Hoppa över navigering

Så söker du ersättning

Om du råkar ut för ett olycksfall eller misstänker att du insjuknat i en yrkessjukdom, uppsök läkarvård.  Du ska alltid göra en skadeanmälan om ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Gör skadeanmälan inom 60 dagar från det att skadan inträffade. Du ska ansöka om kostnadsersättning inom ett år från att kostnaden uppkom.

Gör skadeanmälan så här

 1. Anmäl skadan

  Anmäl en skada som inträffat under arbetstid eller på fritiden

 2. Redogör för hur, var och under vilka förhållanden skadan inträffade

  Redogör i skadeanmälan så noggrant som möjligt för hur, var och under vilka förhållanden skadan inträffade. Handläggningen av ärendet går snabbare om LPA behöver skaffa så lite tilläggsutredningar som möjligt.

 3. Gör anmälan inom 60 dagar

  Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas inom 60 dagar från skadefallet.

Du kan följa handläggningen av ditt skadeärende via vår e-tjänst.

Bilagor till skadeanmälan

Bifoga till skadeanmälan

 • intyg på tiden för arbetsoförmåga
 • kopior på kvitton för sjukvårdskostnader och/eller betalda fakturor
 • kopior på recept och läkemedelskvitton
 • reseräkning eller en fritt formulerad utredning av resekostnaderna.

Du kan påskynda handläggningen av ditt ärende genom att bifoga anteckningarna om behandling till din skadeanmälan. Vänligen observera att identifieringsuppgifter framtagna av systemet, det vill säga namn och personnummer, ska framgå av medicinska utredningar som du skickar till oss.

Skicka bilagorna via vår e-tjänst genom att använda funktionen Skicka bilagor eller per post till adressen

LPA
PB 16
02101 ESBO

Reseräkningen

Reseräkningen kan du göra via vår e-tjänst eller på blanketten för Reseräkning för vårdresor som du kan ladda ner på vår webbplats. Skriv in de resor som undersökningarna och vården av olycksfallet eller yrkessjukdomen medfört. Bifoga kopior på resebiljetter (tåg-, buss- och flygbiljetter) samt taxi- och ambulanskvitton. Om resan har gjorts med egen bil, ange resans syfte (t.ex. läkarbesök), resrutt och kilometer.

Märk väl att du ska söka följande kostnadsersättningar inom ett år från att kostnaden uppkom:

 • läkemedel och förbrukningsartiklar
 • rese- och inkvarteringskostnader
 • rese- och inkvarteringskostnader vid rehabilitering
 • extra kostnader för hemvård
 • ersättning för inkomstbortfall under undersökningstiden
 • vissa föremål som varit i personligt bruk.

Om det dröjer innan skadan läks, kan du senare skicka oss fortsatta sjukintyg och kopior på kvitton för vårdkostnaderna.

Arbetsskada som anmäls för sent

Då en skada som orsakats av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom anmäls efter tidsfristen på 60 dagar kan ersättningarna vägras för dröjsmåls.

Om du anmäler en skada efter tidsfristen ska du ange orsaken till dröjsmålet. I fråga om alla de skadeanmälningar som kommit in efter tidsfristen på 60 dagar utreder vi orsaken till förseningen och bedömer om det är skäligt att vägra ersättning med hänsyn till omständigheterna.

Anmälan av lindrig skada genom försäkringsintyg

Om skadan är lindrig (t.ex. sår i fingret eller skräp i ögat) och om den inte leder till arbetsoförmåga, kan vi handlägga vårdkostnaderna för ett olycksfall i arbetet enbart utgående från ett försäkringsintyg. Lämna i försäkringsintyget en noggrann beskrivning av olycksfallet och omständigheterna när olycksfallet inträffade. Skicka intyget utan dröjsmål via länken Skicka bilagor i våra e-tjänster eller per post till adressen

LPA
PB 16
02101 ESBO

Du kan behändigt skriva ut ett nytt försäkringsintyg via våra e-tjänster. Du kan också begära ett försäkringsintyg genom att kontakta vår kundtjänst eller en LPA-ombudsman.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig