Hoppa över navigering

Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år

Regeringen föreslår sänkningar av lantbruksföretagarnas avgifter för avbytarservice under 2018. Genom sin proposition vill regeringen stödja lantbruksföretagare i en svår ekonomisk situation samt främja möjligheterna att kombinera familj och arbete. De avgiftssänkningar som föreslås för nästa år är dock mindre än de sänkningar som gäller under 2017.

Regeringen föreslår att lagen om avbytarservice ändras så att de avgifter som tas ut hos lantbruksföretagare för vikariehjälp som används 2018 sänks. Enligt propositionen ska den kalkylerade timavgift för vikariehjälp som är bunden till lantbruksföretagarens inkomster sänkas med 4,59 procent 2018. År 2017 har sänkningen varit 31 procent. Dessutom föreslås att timavgiften för vikariehjälp på grund av organisering av verksamheten ska förbli på samma sänkta nivå som i år, dvs. 12 euro per timme. Utan en sänkning av avgiften skulle avgiften enligt nivån för lönekoefficienten för 2018 uppgå till uppskattningsvis 13,77 euro per timme. Den temporära sänkningen av avgiften för subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp och avgiften för beredskap som gäller år 2017 upphör vid utgången av detta år.

En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion har rätt till vikariehjälp då han eller hon av en tillfällig orsak som föreskrivs i lag inte har möjlighet att sköta de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget. Vikariehjälp används huvudsakligen vid arbetsoförmåga och familjeledigheter. De betalningssvårigheter som lantbruksföretagare har på grund av den svåra ekonomiska situationen leder till att allt fler företagare arbetar också när de är sjuka och att de inte tar ut familjeledigheter. Syftet med sänkningen av avgiften för vikariehjälp är att stödja företagarnas möjligheter att vara borta från arbetet på grund av sjuk- eller familjeledigt.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen torsdagen den 26 oktober. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Den föreslagna lagen är temporär och avses gälla 1.1–31.12.2018.

Ytterligare information ger enhetschef Päivi Wallin, LPA, tfn 040 740 4728.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande: Sänkta avgifter för avbytarservicen för lantbruksföretagare under 2018

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig