Hoppa över navigering

Vanliga frågor om försäkringar för stipendiater

Här hittar du svar på vanliga frågor om försäkringar för stipendiater. Om du inte hittar något svar på din fråga kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Kostnadsavdrag

Hur vet jag om kostnader får avdras från stipendiet?

Det är stipendiegivaren som beslutar om kostnader får dras av från stipendiet. Du kan kontrollera om du har rätt att dra av kostnader i stipendiebeslutet eller genom att kontakta stipendiegivaren.

Får jag fortfarande dra av kostnader om försäkringen redan är i kraft?

Det får du inte. Kostnadsavdraget ska göras i försäkringsansökan eller under den tid som ändring får sökas i försäkringsbeslutet. Eftersom det stipendiebelopp som är avsett för arbete har beräknats och försäkringen har beviljats enligt en viss arbetsinkomst går det inte längre att ändra den efter att tiden för sökande av ändring har gått ut.

Hur mycket kostnader får jag dra av?

Om du har beviljats stipendiet för arbete och för de kostnader som arbetet orsakar utan någon närmare begränsning så får du dra av högst hälften av det totala stipendiebeloppet som kostnader. Vissa stipendiegivare har dock egna regler för hur mycket kostnader som får dras av. Då får du dra av kostnader i enlighet med stipendiegivarens regler.

Mer information om avdragsgilla kostnader och kostnadsavdragets inverkan på försäkringsskyddet: Kostnadsavdrag.

Bestämmande av försäkringstiden/meddelande om den arbetade tiden

Måste jag ansöka om försäkring fast jag arbetar på stipendium kortare perioder än fyra månader?

Det måste du. Om stipendiet har beviljats för minst fyra månaders arbete ska du ansöka om försäkring genast när stipendiearbetet börjar. Vi beviljar i princip försäkringen utan avbrott även om du arbetar i kortare perioder.

Försäkringen kan också beviljas i perioder, om villkoren för avbrott i stipendiearbetet är uppfyllda. Mer information om avbrott i försäkringen: Förändringar i stipendiearbetet.

Hur uppger jag tiden i arbete när jag arbetar deltid på stipendiet?

I försäkringsansökan uppger du den tid i arbete som står i stipendiebeslutet. Om du inte har kommit överens med stipendiegivaren om deltidsarbete, beviljar vi alltid försäkringen för den tid i arbete som stipendiegivaren meddelat. Om den som beviljar stipendiet inte tar ställning till hur länge arbetet fortgår och du kan bestämma det själv ska du i ansökan uppge hela den tid som du arbetar med stöd av stipendiet.

Vad ska jag göra om stipendiebeloppet förändras mitt under stipendieperioden eller om arbetet ändras till deltid?

I försäkringsbeslutet fastställs den årliga arbetsinkomsten som baserar sig på beloppet av det beviljade arbetsstipendiet och arbetstiden som anges i stipendiebeslutet eller försäkringsansökan. Den fastställda arbetsinkomsten gäller under hela den tid som anges i försäkringsbeslutet och arbetsinkomsten kan inte justeras på annan grund än om du börjar få invalid- eller deltidspension. Av den här anledningen är det inte möjligt att senare rätta till ändringar av stipendiebeloppet eller i arbetstiden som inträffar under stipendietiden.

Ett undantag utgörs av försäkringar som gäller i minst 12 månader. För dessa kan arbetsinkomsten under vissa villkor justeras mitt under försäkringsperioden. Läs mer på sidan Ändringar i stipendiearbetet.

Flera stipendier

Jag har beviljats flera stipendier. Måste jag ansöka om försäkring separat för varje stipendium?

Ja. Vi behandlar varje stipendium som ett eget försäkringsärende, så lämna in en försäkringsansökan separat för varje stipendium.

Kan jag ha försäkringar i kraft samtidigt på basis av flera olika stipendier?

Ja, flera LFÖPL-försäkringar kan vara i kraft samtidigt.

Årsarbetsinkomsten

Vad betyder årsarbetsinkomsten, dvs. LFÖPL-arbetsinkomsten?

Årsarbetsinkomsten är det stipendiebelopp som är avsett för arbetet omräknat till en årlig arbetsinkomst. Arbetsinkomsten är alltså inte detsamma som beloppet av ditt stipendium. Inkomsterna omräknas till en årlig arbetsinkomst fast du arbetar på stipendium kortare tid än ett år. Mer information: Arbetsinkomsten för stipendiater.

Företagare eller i lönearbete vid sidan av stipendiearbetet

Måste jag ansöka om LFÖPL-försäkring, om jag samtidigt har lönearbete eller är företagare?

Ja. Om du samtidigt som du arbetar på stipendium också har lönearbete eller en FÖPL-försäkring påverkar det inte din skyldighet att teckna försäkring för stipendiearbetet. Den centrala principen för arbetspensionssystemet är att pension ska tjänas in för all förvärvsverksamhet. Om du parallellt med stipendiearbetet arbetar som till exempel företagare, tjänar du samtidigt in pension för såväl stipendie- som företagararbetet.

Beskattningen av stipendier

Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?

Från LFÖPL-arbetsinkomsten i din försäkring tas i beskattningen ut en sjukförsäkringsavgift och Yle-skatten.

Både LFÖPL- och OFLA-försäkringspremierna är avdragsgilla vid beskattningen. Försäkringspremierna beaktas i beskattningen för det år under vilket de har betalats. Vi skickar uppgifter direkt till skattemyndigheterna om de försäkringspremier som betalats.

Om du har andra frågor gällande beskattningen är det bäst att kontakta skattemyndigheterna direkt.

Att söka ändring

Hur söker jag ändring i försäkringsbeslutet?

Om du vill söka ändring i försäkringsbeslutet hittar du anvisningar på baksidan av försäkringsbeslutet.

Mer information om sökande av ändring.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig