Hoppa över navigering

Minister Grahn-Laasonen: Stort behov av åtgärderna som LPA.s projekt Ta hand om bonden genomför

Ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen konstaterade att LPA:s projekt Ta hand om bonden är en synnerligen effektiv verksamhet som det finns ett stort behov av. Enligt ministern kommer projektet i början av 2025 att omvandlas i en bestående handlingsmodell. Grahn-Laasonen besökte mötet som delegationen för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA höll den 4.12.2023 i Esbo.

Utmaningarna när det gäller att orka, oron för näringens lönsamhet och det tryck som förändringarna medför i lantbrukets verksamhetsmiljö belastar lantbruksföretagarnas arbetsförmåga. Ett tidigt stöd för arbetsförmågan, så som åtgärderna som genomförs inom projektet Ta hand om bonden, och en fungerande avbytarservice bildar grunden när det gäller att trygga lantbruksföretagarnas krafter att orka i arbetet.

Stöd för arbetsförmågan på låg tröskel

Projektet Ta hand om bonden, som har funnits sedan 2017, hjälper lantbrukare som befinner sig i svåra livssituationer och ger dem stöd att orka. Inom projektet har det i år redan genomförts mer än 2 200 gårdsbesök. Behovet av hjälp har inte avtagit under åren utan projektets kunder har i stället stadigt ökat alltsedan projektet startade fram till idag. Syftet med projektet är att stävja problem som hotar lantbruksföretagarnas arbetsförmåga på en låg tröskel och så tidigt som möjligt.

– I början av 2025 kommer projektet Ta hand om bonden, som hjälper lantbrukarna att orka i arbetet, att bli en bestående verksamhetsmodell. Detta är en viktig och effektiv verksamhet som enligt mina uppgifter har räddat äktenskap och rentav människoliv. LPA har en viktig roll när det gäller beredningen av den bestående verksamhetsmodellen. Målet är att verksamheten, när den etableras, så långt det är möjligt ska motsvara den nuvarande modellen, säger ministern för social trygghet Grahn- Laasonen.

– Betydelsen av att bevara arbetsförmågan är ett aktuellt tema inom alla branscher men när det gäller lantbrukarna ligger ansvaret för att arbetsförmågan beaktas hos företagaren själv. Hanteringen av risken för arbetsoförmåga än därmed svårare än bland löntagarna. Projektet Ta hand om bonden har spelat en betydande roll för stödet av företagarnas arbetsförmåga och därigenom också i vidare bemärkelse för tryggandet av den inhemska livsmedelsproduktionen, säger LPA.s verkställande direktör Heli Backman.

En fungerande avbytarservice ska tryggas

LPA:s delegation diskuterade också avbytarservicens framtid. Redan under en längre tid har bristen på arbetskraft gjort sig gällande inom lantbrukets avbytarverksamhet och under den senaste tiden har svårigheterna att få avbytare lyfts fram allt oftare. Särskilt svårt är det att hitta avbytare vid plötsliga sjukdomsfall. LPA och avbytarenheterna utreder som bäst metoder för att göra avbytararbetet mer lockande och få avbytarna att stanna kvar i branschen.

Avbytarverksamhetens nuvarande IT-system och dess funktion har gett upphov till oro. Leveranssäkerheten hos det nuvarande systemet Lomitusnetti försvagas ständigt när teknologin föråldras. Det har inte varit möjligt att förnya systemet eftersom finansieringen av reformen är knuten till reformen av lagen om avbytarservice och den har inte framskridit.

– I regeringsprogrammet satsar man på utvecklingen av de digitala tjänsterna som en av de viktigaste metoderna för att förbättra kvaliteten och tillgången av tjänsterna. Avbytarservicen är en synnerligen viktig tjänst med tanke på lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet och deras krafter att orka. Verksamheten måste säkerställas även i framtiden. Nu måste vi satsa både på tillgången till avbytare och på en smidig ärendehantering, poängterar Backman.

Närmare information: verkställande direktör Heli Backman, tfn 040 825 976

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig