Hoppa över navigering

Olycksfallsskydd för arbetstiden

Arbetsskadeförsäkringen ger dig trygghet vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som uppstår på grund av arbetet.

LPA:s försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar, dvs. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter skador som uppstått vid plötsliga och oförutsedda olycksfall.

Försäkringen ersätter också yrkessjukdomar som föranletts av arbetet, till exempel tröskdammlunga eller sorkfeber.

Försäkringen ersätter inte

 • sjukdom eller slitage som inte beror på olycksfall
 • olycksfall som inträffar i företagar- eller lönearbete som beskattas enligt näringsskattelagen
 • olycksfall på fritiden eller i arbete i privathushållet.

Läs mer om ersättningar från arbetsskadeförsäkringen och hur man ansöker om dem: Om du råkar ut för ett olycksfall eller misstänker att du insjuknat i en yrkessjukdom.

Obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring

OFLA-arbetsskadeförsäkringen gäller alltid vid sidan av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen. Den behöver man inte ansöka om separat. När den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör, upphör också arbetsskadeförsäkringen.

Frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Om du inte har en obligatorisk LFöPL-försäkring, men regelbundet utför lantbruksföretagararbete, kan du få försäkringsskydd för arbetstiden genom att teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. Också en familjemedlem som arbetar på gården kan teckna en försäkring om han eller hon får mindre än 4 288 euro per år (2023) i lön eller ingen lön alls för arbetet. Den frivilliga arbetsskadeförsäkringen har ingen åldersgräns och kan alltså också tecknas för personer under 18 år.

Vid sidan av den frivilliga arbetsskadeförsäkringen kan du tjäna in pension med den frivilliga LFÖPL-försäkringen. Man kan teckna en frivillig OFLA-försäkring också utan LFÖPL-försäkring.

Med tanke på förmånerna är den frivilliga arbetsskadeförsäkringen förmånlig. Den ersätter skador som inträffat i lantbruksarbete i större utsträckning än många privata försäkringar.

Vem kan teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring?

Företagare, en företagares äkta make eller sambo och familjemedlemmar kan ta ut en frivillig OFLA-försäkring för arbetstiden när

 • arbetsinkomsten är lägre än 4 288 euro per år (2023)
 • gårdsarealen ligger under fem LFÖPL-hektar.

Även en person under 18 år, en person som redan fyllt 68 år eller en person som har ålderspension kan ta en frivillig OFLA-försäkring på basis av sitt arbete.

Arbetsinkomsten för den försäkrade bestäms på samma sätt som i LFÖPL-försäkringen. Arbetsinkomsten ska motsvara värdet på den försäkrades arbetsinsats på gården.

Den minsta årsarbetsinkomsten som kan försäkras är 2 144 euro per år (2023). Värdet av din arbetsinsats eller din lön för arbetet på gården ska alltså vara minst 2 144 euro för att villkoren för försäkring uppfylls.

Om du arbetar i flera företag försäkras du separat för vart och ett av dem.

Exempel

En ålderspensionär äger och sköter sin skog och utför dessutom lantbruksarbete på sin dotters gård. Han tecknar en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring för olycksfall. Han försäkras till värdet av arbetsinsatsen i den egna skogen. Därutöver tecknas för honom en egen försäkring som familjemedlem till värdet av arbetet på dotterns gård.

Så tecknar du en frivillig OFLA-försäkring

 1. Fyll i försäkringsansökan

  Fyll i försäkringsansökan och skicka den till oss.

  Hjälp med att fylla i ansökan får du av LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst.

   

 2. Skicka den ifyllda och undertecknade försäkringsansökan till LPA

  Skicka din ansökan

  Du kan också skicka ansökan via LPA-ombudsmannen.

Ikraftträdande och upphörande av en frivillig försäkring

Den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen träder i kraft tidigast dagen efter ansökningsdagen, aldrig retroaktivt. Om ditt arbete på gården tar slut eller villkoren för försäkring inte längre uppfylls till andra delar, måste försäkringen sägas upp. Meddela alltid LPA om förändringar.

Uppsägning av försäkringen

Om du vill avsluta en frivillig försäkring ska du säga upp försäkringen skriftligt. Din försäkring upphör tidigast den dag då uppsägningsanmälan med din underskrift kommer till LPA.

LPA kan säga upp en frivillig försäkring om försäkringstagaren inte betalar premierna.

Försäkringsvillkor.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig