Hoppa över navigering

Familjepension enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Familjepension enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar betalas till förmånslåtarens make/maka och barn och under vissa förutsättningar förmånslåtarens sambo då förmånslåtaren avlidit till följd av olycksfall eller yrkessjukdom.

Ansök om OFLA-familjepension så här

 1. Fyll alltid i en skadeanmälan om förmånslåtarens olycksfall eller yrkessjukdom.

  Du kan anmäla skadan genom att

 2. Fyll i bilagan till skadeanmälan om familjepension

  Bifoga skadeanmälningsblanketten till skadeanmälan (7063), familjepension.

 3. Skicka blanketterna till LPA

  Skicka blanketterna som bilagor via den skyddade e-posten.

Du kan också vara berättigad till familjepension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Vem får familjepension?

Du kan få OFLA-familjepension om du är förmånslåtarens

 • make/maka
 • barn och under 18 år
 • barn, under 25 år och studerar på heltid
 • barn, under 25 år och arbetsoförmögen.

Om du är förmånslåtarens sambo, kan du få familjepension om du har levt tillsammans med förmånslåtaren i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och ni har

 • ett gemensamt barn eller
 • ett avtal om inbördes underhåll som styrkts av notarius publicus.

Om du är barn till förmånslåtarens maka/make eller sambo kan du få familjepension om du före förmånslåtarens död har bott i samma hushåll med honom eller henne och förmånslåtaren har stått för ditt underhåll. Förutsättning är emellertid att familjepension också beviljas förmånslåtarens maka/make/sambo.

Så bestäms familjepensionen

Familjepensionen bestäms utgående från förmånslåtarens årsarbetsinkomst. Den efterlevande makens och barnens familjepensioner kan sammanlagt vara högst 70 procent av förmånslåtarens årsarbetsinkomst. Till pensionen tillkommer en årlig indexförhöjning.

Familjepensionen betalas varje månad på den första bankdagen i månaden.

Efterlevandepension

Förmånslåtarens årsarbetsinkomst är grunden för efterlevandepensionen som uppgår till

 • 40 % om endast den efterlevande är förmånstagare
 • 35 % om den efterlevande och 1 barn får pension
 • 30 % om den efterlevande och 2 barn får pension
 • 20 % om den efterlevande och 3 barn får pension
 • 15 % om den efterlevande och minst 4 barn får pension.

Den efterlevandes egen arbetsinkomst eller pensionsinkomst vid tidpunkten för förmånslåtarens död kan minska efterlevnadspensionen. Detta kallas för inkomstjämkning. Inkomstjämkningen minskar pensionsbeloppet tidigast från och med tidpunkten då det har förflutit 13 månader sedan förmånslåtaren avled.

Om familjepension förutom åt den efterlevande också betalas åt barn genomförs inkomstjämkningen först då betalningen av familjepension har upphört för alla barns del. Om ett barn senare återgår till att bli förmånstagare, till exempel efter att ha inlett studier, ändras efterlevandepensionen inte längre.

Om den efterlevandes och barnens sammanräknade pensionsbelopp överskrider 70 procent av förmånslåtarens årsarbetsinkomst, dras den överskridande delen av.

I inkomstjämkningen beaktas den efterlevandes arbets- och pensionsinkomst som var i kraft vid tidpunkten för förmånslåtarens död. Senare ändringar i inkomsterna påverkar inte pensionsbeloppet. Om inkomstjämkningen minskar på pensionsbeloppet meddelar vi ett nytt bestående beslut när minskningen börjar tillämpas.

Barnpension

Barnpensionen bestäms utgående från antalet pensionstagare. Barnpensionen delas jämnt mellan barnen. Av förmånslåtarens årsarbetsinkomst är barnens pension sammanlagt

 • 25 %, om det är ett barn som får pension
 • 40 %, om det är två barn som får pension
 • 50 %, om det är tre barn som får pension
 • 55 %, om det är minst fyra barn som får pension.

Om ett barn vars bägge föräldrar är döda beviljas barnpension utökas barnpensionsbeloppet med 15 procent av förmånslåtarens årsarbetsinkomst. Tillägget delas jämt mellan flera barn.

Av barnpensionen avdras barnpension som FPA betalar med stöd av familjepensionslagen. Meddela oss om FPA har gett avslag på din ansökan om familjepension.

Du kan inte ansöka om familjepension elektroniskt.

Förmånslåtarens sambo ska alltid ansöka om familjepension själv: LPA tar inte initiativ för att utreda saken.

Meddela LPA om förhållandena ändras

Familjepensionen som betalas den efterlevande upphör om den efterlevande ingår ett nytt äktenskap eller samboförhållande om

 • paret har ett gemensamt barn,
 • paret senare får ett gemensamt barn eller
 • paret har ett avtal om inbördes underhåll som styrkts av notarius publicus.

Anmäl förändringar i ovan beskrivna omständigheter omgående.

För barnets del upphör rätten till familjepension när

 • barnet fyller 18 år,
 • ett barn som studerar eller inte har arbetsförmåga fyller 25 år,
 • ett barn under 25 år avslutar eller avbryter sina studier (till exempel på grund av militärtjänstgöring)
 • arbetsoförmågan hos barnet upphör eller
 • barnet adopteras.

Meddela oss omedelbart om dina studier avslutas eller avbryts eller om din arbetsoförmåga upphör. Pensionen som betalats ut utan grund återkrävs.

Rätt till familjepension om förmånslåtaren har haft ålderspension

Om förmånslåtarens ålderspension har inletts när han eller hon fyllde 63 upphör förmånstagarens rätt till familjepension senast då

 • det har gått 3 år sedan skadedagen eller sedan yrkessjukdomen uppträdde eller
 • då förmånslåtaren före det har uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna eller fyller 68 år.

Begravningshjälp

Det betalas 5 760 euro i begravningshjälp (2024) till dödsboet eller dem som ordnar begravningen även om förmånslåtaren inte efterlämnar anhöriga som skulle vara berättigade till familjepension.

Vi ersätter också skäliga kostnader för att transportera den avlidne från dödsplatsen till hemorten.

Man behöver inte ansöka om begravningshjälp separat. Vi bedömer om du har rätt till begravningshjälp utgående från de utredningar vi fått.

I fråga om skada som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffat eller uppstått före 1.1.2016 ersätts begravningshjälp enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig