Hoppa över navigering

Företagshälsovård för lantbruksföretagare

En jordbrukare, skogsägare, fiskare eller renskötare som är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) kan ansluta sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare hjälper och ger företagaren råd med att upprätthålla och främja hälsan och arbetsförmågan och att orka i arbetet. Företagshälsovårdstjänsterna är i första hand förebyggande.

Tjänster inom den förebyggande företagshälsovården är

 • utredningar om arbetsförhållandena som görs under gårdsbesök
 • hälsoundersökningar.

Dessutom kan kunden och tjänsteleverantören avtala särskilt om sjukvårdstjänster. Via företagshälsovården kan man få delta i rehabilitering och få rehabiliteringspenning som ersätter förlorad inkomst under rehabiliteringen.

Privat eller offentlig?

Du kan välja privat eller offentlig företagshälsovård. För företagare är det frivilligt att skaffa sig företagshälsovårdstjänster. Om du också är arbetsgivare har du lagstadgad skyldighet att ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster för dina anställda.

Gårdsbesök

Den utredning om arbetsförhållandena som görs under arbetsplatsbesök hos lantbruksföretagare (gårdsbesök) utgör grunden för din företagshälsovård.

Företagshälsovårdaren och en lantbrukssakkunnig besöker gården och samtalar med dig för att kartlägga dina arbetsförhållanden. De gör en bedömning av hur arbetet belastar dig samt bedömer olycksfallsriskerna och exponeringen för farliga ämnen. Vidare mäts bland annat buller, belysning och gaser. Ibland deltar också en arbetsfysioterapeut eller en företagshälsovårdsläkare.

Utredningen om arbetsförhållandena görs i samarbete med dig, eftersom du är expert på ditt eget arbete. Företagshälsovårdens uppgift är att bedöma hur ditt arbete påverkar din hälsa. Syftet med utredningen är att utveckla dina arbetsförhållanden så att de stödjer din hälsa, din arbetsförmåga och ditt välbefinnande. Företagshälsovården ger anvisningar om hur du själv kan göra arbetet hälsosammare och säkrare samt ger råd om att skaffa förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen.

Det första gårdsbesöket görs när du har anslutit dig till företagshälsovården och därefter med 1–4 års mellanrum, enligt behov. Mellan gårdsbesöken går man tillsammans igenom arbetsmiljöfrågor i samband med hälsoundersökningarna.

Företagshälsovårdsapplikation

LPA:s företagshälsovårdsapp är ett gemensamt verktyg för lantbruksföretagare och företagshälsovården när det gäller att utreda arbetsförhållandena och förbättra dem. Appen är gratis för lantbruksföretagare som är kunder hos företagshälsovården och i den beaktas de särskilda drag som uppträder inom lantbruket. I appen kan du till exempel

 • hantera dina egna uppgifter
 • kontakta din egen företagshälsovård
 • fylla i blanketten med förhandsinformation inför ett gårdsbesök
 • bedöma dina belastningsfaktorer
 • kvittera rekommendationer som du får.

Appen påminner dig om kommande gårdsbesök. Via appen får du en blankett för förhandsinformation som du fyller i före gårdsbesöket. Informationen som du lämna på blanketten för förhandsinformation utgör för sin del grunden för utredningen över arbetsförhållandena och en individuell rapport med samlad information om den samt respons. Till utredningen kan även videoinspelningar och bildmaterial bifogas.

Med hjälp av företagshälsovårdsappen och företagshälsovårdens yrkesövergripande team hanterar du riskerna inom lantbruket bättre. Appen innehåller ett fungerande riskbedömningsverktyg. Tillsammans med företagshälsovården kan du granska dina arbetsförhållanden och utveckla dem.

Appen minskar på pappersarbetet. Alla dina uppgifter om gårdsbesöket finns samlade på ett ställe. När du använder appen aktivt kan du dra full nytta av företagshälsovårdens gårdsbesök!

När du börjar använda appen och fyller i blanketten med förhandsuppgifter får du en första hjälpen-förpackningen som gåva i samband med följande gårdsbesök.

Företagshälsoappen är separat från LPA:s övriga datasystem. Uppgifterna i appen kan sålunda inte kombineras med dina uppgifter pensions- och olycksfallsärenden.

Logga in i företagshälsoappen i LPA:S e-tjänst. Du behöver bankkoderna för identifiering första gången du loggar in. Programmet fungerar tillsvidare enbart på finska.

Hälsoundersökningar

I företagshälsovårdstjänsterna ingår regelbunden kontakt och kallelser till hälsoundersökningar.

Företagshälsovårdaren gör en grundläggande hälsokontroll som omfattar till exempel

 • intervju
 • längd, vikt och beräkning av viktindex
 • mätning av blodtryck
 • kontroll av hörsel och syn
 • genomgång av vaccineringar
 • lungfunktion och laboratorieprov.

Du hänvisas till företagshälsovårdsläkaren om du har symtom som kan bero på en yrkessjukdom (huden, andningsorganen, rörelseapparaten), sjukdomar som inverkar på arbetsförmågan eller om du behöver en rehabiliteringsbedömning. Vid behov kan också en arbetsfysioterapeut eller/och arbetshälsopsykolog ombes bedöma ditt hälsotillstånd.

Hälsoundersökningar görs med cirka två års mellanrum, vid behov oftare.

Behandling av sjukdomar

Utöver förebyggande företagshälsovårdstjänster kan du avtala om att få sjukvård på allmänläkarnivå från företagshälsovården.

Företagshälsovården känner till arbetsrelaterade sjukdomar, vilket gör att de kan konstateras och behandlas snabbare. Sjukledighet eller/och rehabilitering i enlighet med behovet och i rätt tid gör att du kan återfå arbetsförmågan avsevärt snabbare. Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården kan bedöma sambandet mellan arbetet och din sjukdom och kan anpassa längden på en eventuell sjukskrivning till de krav ditt arbete ställer.

Hur ansluter man sig till företagshälsovården?

 1. Börja med att ta reda på var du kan få företagshälsovård för lantbruksföretagare.

  Vår finskspråkiga söktjänst hjälper dig att hitta serviceproducenter nära dig.

 2. Ta kontakt med aktörer som erbjuder företagshälsovård.

  Berätta vilka dina behov är och be om en offert.

 3. Konkurrensutsätt tjänsterna.

  Bedöm och jämför priser, vad som ingår i servicen och övriga villkor. Serviceproducenterna prissätter sina tjänster själv, så det kan förekomma skillnader.

 4. Fråga hur din kommun gör

  Hör dig för hos kommunens social- och hälsovårdsväsen eller näringsväsen hur kommunen ordnar företagshälsovården för företag och företagare inom sitt område och om kommunen möjligen redan har konkurrensutsatt tjänsterna. Du kan ha rätt till ett förmånligare pris än normalt. Lantbruksföretagarnas samarbetspartner erbjuder också sina kunder färdigt konkurrensutsatta företagshälsovårdspaket.

 5. Välj den lämpligaste

  Välj den lämpligaste serviceproducenten och ingå ett skriftligt avtal om servicen med företagshälsovården.

Serviceproducenterna meddelar LPA när en LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagare har anslutit sig till företagshälsovården. Vi anser att du anslutit dig till företagshälsovården den dag då avtalet om företagshälsovård undertecknats.

Ramavtal för konkurrensutsatt företagshälsovård

Ramavtalet för företagshälsovård är ditt hjälpmedel när du ska ingå avtal om företagshälsovård. Ramavtalet bestämmer ramar för tjänsternas priser och deras kvalitet. Inom ramen för priser och kvalitet som redan konkurrensutsatts är det enklare för dig att jämföra olika tjänster och ansluta dig till företagshälsovården.

Syftet med ramavtalet är att

 • trygga tillgången till högklassiga och effektiva företagshälsovårdstjänster som motsvarar lantbruksföretagarnas behov till skäliga priser
 • underlätta en jämförelse av tjänsterna
 • göra det så enkelt och säkert som möjligt att ansluta sig till företagshälsovården
 • öka aktiviteten när det gäller att ansluta sig.

Om du är LFÖPL-försäkrad kan du för tillfället köpa tjänster i enlighet med ramavtalet inom MTK-områdena i norra Savolax, Egentliga Finland, Mellersta Österbotten, Tavastland, Satakunta eller södra Österbotten. Du behöver inte vara medlem i MTK för att kunna tillämpa ramavtalet. MTK-förbunden har konkurrensutsatt ramavtalet med stöd av LPA:s projekt Ta hand om bonden och Arbetshälsoinstitutet. MTK-förbunden och LPA för en kontinuerlig dialog med serviceleverantörerna och informerar dem samtidigt om lantbruksföretagarnas önskemål och behov när det gäller att utveckla tjänsten.

Närmare information och kontaktuppgifter

Du får närmare information om ramavtalen och producenterna av avtalstjänsten på MTK-förbundens webbplatser.

Kontaktinformation:

MTK-Södra Österbotten
MTK-förbundets kontaktperson: Sanna Ojala, tfn 040 352 5115
Producenter av företagshälsotjänster (betjäning också på svenska): Härmämedi, KristinaMedi, TT Botnia

MTK Tavastland
MTK-förbundets kontaktperson: Kari Aikio, tfn 040 570 7270
Producenter av företagshälsotjänster (betjäning också på svenska): Wellamo, Terveystalo

MTK-Mellersta Österbotten
MTK-förbundets kontaktperson: Suvi Lempiälä, tfn 040 920 9863
Producenter av företagshälsotjänster: Työplus (betjäning också på svenska), kommunsammanslutningen Kallion peruspalvelu, Terveystalo (betjäning också på svenska)

MTK-Norra Savolax
MTK-förbundets kontaktperson: Sirpa Lintunen, tfn 044 084 3352
Producenter av företagshälsotjänster: Järviseudun Työterveys, Terveystalo

MTK-Satakunta
MTK-förbundets kontaktperson: Anna-Kaisa Jaakkola, tfn 045 161 3362
Producenter av företagshälsotjänster: MediPori, Minerva, Terveystalo

MTK-Egentliga Finland
MTK-förbundets kontaktperson: Aino Launto-Tiuttu, tfn 040 557 0736
Producenter av företagshälsotjänster: Laitilan Työterveys, Terveystalo (betjäning också på svenska)

Temat på andra webbplatser

Läs också med Arbetshälsoinstitutets handbok om anskaffning av företagshälsovård: Työterveyshuollon hankintaopas (på finska) och faktakort Työterveyshuollon vaihtuminen kunnan ulkoistaessa palvelunsa (på finska).

En lantbruksföretagare som är arbetsgivare är skyldig att ordna företagshälsovård när han eller hon har en anställd arbetstagare, även om det är för en kort tid. Närmare information får du i anvisningen: Att ordna företagshälsovård för tillfälliga arbetstagare (pdf).

Du kan läsa om LPA:s uppgifter inom företagshälsovården för lantbruksföretagare här: För företagshälsovården.

Rabatt på OFLA-försäkringen för dig som hör till företagshälsovården

När du hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får du 20 procents rabatt på försäkringspremierna för OFLA-försäkringen för arbetstid.

20 % rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen

De LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får sin premie för OFLA-arbetsskadeförsäkringen nedsatt med 20 procent. En ny kund måste ansluta sig till företagshälsovården före den 1 oktober för att få rabatt på premien för följande år.

Förutom företagaren kan även försäkrade familjemedlemmar ansluta sig till företagshälsovården och få rabatt på försäkringspremien. Den som bara har OFLA-försäkring utan att vara LFÖPL-försäkrad har inte rätt till rabatt på premien. LFÖPL-försäkringen måste också vara i kraft vid tidpunkten för gårdsbesöket. En ytterligare förutsättning för att få premien nedsatt är att lantbruksföretagaren har avtalat med företagshälsovården om ett gårdsbesök som företas för att kartlägga arbetsförhållandena. I samband med gårdsbesöket får företagaren också förslag till förbättringar i syfte att förebygga hälsorisker. Rabatten på försäkringspremien gäller fyra år i sänder efter varje gårdsbesök.

Observera att rabatten på OFLA-premien beviljas bara dem som uttryckligen hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Det räcker inte att höra till den företagshälsovård som en eventuell arbetsgivare ordnat.

När en lantbruksföretagare har anslutit sig till företagshälsovården anmäler företagshälsovården det till företagshälsovårdsapplikation. Företagshälsovården registrerar de gårdsbesök som gjorts och inför med lantbruksföretagarens samtycke uppgifter om arbetsförhållandena på gården.

FPA:s ersättningar till den som omfattas av företagshälsovården för lantbruksföretagare

FPA ersätter kostnaderna för företagshälsovård. Ersättningarna är desamma oberoende av om du anlitar en offentlig eller privat serviceproducent. Det finns ett årligt maximibelopp för de kostnader som ersätts. Via FPA:s e-tjänster kan du kontrollera hur mycket kostnader du haft under året, hur mycket ersättningar som har betalats och hur mycket pengar som finns kvar för ersättningar. Du loggar in med dina nätbankskoder.

En FÖPL-försäkrad lantbruksföretagare kan få FPA-ersättning för kostnaderna för företagshälsovård när företagaren och företagshälsovården har avtalat om praxis, åtgärder, uppgifter och ansvar i anslutning till hantering och uppföljning av arbetsförmågan samt tidigt stöd

 • 100 % av kostnaderna för gårdsbesök *
 • 60 % av de skäliga kostnaderna för annan förebyggande företagshälsovård (hälsokontroll jämte undersökningar, förstahjälpsberedskap, resor)
 • 50 % av kostnaderna för sjukvård på allmänläkarnivå.

* FPA ersätter inte momsen på den lantbrukssakkunniges arvode för gårdsbesök utan lantbruksföretagaren betalar momsen.

Många som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster har ingått avtal om direktersättning med FPA. För att få FPAs direktersättning för företagshälsovårdstjänster bör du ingå ett avtal om saken med företagshälsovården.

Den andel som återstår att betala efter ersättningarna får du dra av vid jordbruksbeskattningen.

Rehabiliteringstjänster för lantbruksföretagare

Via företagshälsovården har du möjlighet att delta i rehabilitering och få rehabiliteringspenning som ersätter förlorad inkomst under rehabiliteringen. Det är också möjligt att få vikariehjälp.

Rehabilitering för lantbruksföretagare ordnas i huvudsak av LPA, FPA samt trafik- och olycksfallsförsäkringsbolagen.

Rehabilitering från LPA

LFÖPL-rehabilitering kan beviljas en LFÖPL-försäkrad vars arbetsförmåga i det tidigare arbetet är hotad på grund av sjukdom eller skada. LFÖPL-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen kan bestå av näringsstöd som beviljas för anskaffning av maskiner eller anordningar som underlättar arbetet eller för inledande av ny företagsverksamhet eller för ändring av produktionsinriktningen. Omskolning till ett nytt yrke är också möjlig. För att få LFÖPL-rehabilitering ska du lämna in en ansökan med ett B-läkarutlåtande och en utredning om arbetsförhållandena.

LFÖPL-rehabilitering

OFLA-rehabilitering kan man få på grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom. OFLA-rehabiliteringen kan vara både yrkesinriktad och medicinsk. För OFLA-rehabilitering behövs ingen ansökan, utan LPA utreder vid behov om det finns rehabiliteringsmöjligheter och tar kontakt med den person som behöver rehabilitering.

OFLA-rehabilitering

Rehabilitering från FPA

FPA har till uppgift att ordna medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp och yrkesinriktad rehabilitering för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dessutom ordnas annan rehabilitering enligt prövning. FPA ersätter rehabiliteringspsykoterapi för 16–67-åringar. Syftet med rehabiliteringen är att klienterna ska kunna fortsätta i arbetslivet, träda ut i arbetslivet eller återgå till arbetslivet eller att de ska kunna studera.

Mer information rehabilitering och rehabiliteringskurser på FPA:s webbplats.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig