Hoppa över navigering

Lagar och verksamhetsprinciper

Den centrala lagstiftningen om LPA-tryggheten och LPA:s försäkringsvillkor

Lagarna och förordningarna på dessa sidor är oftast länkade till Finlex. Om de inte finns uppdaterade i Finlex har de i vissa fall länkats till Pensionsskyddscentralens författningstjänst, som innehåller all gällande arbetspensionslagstiftning.

När lagstiftning uppdaterats på LPA har ändringarna till och med 1.1.2019 beaktats.

Under Olycksfallsförsäkring finns också sidan Upphävd lagstiftning och bland försäkringsvillkoren finns också gamla OFLA-villkor.

Försäkringsvillkoren har översatts på LPA. Observera att innehållet på våra sidor omfattas av en ansvarsfriskrivning, som framgår av användarvillkoren.

Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

OFLAL
Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (1252/2015)

OlyL
Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Statsrådets förordning om ersättning för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1467/2015)

Statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1466/2015)

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

Statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015)

Upphävd lagstiftning

OFLA
Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

OFLAF
Förordningen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982)

OlyFL
Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948)

OlyFF
Förordningen om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948)

YrkesSjL
Yrkessjukdomslagen (1343/1988)

YrkesSjF
Yrkessjukdomsförordningen (1347/1988)

Olycksfallsrehabiliteringslagen
Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991)

Invaliditetsklassförordningen
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring (1649/2009)

Vision: Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!

Vi förverkligar och utvecklar våra kunders sociala trygghet och välfärd. Vi säkerställer att vår verksamhet är kundnära och kostnadseffektiv. Personalens kunnande svarar på de föränderliga behoven i vår verksamhetsmiljö.

Våra kunder runtom i Finland betjänas av 35 LPA-ombudsmän.

Huvudkontoret i Hagalund i Esbo har cirka 150 anställda som handlägger ansökningar om försäkringar och förmåner samt betjänar kunder personligen och per telefon.

Flera ärenden kan kunderna också sköta via e-tjänsterna på vår webbplats.

LPA:s strategi för 2018–2022

Strategin för 2018–2022 utstakar följande centrala mål:

 • Vi stärker verksamhetens genomslagskraft genom att utveckla LPA-tryggheten.
 • Vi är föregångare vad avser att utveckla kundernas välbefinnande och servicen för dem.
 • Vi ser till att personalresurserna svarar mot behoven när verksamheten utvecklas.
 • Vi producerar servicehelheten på det kostnadseffektivaste sättet.

Vår verksamhet styrs av värderingar

Till våra värderingar hör:

 • Värdesättande av kunden
 • Samarbete och ett öppet ledarskap
 • Högklassig service
 • Hushållning med resurser.

Serviceprinciper

En god kundupplevelse kräver att man förstår och svarar på kundens behov och förväntningar. För oss på LPA är grunden för en god service alltid att vi sätter värde på våra kunder och har rätt serviceattityd. För att säkerställa en god kundupplevelse och ytterligare utveckla vår verksamhet arbetar vi aktivt på att kundserviceprocesserna ska löpa bättre. Inom ramen för projektet PAMELA – palveleva Mela har vi formulerat serviceprinciper för LPA.

Serviceprinciperna styr oss i det dagliga arbetet att tillsammans handlägga ärendena på rätt sätt och effektivt, för kundens bästa. Vi har hand om LPA-tryggheten sakkunnigt och effektivt, vi lyssnar på kunderna och sätter värde på dem – i enlighet med våra serviceprinciper.

LPA:s serviceprinciper

 • Jag är närvarande, jag lyssnar och kartlägger.
 • Jag sätter värde på våra kunder och mitt arbete.
 • Jag är expert för kundens bästa.
 • Jag sköter LPA-tryggheten effektivt genom samarbete.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig