Hoppa över navigering

Försäkring av renskötare

LFÖPL-pensionsförsäkringen för renskötare är avsedd för

 • Renskötare
  Renskötare i huvudsyssla försäkras med en obligatorisk LFÖPL-försäkring. Om din arbetsinsats är obetydlig kan du också teckna försäkringen frivilligt.
 • Renskötare i bisyssla
  När du är renskötare i bisyssla försäkrar vi dig med en obligatorisk LFÖPL-försäkring, om förutsättningarna för försäkring uppfylls. På så sätt kan du vara säker på att du tjänar in pensionsskydd också för ditt arbete som renskötare.
 • Make
  När din make eller sambo deltar i skötseln av familjens renar i eller utanför renbeteslaget, kan maken eller sambon försäkras, om han eller hon inte har några egna renar. Om din make har egna inräknade renar, försäkras han eller hon som företagare. I makens försäkring beaktas dock även de arbetsdagar som tjänats in vid skötseln av den andra makens renar. När båda makarna arbetar med renskötsel som huvudsyssla, är det skäl att välja ett lika täckande försäkringsskydd för dem båda från LPA.
 • Pensionär
  Om du fortsätter att arbeta som renskötare efter pensioneringen kan du tjäna in ny pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Din försäkring kan vara obligatorisk eller frivillig beroende på vilket slags pension du får och om förutsättningarna för försäkring uppfylls. Läs mer på sidorna för lantbruksföretagare: Försäkring för pensionärer.
 • Familjemedlem
  Om någon av dina familjemedlemmar deltar i renskötselarbetet kan han eller hon under vissa förutsättningar försäkras hos LPA.

Obligatorisk eller frivillig försäkring?

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för dig när alla förutsättningar uppfylls:

 • du är 18-68 år (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
 • du utför renskötselarbete för din egen eller en familjemedlems räkning eller för renbeteslaget
 • din årliga LFÖPL-arbetsinkomst är minst 4 506 euro (år 2024).

Om du förutom renskötsel också arbetar med jord- och skogsbruk eller fiske så att villkoren för LFÖPL-försäkring uppfylls, ska en separat försäkring tecknas för varje verksamhet. Din arbetsinkomst räknas ihop för alla försäkringar.

Parallellt med den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har du automatiskt också en giltig arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, alltså en OFLA-försäkring för arbetstid, som ger ersättning för skador som uppkommit vid olycksfall i renskötselarbetet och yrkessjukdomar som orsakats av arbetet.

Om din arbetsinkomst inte når upp till gränsen för obligatorisk försäkring, kan du teckna LFÖPL-försäkringen frivilligt. Mer information om frivillig LFÖPL-försäkring lämnas av LPA-ombudsmannen eller vår kundtjänst: Kontaktinformation.

Med tanke på eventuella olycksfall lönar det sig att teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid som komplement till den frivilliga LFÖPL-försäkringen. Du kan också teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid utan LFÖPL-försäkring. Du kan teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid, när din arbetsinsats är mindre än 4 506 euro eller när du inte omfattas av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen. Din arbetsinsats måste emellertid vara minst 2 253 euro. Läs mer: Olycksfallsskydd för renskötselarbete och för fritiden.

Försäkring av familjemedlem

Vi försäkrar dina familjemedlemmar som deltar i renskötselarbetet och som inte äger renar. En förutsättning för försäkring är att familjemedlemmen bor i gemensamt hushåll med dig.

Familjemedlemmens arbetsinkomst består av utbetald lön och naturaförmåner. Om lön inte betalas, beräknas arbetsinkomsten enligt arbetsinsatsen.

Familjemedlemmar som är 18 år fyllda och äldre kan få en LFÖPL-försäkring. Försäkringen är obligatorisk när familjemedlemmen betalas över 4 506 euro i lön. Också för familjemedlemmar som är under 18 år lönar det sig med tanke på eventuella arbetsskador att teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid.

Också för pensionerade familjemedlemmar som utför renskötselarbete är det bra att komma ihåg att teckna en OFLA-försäkring för arbetstid.

När du betalar lön till en familjemedlem ska du komma ihåg att meddela uppgifterna till inkomstregistret. Närmare anvisningar: Inkomstregistret.

Mer information om försäkring av familjemedlem lämnas av LPA-ombudsmannen eller vår kundtjänst: Kontaktinformation.

Försäkring av arbetstagare

Arbetstagare utanför familjen som utför renskötselarbete försäkras inte i LPA. Du måste sköta om deras försäkringsskydd separat.

Bolagsformer och annan företagsverksamhet

Om du bedriver renskötsel för ett aktiebolag eller någon annan sammanslutning kan vi försäkra dig, om förutsättningarna för försäkring uppfylls.

Om du bedriver annan företagsverksamhet i samband med renskötseln och denna verksamhet anses utgöra ett annat företag, bildas då ett separat företag som inte omfattas av LFÖPL-försäkringen. Om du exempelvis har ett kommanditbolag för renturism, omfattas endast renskötselarbetet av LFÖPL-försäkringen. Kommanditbolagets verksamhet omfattas inte av LFÖPL- och OFLA-försäkringen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig