Hoppa över navigering

Bra beredskap inför coronaepidemin inom lantbruket

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s delegationssammanträde den 3.12.2020 konstaterade verkställande direktör Päivi Huotari att man i huvudsak hade förberett sig väl inför coronasituationen inom lantbruket. Olika myndigheter, producentförbunden och LPA har tagit fram aktuella anvisningar för en fortsatt trygg verksamhet och företagarna har uppdaterat beredskapsplanerna för sina gårdar.

Coronan är allas sak

Skyddet mot coronaviruset är synnerligen viktigt på små och arbetskraftsintensiva arbetsplatser, som till exempel lantgårdar. Coronasituationen har inte hittills visat sig som en ökning av antalet ansökningar om LPA-sjukdagpenning.

– Epidemin håller emellertid på att förvärras i olika delar av landet och oron är verkligen inte förbi än, poängterar verkställande direktör Päivi Huotari.

Tjänsterna för välbefinnande ger stöd för att orka

Under den exceptionella coronatiden prövas företagarnas krafter särskilt hårt. Under hösten har LPA ordnat Må Bra-evenemang för att stöda lantbrukarna. I samband med evenemangen har skyddsanvisningarna noggrant beaktats. Trots att personlig växelverkan vore synnerligen viktig när det gäller att orka har vi på grund av spridningen av epidemin varit tvungna att ordna evenemangen i form av virtuella möten.

Projektet Ta hand om bonden förebygger risk för nedsatt arbetsförmåga bland lantbrukarna

Projektåtgärderna för att stöda lantbruksföretagarnas välmående och arbetsförmåga fortsätter under 2021. Även mötena med projektmedarbetarna som upplevts som nödvändiga och effektiva fortgår med beaktande av skyddsanvisningarna gällande coronan.

Enklare än förr att få företagshälsotjänster

Företagshälsovården spelar en viktig roll som stöd för lantbruksföretagarnas arbetsförmåga även under coronatiden. LPA har tillsammans med producentförbunden bidragit till införandet av företagshälsovårdstjänster genom att konkurrensutsätta regionala serviceavtal. Med hjälp av dem är det enklare för lantbrukaren att hitta tjänsteproducenter som förbinder sig till skäliga priser och hög kvalitet.

Projektet för utveckling av avbytarservicen framskrider

Hur förvaltningen för lantbruksavbytarservicen ska utvecklas utreds som bäst av en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till mars nästa år. De praktiska åtgärderna förväntas genomföras tidigast 2025. Som bäst utreder LPA också hur strukturen av de lokala enheterna kan utvecklas. I det akuta coronaläget är avbytartjänsterna av större betydelse än vanligt.

Närmare information:
verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig