Hoppa över navigering

Bakgrund till projektet Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden hjälper lantbruksföretagare att orka och stödjer bönder som befinner sig i en svår livssituation. Projektets långsiktiga mål är att utveckla en modell för tidigt ingripande och bilda ett nätverk av lantbrukets intressentgrupper som stöd för lantbruksföretagare.

Oro över välbefinnandet i bakgrunden

De finländska lantbruksföretagarnas utmanande situation blev allmänt känd i samband med böndernas traktormarsch våren 2016. Oron över böndernas ekonomiska trångmål, administrativa börda och försenade stödutbetalningar ledde till att producentorganisationerna krävde att statsrådet måste göra något för att avhjälpa den svåra situation som drabbat lantbrukssektorn.

Hösten 2016 tog Finlands regering in ett krispaket till jordbruket på 50 miljoner euro i följande års budget. En miljon euro av krispaketet anvisades Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA för att hjälpa lantbruksföretagarna att orka.

LPA startade genast i början av 2017 det riksomfattande projektet Ta hand om bonden. Projektets syfte är att erbjuda direkta stödåtgärder och utveckla en långsiktig förebyggande modell för tidigt ingripande som stöd för lantbruksföretagare.

I statens budget för 2018–2024 beviljades projektet finansiering. Med stöd av den finansieringen kan projektet fortsätta till slutet av 2024.

På statistiksidan finns mera info på finska, om projektet Ta hand om bondens antal beviljade köptjänstförbindelser och bakgrundsinfo samt antal gårdsbesök.

Projektarbetare hjälper lantbruksföretagaren

För projektet anställdes först en projektledare och fyra projektarbetare med uppgift att erbjuda hjälp åt lantbruksföretagare i en utmanande livssituation. Det andra året anställdes två nya projektarbetare för att man skulle kunna besvara hjälpbehovet ännu bättre.

Vid sidan av Ta hand om bonden-projektarbetarna finns anställda som arbetar med landskapens välbefinnandeprojekt. De hjälper lantbruksföretagare inom sina verksamhetsområden på samma sätt som Ta hand om bonden-projektets projektarbetare. När MTK-förbundens projekt för välmående har avslutats har projektet utvidgat sin verksamhet till dessa landskap.

I början av 2024 sysselsatte projektet 15 projektarbetare, en projektledare, en sakkunnig och en projektassistent det vill säga sammanlagt 18 personer. Allas kontaktinformation hittar du här: Kontakta projektet.

Projektarbetarna spelar en central roll för att vi ska kunna hjälpa lantbruksföretagarna. När en begäran om hjälp kommer beger sig projektarbetaren till gården för att få en helhetsuppfattning om situationen. Många bönder upplever det som en lättnad att få prata om sina bekymmer med en utomstående pålitlig person.

Det behövs också långvarigare hjälp. På rekommendation av en projektarbetare kan jordbrukaren med hjälp av en köptjänstförbindelse få exempelvis terapi eller arbetshandledning eller experthjälp för annan verksamhet som hjälper personen att orka. De huvudsakliga orsakerna till ansökan om köptjänstförbindelse är överansträngning, ekonomiska bekymmer, utmattning och relationsproblem. Jordbrukets utmaningar syns också i lantbruksföretagarens parförhållande.

Tröskeln för att begära hjälp har blivit lägre

Sedan projektet startade har allt flera bönder fått hjälp av projektet Ta hand on bonden och tröskeln för att begära hjälp har blivit lägre. De som sökt hjälpt har framför allt behövt socialt stöd. Metoder som hjälper dem att orka är individualterapi, arbetshandledning och parterapi. Under projektet har man märkt att många bönder även vill ha hjälp med ledning och ekonomisk kompetens förutom det egna välbefinnandet och mänskliga relationer.

De effektutredningar som projektet lät göra (Suomela 2018, Saari 2019) visade att åtgärderna inom projektet Ta hand om bonden har underlättat livet för lantbruksföretagare som befunnit sig i en kris och att genom projektet har kunnat förbättra jordbrukarnas arbetsförmåga och hjälpa dem att klara utmaningarna i samband med gårdens verksamhet.

Tidigt ingripande

Utöver krisverksamheten är målet för projektet Ta hand om bonden att skapa en handlingsmodell för tidigt ingripande som stöd för lantbruksföretagare. Avsikten är att lantbrukets intressentgrupper ska bilda ett stödnätverk som kan identifiera utmattning och hjälpbehov hos lantbruksföretagare och att nätverket vågar ta upp saken och kan hänvisa bonden till experthjälp. Projektet har ordnat evenemang för intressentgrupperna om temat tidigt ingripande (Ta hand om bonden-träffar) och på detta sätt har man försökt utöka medvetenheten om hjälpbehoven.

Det har bland annat ordnat kurser i välbefinnandets ABC och Vahva mieli -coachningar som en del av projektet för tidigt ingripande.

Avhandling om projektets effekt

Pirjo Saaris licentiatavhandling Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn (på svenska ungefär Hantering av lantbruksföretagarnas risk beträffande arbetsförmågan – sambandet mellan projektet Ta hand om bonden och den upplevda psykosociala belastningen och arbetsförmågan) granskades på LPA 12.12.2019. Pirjo Saari är  enhetschef för LPA:s enheten för främjande av arbetsförmågan och avhandlingen handlar om effekten av åtgärderna inom projektet Ta hand om bonden. Avhandlingen skrevs vid socialpolitiska institutionen vid Åbo universitet.

Av Saaris licentiatavhandling framgick att jordbrukarna upplevde att åtgärderna inom projektet klart hade förbättrat deras arbetsförmåga och psykosociala belastning. Både den experthjälp som skaffats genom köptjänstförbindelser och det personliga hjälparbete som projektarbetarna utförde upplevdes ha effekt.

Enkätundersökningen för avhandlingen skickades till lantbruksföretagare som hade fått och använt en köptjänstförbindelse före 22.11.2018. Enkäten skickades till sammanlagt 902 personer och svarsprocenten var 42,6 procent.

Du kan läsa avhandlingen här (på finska): Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn (pdf)

Summary in english: Work ability risk management of agricultural entrepreneurs. The correlation between the Support the Farmer Project and perceived psychosocial stress and work ability (pdf)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig