Hoppa över navigering

Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018

Den senaste tillämpningsperioden för systemet med avträdelsestöd började 1.1.2015 och upphör vid utgången av 2018. Eftersom inga initiativ tillsvidare är aktuella för att fortsätta med systemet verkar 2018 vara det sista år då avträdelsestöd kan beviljas.

Syftet med avträdelsestöd är att trygga försörjningen för en lantbruksföretagare som genomför en generationsväxling före åldern för ålderspension. Rätten till avträdelsestöd gäller jordbrukare och renskötare som varaktigt upphör med lantbruksproduktionen eller renskötseln före den egentliga pensionsåldern.

När kan man få avträdelsestöd?

En lantbruksföretagare kan få avträdelsestöd efter att ha fyllt 60 år genom att vid en generationsväxling överlåta åkrarna och produktionsbyggnaderna till den som övertar driften av gården. Det är även möjligt att få avträdelsestöd vid en generationsväxlingsliknande försäljning av åkrarna som tillskottsmark till en nära släkting.

Det krävs att avträdaren har bedrivit jordbruk de senaste 10 åren och varit LFÖPL-försäkrad minst 5 år omedelbart före avträdelsen. Avträdelsestöd är inte möjligt om man redan får någon tillsvidare beviljad pension enligt LFÖPL eller folkpensionslagen.

Förvärvaren av avträdelsestödsgården förbinder sig att odla gården så länge som avträdelsestöd betalas till avträdarna. Förbindelsetiden är alltid minst fem år. Förbindelsen kan inte hävas efter att den trätt i kraft.

Har du planer på avträdelsestöd?

Om du planerar att övergå till avträdelsestöd bör du lämna in ansökan redan tidigt under 2018 eftersom du får ett förhandsbeslut som gäller bara till slutet av året. Den slutliga överlåtelsehandlingen kan undertecknas senare under året.

Den slutliga avträdelsen kan ske efter att du fått ett förhandsbeslut från LPA. Avträdelsen måste dock ske innan lagen upphör att gälla. Ansökan om avträdelsestöd kan emellertid göras två år innan avträdelsestödsåldern uppnås, vilket betyder att man kan lämna in ansökan redan vid 58 års ålder.

Om du planerar att ansöka om avträdelsestöd bör du kontakta LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst i god tid.

Ytterligare information ger enhetschef Risto Syvälä vid LPA:s pensionsenhet, tfn 040 828 4974.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig