Hoppa över navigering

Vem hjälper?

Vi har sammanställt en lista över aktörer och tjänster som hjälper i svåra situationer. De är indelade enligt tema och du kommer vidare till sidan du söker via länken. Du kan också kontakta projektarbetarna för projektet Ta hand om bonden.

Livskriser

Tukinet – Kriisikeskus netissä (på finska)
Hjälp i vardagens krissituationer

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
MIELI –  svenskspråkig kristelefon
Stöd i svåra livssituationer

Mieli maasta (på finska)
Kamratsstöd för deprimerade

Hälsobyn
Hjälp som stöder den psykiska hälsan

Kyrkans samtalstjänst per telefon och över nätet
Hjälp för familjer vid skilsmässor och annan form av krishjälp

Församlingens diakoniarbete
Samtalshjälp och praktisk hjälp i olika livssituationer. Kontakta din egen församling.

Landsbygdens stödpersonsnät
Konfidentiellt stöd av frivilliga i svåra livssituationer. Stödpersonen hjälper när du behöver tala med någon om sådant du funderar på. En ny form av hjälp erbjuder Jelppi-gruppen som du får kortvarig praktisk hjälp av i olika krissituationer.

Familj och parförhållande

Befolkningsförbundet
Parförhållande, föräldraskap, sexualitet

Kataja-Parisuhdekeskus ry (på finska)
Verksamhet och utbildning som stöder parförhållandet

Kyrkans familjerådgivning
Samtalshjälp i par- och familjerelationer

Nollinjen
Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor

Maria-Akademin
Hjälptelefon för våldsamma kvinnor och män som är rädda att de ska utöva våld

Kvinnolinjen
Avgiftsfri stödtjänst för kvinnor som utsatts för våld eller som oroar sig för våld

Net skyddshem
Hjälp vid familjevåld, trygghet i nära relationer

Förbundet för mödra- och skyddshem
Stöd för moder- och faderskap

Miessakit rf
Miessakit ry vill förstärka individuella, gemesamma och samhälleliga strukturer som stöder männens liv i syfte att förbättra männens övergripande välmående.

Ensi- ja turvakotien liitto, Jussi-työ (på finska)
Hjälp för män vid familjevåld oberoende av hemort

Brottsofferjouren
Information och stöd för brottsoffer och närstående

Barn och unga

Mannerheims barnskyddsförbund
Information oh stöd i barnfamiljers vardag

Mannerheims barnskyddsförbunds barn- och ungdomstelefon samt nätbrevstjänst
Stöd för unga och barn

Beroenden

Droglänken
Internettjänst om droger och beroende. Innehåller bland annat tester om alkoholkonsumtion och psykisk hälsa, ett avsnitt om egenvård och en samtals- och rådgivningstjänst. Tjänsten produceras av A-klinikstiftelsen.

AA: s hjälpande telefon, riksomfattande
Hjälp vid alkoholproblem. Hjälp också för närstående till personer med alkoholproblem.

AL-Anons hjälpande telefon
Kamratstöd för närstående till personer med alkoholproblem

Peluuris hjälplinje
Hjälp och stöd i spelproblem

Ekonomisk rådgivning och företagarrådgivning

Riksomfattande skuldrådgivningsnummer, Takuusäätiö (på finska)
Anonym och avgiftsfri telefonservice som du kan ringa när du oroar för dina egna eller en närståendes ekonomi.

Rättshjälpbyråernas skuldrådgivning
Avgiftsfri rådgivningstjänst om ekonomi och skuldrådgivning

Konkurrens- och konsumentverket
Information och anvisningar för hantering av ekonomiska frågor

Svenska lantbrukssällskapens förbund
Tjänster för utveckling av lantbrukets och företagsverksamhetens konkurrenskraft

Wikli Group Oy
Verktyg för hantering av produktionen och ekonomin inom lantbruket

Suomen Yrittäjäopisto
Coachning vid förändringar, företagarutbildning och ekonomisk rådgivning

Envitecpolis
Beräkningstjänster för planeringen av gårdens framtid

Lantbruksutbildningar på svenska
Utbildningar och kurser inom lantbruket på olika nivåer

Maavara-hanke (på finska)
Verktyg för beredskapen på lantgårdar

AgriHubi
Landbygdens kompetensnätverk och databank

Stöd och tester för det egna välbefinnandet i arbetet

Tester och sidor med friskvård till stöd för din arbetsförmåga som hjälper dig att orka hittar du på vår webbsida Mät och upptäck.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig