Hoppa över navigering

Lagar

Den centrala lagstiftningen om LPA-tryggheten och LPA:s försäkringsvillkor

Lagarna och förordningarna på dessa sidor är oftast länkade till Finlex. Om de inte finns uppdaterade i Finlex har de i vissa fall länkats till Pensionsskyddscentralens författningstjänst, som innehåller all gällande arbetspensionslagstiftning.

Uppdatering hos LPA:

  • Förordningen om avträdelsestöd 2007-2018 (AVSTÖF)
  • Förordningen om avbytarservice
  • Statsrådets förordningom bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordningom betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
  • alla försäkringsvillkor.

När lagstiftning uppdaterats på LPA har ändringarna till och med 1.1.2023 beaktats.

Under Olycksfallsförsäkring finns också sidan Upphävd lagstiftning och bland försäkringsvillkoren finns också gamla OFLA-villkor.

Försäkringsvillkoren har översatts på LPA. Observera att innehållet på våra sidor omfattas av en ansvarsfriskrivning, som framgår av användarvillkoren.

Arbetspensioner

LFöPL
Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 

Inf LFöPL
Lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006)

InfLFöPLändrL
Lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016)

Temporär dröjsmålsränta
Lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (693/2017)

Den temporära sänkningen förlängdes genom en lagändring (1098/2018) så att den gällde till och med den 31 december 2020.

LFöPF
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare (1407/2006)

OmvandlingsF 
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minskning och omvandling av pension (1428/2016)

Reglemente för LPA
Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (1404/2006)

FöPL
Lagen om pension för företagare (1272/2006)

Inf FöPL
Lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006)

InfFöPLändrL
Lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare (74/2016)

FöPF
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare (1406/2006)

BefB

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av 3 § lagen om pension för företagare och 4 § lagen om pension för lantbruksföretagare (494/1994)

Ovannämnda beslut har upphävts genom lagen 13.12.2001/1281 som trädde i kraft 1.1.2002. Beslutet tillämpas dock även efter ikraftträdandet av nämnda lag på företagare som var befriade från försäkringsskyldighet när lagen trädde i kraft eller vars ansökan om befrielse från försäkringsskyldighet hade anhängiggjorts innan lagen trädde i kraft.

ArPL
Lagen om pension för arbetstagare (395/2006)

Inf ArPL
Lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006)

InfArPLändrL
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016)

ArPF
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare (874/2006)

Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

OFLAL
Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (2.10.2015/1252)

OlyL
Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Statsrådets förordning om ersättning för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (1467/2015)

Statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (10.12.2015/1466)

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

Statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015)

Upphävd lagstiftning

OFLA
Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

OFLAF
Förordningen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982)

OlyFL
Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948)

OlyFF
Förordningen om verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring (850/1948)

YrkesSjL
Yrkessjukdomslagen (1343/1988)

YrkesSjF
Yrkessjukdomsförordningen (1347/1988)

Olycksfallsrehabiliteringslagen
Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991)

Invaliditetsklassförordningen
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring (1649/2009)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig