tedde sig ljusare. Det fanns lösningar.” (En kund)

Tjänster med köptjänstförbindelse stärker arbetsförmågan och välbefinnandet

Det är möjligt att via projektet vid behov får en köptjänstförbindelse till en tjänst som hjälper en att orka, till exempel för terapi. Av respondenterna upplevde 88 procent att tjänsten som inhämtades med hjälp av köptjänstförbindelsen var ändamålsenlig. Den upplevda arbetsförmågan och välbefinnandet ökade avsevärt tack vare terapi och annan sakkunnig hjälp. Det är viktigt att observera att det endast är möjligt att få fem terapibesök med en köptjänstförbindelse. Resultatet visar alltså att även några besök hos en terapeut kan hjälpa i en utmanande livssituation.

Trots att man kunde uppleva det som svårt att be om hjälp eller rent av skämdes för det har man tack vare projektet kunnat avbryta dessa onda cirklar av att inte tala. I intervjuerna berättade kunderna hur de mådde bättre och hur deras förmåga att tala om svårigheterna som de hade mött hade förbättrats tack vare hjälpen.

”Det har redan gått några år sedan terapin, men den har burit långt och varit en viktig faktor senare när det gällt att orka i arbetet.” (En kund)

”Sådan övergripande hjälp som projektet ger finns inte någon annanstans”

En del av projektet Ta hand om bonden har gått ut på att skapa ett nätverk av intressentgrupper i landskapen och utbilda dessa i arbetet med tidigt ingripande. Syftet är att förebyggande ingripa i lantbruksföretagarens problem med arbetsförmågan eller i svåra livssituationer, innan läget tillspetsas. Till det frivilliga nätverket av intressentgrupper hör över hundra organisationer som arbetar kring lantbruksföretagaren. Nätverket får regelbundet utbildning för att man ska lära sig upptäcka tecken på utmattning och så kunna hänvisa vidare.

Enligt resultaten har modellen för tidigt ingripande verkat i två riktningar: lantbruksföretagarna har bättre än tidigare fått hjälp och intressentgruppsmedlemmarna i nätverket har upplevt att projektet har gett dem flera verktyg för att hjälpa lantbrukarna. I intervjuerna uppgavs det att sådan övergripande hjälp som projektet ger inte finns tillgänglig någon annanstans.

Åtgärder som visat sig vara effektiva behövs även i fortsättningen

Lantbruksföretagarnas utmaningar har fortgått redan länge. Dålig lönsamhet, kontinuerligt stigande produktionskostnader och den instabila marknaden belastar ekonomin även men gör det också svårt för företagarna att orka.

Förutom att projektet Ta hand om bonden avsevärt bidrar till att lantbruksföretagarna orkar har projektåtgärderna även mer långtgående följder, vilket undersökningen som nu genomförts visar. Med projektets hjälp kan vi förlänga tiden i arbetet och stöda sysselsättningen. Kostnaderna till följd av tidig pensionering eller sjukdomsfrånvaro kan åtminstone delvis undvikas med projektets hjälp. Den avsevärda förbättringen av lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och välbefinnande påverkar åtminstone indirekt även Finlands försörjningsberedskap.

– En så omfattande undersökning av effekterna som åtgärderna inom Ta hand om bonden-projektet har är värdefull. Undersökningen kommer lägligt eftersom det finns en notering om etablering av projektåtgärderna i regeringsprogrammet. Resultaten visar att projektåtgärderna har varit väl inriktade och att dessa åtgärder behövs även i framtiden för att vi ska ha arbetsförmögna lantbruksföretagare som mår bra i arbetet och som kan trygga livsmedelsproduktionen och försörjningsberedskapen, framhäver LPA:s verkställande direktör Heli Backman.

”Vi primärproducenter är vana att själva ta hand om våra egna bekymmer, men för mycket och för länge är mer än vi klarar av. Jag hoppas att projektet får fortgå. Det räddar liv.” (En kund)

Projektet Ta hand om bonden startade 2017 som svar på den åtstramade situationen inom lantbruket och lantbruksföretagarnas nödläge. Då styrdes en miljon euro ur krispaketet till lantbrukssektorn till LPA för att lantbruksföretagarna skulle få hjälp med att orka i arbetet. Läs mer: Ta hand om bonden.

Närmare information om undersökningen
forskare Atte Penttilä, E2, atte.penttila(at)e2.fi eller 040 1675969
enhetschef Pirjo Saari, LPA: pirjo.saari(at)mela.fi eller 040 034 1390

Konsekvensanalys av projektet Ta hand om bonden: Sammanfattning och slutsatser (pdf)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig