Hoppa över navigering

Yrkesfiskare, du har väl försäkrat din verksamhet?

När du arbetar som yrkesfiskare eller som delägare i ett aktiebolag som bedriver fiske, är grunden för ditt arbetspensionsskydd en LFÖPL-pensionsförsäkring från LPA. Också fiskearbete som fiskaren utför i egenskap av delägare i en trål eller ett notlag samt fiske mot andel i fångsten kan ge möjlighet att teckna en LFÖPL-försäkring. Fiskare i huvudsyssla försäkras ofta med en obligatorisk LFÖPL-försäkring, men det går också att teckna försäkringen frivilligt, om arbetet är en bisyssla eller om arbetsmängden annars är liten.

Från LPA får du inte bara en LFÖPL-försäkring som ger arbetspension utan också skydd vid olycksfall i fiskearbetet och skador som inträffar på fritiden. Till LFÖPL-försäkringen hör också rätt till LPA-sjukdagpenning för sjukförsäkringens självrisktid, möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering samt andra fördelar.

Om även din make arbetar i ditt fiskeföretag och har förvärvsinkomster från fisket i beskattningen, kan också han eller hon få en försäkring från LPA.

Försäkringen grundar sig på arbetsinkomsten

Grunden för LFÖPL-försäkringen är din personliga LFÖPL-arbetsinkomst. Arbetsinkomsten är inte samma sak som den beskattade inkomsten från ditt fiskeföretag, utan motsvarar din arbetsinsats andel i ditt fiskeföretag.

Arbetsinkomsten är grunden för hur mycket pension du tjänar in för ditt fiskearbete. Nivån på förmåner, ersättningar och försäkringspremier bestäms likaså på grundval av arbetsinkomsten.

Din arbetsinkomst påverkas också av din övriga företagsverksamhet som har ett verksamhetsmässigt samband med fiske. När du säkerställer att din arbetsinkomst motsvarar värdet på det arbete du utför ska du se till att du får social trygghet från allt ditt fiskearbete.

I arbetsinkomsten beaktas förutom fisket även exempelvis

  • hantering av fisk
  • vidareförädling
  • marknadsföring av fångsten tillverkning, reparering och underhåll av fångstredskap.

Vi har börjat övervaka fiskares försäkringar

Vi har skickat kontaktbegäran till fiskare som enligt våra uppgifter bedriver fiske yrkesmässigt och har förtjänstinkomster från fiske, men som ännu inte har tecknat en arbetspensionsförsäkring hos LPA.

Om du bedriver yrkesmässigt fiske men ännu inte har en LFÖPL-försäkring ska du ta kontakt med LPA eller en LPA-ombudsman, så utreder vi din försäkringsskyldighet: Kontaktinformation

Läs mer om ditt försäkringsskydd: LPA-trygghet för fiskare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig