Hoppa över navigering

Lagar

Den centrala lagstiftningen om LPA-tryggheten och LPA:s försäkringsvillkor

Lagarna och förordningarna på dessa sidor är oftast länkade till Finlex. Om de inte finns uppdaterade i Finlex har de i vissa fall länkats till Pensionsskyddscentralens författningstjänst, som innehåller all gällande arbetspensionslagstiftning.

Uppdatering hos LPA:

  • Förordningen om avträdelsestöd 2007-2018 (AVSTÖF)
  • Förordningen om avbytarservice
  • Statsrådets förordningom bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordningom betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
  • alla försäkringsvillkor.

När lagstiftning uppdaterats på LPA har ändringarna till och med 1.1.2024 beaktats.

Under Olycksfallsförsäkring finns också sidan Upphävd lagstiftning och bland försäkringsvillkoren finns också gamla OFLA-villkor.

Försäkringsvillkoren har översatts på LPA. Observera att innehållet på våra sidor omfattas av en ansvarsfriskrivning, som framgår av användarvillkoren.

Arbetspensioner

LFöPL
Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 

Inf LFöPL
Lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006)

InfLFöPLändrL
Lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016)

Temporär dröjsmålsränta
Lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (693/2017)

Den temporära sänkningen förlängdes genom en lagändring (1098/2018) så att den gällde till och med den 31 december 2020.

LFöPF
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare (1407/2006)

OmvandlingsF 
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minskning och omvandling av pension (1428/2016)

Reglemente för LPA
Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (1404/2006)

FöPL
Lagen om pension för företagare (1272/2006)

Inf FöPL
Lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006)

InfFöPLändrL
Lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare (74/2016)

FöPF
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare (1406/2006)

BefB

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av 3 § lagen om pension för företagare och 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare (494/1994)

Ovannämnda beslut har upphävts genom lagen 13.12.2001/1281 som trädde i kraft 1.1.2002. Beslutet tillämpas dock även efter ikraftträdandet av nämnda lag på företagare som var befriade från försäkringsskyldighet när lagen trädde i kraft eller vars ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet hade anhängiggjorts innan lagen trädde i kraft.

ArPL
Lagen om pension för arbetstagare (395/2006)

Inf ArPL
Lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006)

InfArPLändrL
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016)

ArPF
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare (874/2006)

Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

OFLAL
Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (2.10.2015/1252)

OlyL
Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Statsrådets förordning om ersättning för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1467/2015)

Statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (10.12.2015/1466)

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

Statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015)

Upphävd lagstiftning

OFLA
Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

OFLAF
Förordningen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982)

OlyFL
Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948)

OlyFF
Förordningen om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948)

YrkesSjL
Yrkessjukdomslagen (1343/1988)

YrkesSjF
Yrkessjukdomsförordningen (1347/1988)

Olycksfallsrehabiliteringslagen
Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991)

Invaliditetsklassförordningen
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring (1649/2009)

LPA:s Visselblåsartjänst för rapportering av oegentligheter

I LPA:s kanal för visselblåsning kan du rapportera misstankar om oegentligheter i anslutning till vissa rättsområden i EU-rätten och den nationella lagstiftningen. I kanalen kan du rapportera om oetisk verksamhet eller oegentligheter i anknytning till dessa rättsområden. Misstanken om oegentligheter kan rikta sig mot en enskild tjänsteinnehavare, arbetstagare, förtroendeman eller till exempel gälla LPA:s produktion av tjänster, upphandlingar, avtal eller beslut.

Strävan är att genom lagstiftningen om visselblåsning bekämpa korruption och överträdelser av EU-rätten inom rättsområden som omfattas av lagstiftningen. Bakgrunden till rapporteringskanalen är EU:s direktiv 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten och lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen.

LPA:s Visselblåsartjänst

Vad är en anmälan om oegentlighet?

När du misstänker verksamhet som strider mot lagar och bestämmelser eller annan oetisk verksamhet som hör till visselblåsarskyddlagens tillämpningsområde, kan du göra en anmälan om missbruk.

Tjänsten är avsedd för rapportering om missbruk till exempel i anslutning till ekonomiska brott, mutor, korruption och annan oansvarig verksamhet. Du kan rapportera överträdelser som är straffbara, som kan leda till en administrativ påföljd av straffkaraktär eller som allvarligt kan äventyra uppnåendet av de mål av allmänt intresse.

Anmälaren behöver inte ha täckande bevis men ska i anmälan meddela all information så noggrant som möjligt för att ärendet ska kunna behandlas. Agera ärligt och med integritet när du rapporter en oegentlighet. Utgående från rapporterna utreder LPA eventuella oegentligheter om rapporterna visar sig vara begrundande. Det är förbjudet att medvetet lämna osanna anmälningar och detta kan leda till juridiska åtgärder.

Hur rapporterar jag?

Fyll i blanketten för rapportering i visselblåsarkanalen med en så noggrann beskrivning om misstanken som möjligt. Den som rapporterar ansvarar för att de uppgifter som behövs för vidare behandling ges. Bristfälliga rapporter kan inte behandlas. Du måste lämna dina egna kontaktuppgifter i rapporten.

Du får en bekräftelse via rapporteringskanalen på att din anmälan har tagits emot senast sju dagar efter att anmälan kom fram.

Behandlingen av rapporter

Behandlingen är konfidentiell och endast de som har rätt att behandla rapporterna har tillgång till uppgifterna. Vid behov ombeds anmälaren eller sakkunniga under pågående behandling lämna tilläggsinformation. Integritetsskyddet äventyras aldrig.

Anmälarens IP-adress eller andra individualiserande uppgifter sparas inte i systemet. Systemet har omfattande dataskydds- och datasäkerhetskontroller som garanterar integritetsskyddet.

Det fattas beslut om alla anmälningar inom tre månader, om det är möjligt. Handläggarna meddelar beslutet till anmälaren när behandlingen har avslutats.

Kundrespons hör inte till visselblåsartjänsten

Kundrespons och besvär som gäller andra områden inom LPA hör inte till rapporteringskanalen för visselblåsare. För behandlingen av dessa uppmanar vi att ni använder blanketten Ge respons på LPA:s webbplats.

Förvaringen av visselblåsarrapporter hos LPA

Rapporterna om visselblåsning förvaras hos LPA i systemet First whistle.

 

Om rapporten är motiverad är förvaringstiden 5 år, såvida det inte finns grundad anledning att förvara den längre.

Om rapporten inte medför ytterligare åtgärder förvaras den i 90 dagar beräknat från dagen då den lämnades innan den tas bort.

Endast gruppen som behandlar visselblåsarrapporterna har tillgång till First Whistle-systemet.

Läs mer om Visselblåsarrapporten och behandlingen av personuppgifter

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig