Hoppa över navigering

Information till pensionstagare

På den här sidan har vi sammanställt information för dig som redan får arbetspension.

Utbetalning av pensionen

Efter att du fått ett positivt pensionsbeslut betalas din pension ut på det bankkonto du angett den andra bankdagen varje månad.

Pensionsutbetalningsdagarna 2024

3 januari
2 februari
4 mars

3 april
3 maj
4 juni

2 juli
2 augusti
3 september

2 oktober
4 november
3 december

Om du flyttar eller om ditt kontonummer ändras, meddela oss om det.

Mitt kontonummer ändrades, hur ska jag gå till väga?

Ändra ditt kontonummer eller ange ett nytt via våra e-tjänster.

Du kan också göra anmälan skriftligt. För det krävs följande uppgifter:

  • kontaktinformation
  • födelsedatum
  • IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod
  • pensionstagarens underskrift.

Om anmälan undertecknas av någon annan än pensionstagaren, bifoga en fullmakt eller en kopia av beslutet om intressebevakare.

Skicka din skriftliga anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Min adress ändrades, hur ska jag gå till väga?

Anmäl din nya adress till LPA via våra e-tjänster eller genom en skriftlig anmälan till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, PB 16, 02101 Esbo.

Anmälan ska innehålla både din gamla och nya adress samt ditt födelsedatum och din underskrift.

När pensionen betalas till utlandet

Den arbetspension som en person har tjänat in i Finland kan betalas till vilket land som helst, oberoende av personens nationalitet. Pensionen skickas via en finländsk bank till det utländska bankkonto du angett och betalas i mottagarlandets valuta.

Beskattningen av en pension som betalas till utlandet påverkas bland annat av pensionärens nationalitet, utlandsvistelsens längd och skatteavtal. Mer information om beskattningen av pension som betalas till utlandet får du på Skatteförvalrningens webbplats.

Om du bor permanent utomlands, kom ihåg att kontrollera att du har anmält korrekta adressuppgifter till oss. Du kan kontrollera dina adressuppgifter via LPA:s e-tjänster.

Beskattning av pensionen

Arbetspensionen är beskattningsbar inkomst. För förskottsinnehållningen på pensionen behöver du ett skattekort för pensionsinkomst. Det lönar sig att skicka skattekortet till LPA genast när du har fått pensionsbeslutet från oss.

Vi innehåller skatt på din pension enligt skattesatsen på ditt skattekort och redovisar skatten direkt till skattemyndigheten.

Om vi inte har fått ett pensionsskattekort av dig är förskottsinnehållningen på pensionen 40 procent enligt skattemyndighetens anvisningar. Vi återbetalar den skatt som innehållits till ett för stort belopp när du har skickat oss ett pensionsskattekort som gäller från den dag då din pension börjar.

Du kan beställa ditt skattekort för pension och läsa mer om beskattning av pensionen på Skatteförvaltningens webbplats

Ett skattekort för pension kan du också beställa genom att ringa det riksomfattande servicenumret 029 497 001 eller besöka skattebyrån.

Du ska skicka ditt pensionsskattekort till LPA när din pension börjar. I fortsättningen får vi uppgift om din skattesats direkt från skattemyndigheten. Om din pension ändras mitt under året eller du vill sänka din skattesats, beställ ett nytt pensionsskattekort från skattemyndigheten.

Arbetspensionskort

När du går i pension permanent, dvs. när du börjar få ålderspension, arbetslivspension full invalidpension eller avträdelsestöd, får du ett arbetspensionskort. Arbetspensionskortet är ett bevis på den pension som du har beviljats. Många företag och serviceleverantörer beviljar rabatt på sina tjänster och produkter när du visar ditt arbetspensionskort med identitetsbevis.

Det elektroniska kortet har du med dig i mobilen

Du kan ladda ner LPA:s arbetspensionskort i gratisappen Melan työeläkekortti för Android-telefoner i Google Play-butiken och för iOs i AppStore.

Har du redan laddat ner appen i din Android-telefon? Den gamla Android-appen togs ur bruk i 2023 och du måste ladda ner den nya versionen. Den nya appen finns i Google Play-butiken under namnet Melan työeläkekortti 2024.

Gör så här

Ladda ner appen i din telefon. Efter att du laddat ner appen identifierar du dig med dina personliga nätbankskoder och kan börja använda kortet. Du får tillgång till appen Melan työeläkekortti om du är kund hos LPA och får ålderspension, arbetslivspension, avträdelsestöd eller full invalidpension baserad på anställningar eller verksamhet som företagare.

Du kan beställa det traditionella arbetspensionskortet i vår kundtjänst på numret 029 435 2650 eller via e-tjänsten.

Pension och arbete

Som pensionär kan du fortsätta arbeta, men det kan finnas begränsningar som gäller arbetsmängden beroende på vilken typ av pension det är fråga om. Du tjänar in ny pension vid sidan av din pension fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Ålderspension

Vid sidan av ålderspensionen kan du arbeta fritt, och de nya inkomsterna påverkar inte utbetalningen av arbetspensionen. Den pension du tjänat in på inkomsterna för arbetet vid sidan av ålderspensionen kan du ta ut när du når den övre åldersgränsen för försäkringsskyldighet.

Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör automatiskt när ålderspensionen börjar.

Endast för lantbruksföretagare

Om du vill fortsätta arbeta som pensionär, kan du fritt välja själv om du vill teckna en frivillig LFÖPL-försäkring och på så sätt tjäna in ny pension. I frågor som gäller den frivilliga LFÖPL-försäkringen kan du vända dig till LPA-ombudsmannen.

Vid sidan av ålderspensionen har du inte rätt till avbytarservice. Du kan alltså inte få en avbytare för din semester, inte heller vikariehjälp när du blir sjuk.

Partiell förtida ålderspension

Det finns inga begränsningar för arbete vid sidan av partiell ålderspension.

Den nya pension som du tjänar in vid sidan av den partiella ålderspensionen kan du ta ut när du ansöker om ålderspension.

Arbetslivspension

Vid sidan av arbetslivspensionen kan du år 2024 tjäna 976,59 euro per månad brutto. Om denna inkomstgräns överskrids, kan din pension lämnas vilande. Läs mer om att lämna pensionen vilande: Arbetslivspension.

Den pension som du tjänat in vid sidan av arbetslivspensionen kan du ansöka om tidigast när din pension ändras till ålderspension.

Invalidpension

Invalidpensionen ersätter inkomstbortfall när du är oförmögen att skaffa förvärvsinkomster genom arbete. Därför har det i ditt pensionsbeslut fastställts en förvärvsinkomstgräns som inte får överskridas.

När du får invalidpension kan du tjäna högst 40 procent av din medelinkomst innan arbetsoförmågan började utan att det påverkar din pension. Under den tid du får delinvalidpension är gränsen 60 procent. Förvärvsinkomstgränsen är dock minst 976,59 euro per månad för alla invalidpensionstagare (2024).

Om det inte finns någon förvärvsinkomstgräns i ditt pensionsbeslut, kontakta LPA. Om dina förvärvsinkomster överskrider förvärvsinkomstgränsen, kan din invalidpension lämnas vilande eller dras in. Läs mer om invalidpension och arbete. Om du fortsätter arbeta, kan din LFÖPL-försäkring fortsätta inom ramen för förvärvsinkomstgränsen.

Den nya pension som du tjänat in vid sidan av invalidpensionen kan du ansöka om tidigast när din pension ändras till ålderspension vid den nedre åldersgränsen för ålderspension för din åldersklass.

Endast för lantbruksföretagare: Vid sidan av en invalidpension som beviljats tills vidare har pensionstagaren inte rätt till avbytarservice. Vid sidan av rehabiliteringsstöd kan man ha rätt till vikariehjälp i tre år från början av arbetsoförmågan. Läs mer om avbytarservice.

Avträdelsestöd

När du får avträdelsestöd kan du arbeta och tjäna högst 786 euro per månad (2022). Om gränsen överskrids, avbryter vi utbetalningen av ditt avträdelsestöd och återkräver vi det stöd som eventuellt har betalats utan grund. Det är inte tillåtet att bedriva kommersiellt jordbruk eller att göra leveransarbeten i skogsbruket ens inom ramen för förvärvsinkomstgränsen.

Deltidspension

För att din deltidspension ska kunna fortsätta måste ditt deltidsarbete fortsätta i samma omfattning som när pensionen beviljades. För lantbruksföretagare ska den LFÖPL-försäkrade verksamheten hållas på den nivå utgående från vilken deltidspensionen beviljades.

Anmäl till LPA om

  • din lantbruksföretagarverksamhet upphör eller ändras
  • du börjar ett nytt förvärvsarbete eller en ny företagarverksamhet (gäller även arbete inom familje- eller närståendevård och förtroendeuppdrag)
  • du beviljas en ersättning enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringslagen eller om beloppet på en ersättning som du har beviljats tidigare ändras
  • du beviljas en ny arbetspension eller en motsvarande utländsk förmån.

Om du tillfälligt lämnar deltidsarbetet eller övergår till heltidsarbete kan deltidspensionen avbrytas för högst sex månader. Om du övergår till heltidsarbete permanent eller lämnar arbetet helt, upphör din rätt till deltidspension.

Om du blir permitterad dras din deltidspension in sex veckor efter att permitteringen började. Pensionen kan börja på nytt om permitteringen upphör inom sex månader från att pensionen dragits in.

Om dina förvärvsinkomster ändras med minst 15 procent, omräknas din pension. Om dina förvärvsinkomster efter förändringen är under 35 procent eller över 70 procent av den stabiliserade inkomsten under tiden före pensionen, upphör din deltidspension.

Semestrar eller sjukledigheter påverkar inte rätten till deltidspension.

Du kan börja få ålderspension när du har nått lägsta åldern för ålderspension för din åldersklass. Man måste ansöka om ålderspension separat.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig