Hoppa över navigering

Familjepension enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Familjepension enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar betalas till förmånslåtarens make/maka och barn och under vissa förutsättningar förmånslåtarens sambo då förmånslåtaren avlidit till följd av olycksfall eller yrkessjukdom.

Du kan också vara berättigad till familjepension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Vem får familjepension?

Du kan få familjepension om du är

 • förmånslåtarens make/maka
 • förmånslåtarens barn och under 18 år
 • förmånslåtarens barn, under 25 år och studerar på heltid
 • förmånslåtarens barn, under 25 år och arbetsoförmögen.

Om du är förmånslåtarens sambo, kan du få familjepension om du har levt tillsammans med förmånslåtaren i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och ni har

 • ett gemensamt barn eller
 • ett avtal om inbördes underhåll som styrkts av notarius publicus.

Så bestäms familjepensionen

Familjepensionen bestäms utgående från förmånslåtarens årsarbetsinkomst. Den efterlevande makens och barnens familjepensioner kan sammanlagt vara högst 70 procent av förmånslåtarens årsarbetsinkomst.

Av förmånstagarens årsarbetsinkomst är efterlevandepensionen

 • 40 %, om endast den efterlevande maken är förmånstagare
 • 35 %, om pension betalas till den efterlevande maken och ett barn
 • 30 %, om pension betalas till den efterlevande maken och två barn
 • 20 %, om pension betalas till den efterlevande maken och tre barn
 • 15 %, om pension betalas till den efterlevande maken och minst fyra barn.

Barnpensionen bestäms utgående från antalet pensionstagare. Barnpensionen delas jämnt mellan barnen. Av förmånslåtarens årsarbetsinkomst är barnens pension sammanlagt

 • 25 %, om det är ett barn som får pension
 • 40 %, om det är två barn som får pension
 • 50 %, om det är tre barn som får pension
 • 55 %, om det är minst fyra barn som får pension.

Hur ska jag söka familjepension?

Man ska alltid fylla i en skadeanmälan om förmånslåtarens olycksfall eller yrkessjukdom, om det inte har gjorts tidigare. Du kan göra skadeanmälan

Foga blankett 7063 (familjepension) till skadeanmälan.

Du kan inte ansöka om familjepension elektroniskt.

Om du har fyllt i en skadeanmälan redan tidigare och du är förmånslåtarens make eller maka eller barn, behöver du inte ansöka om familjepension separat. Vi bedömer om du har rätt till familjepension utgående från de utredningar vi fått.

Förmånslåtarens sambo ska alltid ansöka om familjepension själv: LPA tar inte initiativ för att utreda saken.

Anmälan om förändringar

Familjepensionen upphör, om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap eller inleder ett samboförhållande där

 • paret har ett gemensamt barn,
 • paret senare får ett gemensamt barn eller
 • paret har ett avtal om inbördes underhåll som styrkts av notarius publicus.

Anmäl förändringar i ovan beskrivna omständigheter omgående.

I fråga om skada som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffat eller uppstått före 1.1.2016 ersätts familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Begravningshjälp

Begravningshjälp, 4 960 euro (2020), betalas till dödsboet eller dem som ordnar begravningen även om förmånslåtaren inte efterlämnar anhöriga som skulle vara berättigade till familjepension.

Vi ersätter också skäliga kostnader för att transportera den avlidne från dödsplatsen till hemorten.

Man behöver inte ansöka om begravningshjälp separat. Vi bedömer om du har rätt till begravningshjälp utgående från de utredningar vi fått.

I fråga om skada som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffat eller uppstått före 1.1.2016 ersätts begravningshjälp enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig