Hoppa över navigering

Anvisningar för att fylla i besvärsblanketten

Blanketten lämpar sig inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Du kan använda besvärsblanketten som besvärsskrift för att överklaga ett beslut som du fått. Av den besvärsanvisning som medföljde beslutet framgår närmare hur du ska gå till väga. Fyll i blanketten så här:

Punkt 1: Uppgifter om ändringssökanden

Som ändringssökande antecknas alla personer som vill att beslutet ska ändras.

Om till exempel makar vill ha ändring i ett arbetsinkomstbeslut, ska bara en blankett fyllas i och båda makarna antecknas som ändringssökande. Separata blanketter fylls i bara om makarnas yrkanden är oberoende av varandra eller motsatta.

Besvär som gäller familjepension eller ersättning från grupplivförsäkringen kommer att prövas för alla förmånstagares del även om bara en eller vissa förmånstagare har antecknats som ändringssökande.

Är det fråga om en minderårig person är det i regel intressebevakaren (vårdnadshavaren) som är ändringssökande.

En minderårig som har fyllt 15 år kan själv fungera som ändringssökande i ett ärende som gäller sådan inkomst eller förmögenhet som den minderårige har rätt att förfoga över. Om till exempel en olycksfallsersättning baserar sig på ett arbete som sökanden har utfört som minderårig, kan en sökande som fyllt 15 år själv anföra besvär över beslutet om olycksfallsersättningen.

Punkt 2: Det beslut i vilket ändring söks

Det beslut som du är missnöjd med ska noga specificeras genom att ange datum för beslutet och vad beslutet gäller.

Punkt 3: Besvärsskriften riktas till

Vilken instans besvärsskriften ska riktas till framgår av besvärsanvisningen som medföljde beslutet. Om beslutet inte får överklagas nämns det i beslutet.

Punkt 4: Besvärens innehåll

Berätta vilka ändringar du yrkar på. Framställ yrkandena klart och entydigt med angivande av motivering för dem. Du kan vid behov fortsätta på en separat bilaga.

Som stöd för besvären kan du också hänvisa till en skriftlig tilläggsutredning som du bifogar. Det är också möjligt att skicka tilläggsutredningar senare medan besvären är anhängiga.

Punkt 5: Underskrift

Blanketten måste undertecknas. Den undertecknas av ändringssökanden eller av en person som befullmäktigats av ändringssökanden (bifoga fullmakten).

Om det är en intressebevakare som anför besvär för en minderårigs räkning undertecknas blanketten av intressebevakaren.

Punkt 6: Annan som upprättat besvärsskriften

Om besvärsskriften upprättas av någon annan än ändringssökanden, ska även den personens namn, yrke, adressuppgifter och telefonnummer anges på blanketten.

Punkt 7: Bilagor

Till besvärsskriften ska alltid bifogas det beslut som besvären gäller och den besvärsanvisning som medföljde beslutet eller en kopia av dem.

Om du har gett en annan person fullmakt att sköta besvärsärendet på dina vägnar ska fullmakten bifogas.

Om du i besvärsskriften hänvisar till nya utredningar (t.ex. nya läkarutlåtanden) ska du bifoga dem.

Hur besvärsskriften lämnas in

Du kan lämna besvärsskriften till en LPA-ombudsman, som antecknar datum då blanketten mottagits och sin underskrift på blanketten (punkt 8).

Du kan också skicka besvärsskriften i elektronisk form via LPA:s e-tjänster genom att använda funktionen “Skicka bilagor”. Alternativt kan du skicka den via LPA:s skyddade e-posttjänst, där du som mottagare väljer “Ändringssökande”. De här skyddade förbindelserna använder du via LPA:s webbplats. Du loggar in till e-tjänsterna med dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Det är möjligt att skicka besvärsskriften till e-postadressen muutoksenhaku@mela.fi, men det är en oskyddad förbindelse. Beakta att besvärsskriften innehåller konfidentiella personuppgifter och att du skickar den på ditt eget ansvar på grund av eventuella datasäkerhetsrisker.

Det går också att lämna in besvärsskriften direkt till LPA:s huvudkontor personligen eller genom bud eller skicka den per post.

Du svarar själv för att dina besvär kommer in till LPA före utgången av besvärstiden.

LPA:s kontaktinformation framgår av besvärsblanketten. LPA-ombudsmännens kontaktinformation finns på vår webbplats.

Försäkringspremierna medan besvären behandlas

LPA avbryter i allmänhet inte uttaget av försäkringspremier trots att besvär anförts, utan premierna måste betalas även medan behandlingen av besvärsärendet pågår.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig