Hoppa över navigering

Familjepension

Familjepensionen tryggar den efterlevande makens och minderåriga barns utkomst vid familjeförsörjarens död.

LFÖPL-familjepension betalas efter att den LFÖPL-försäkrade avlidit. Familjepension kan beviljas även om förmånslåtarens LFÖPL-försäkring skulle ha upphört redan före förmånslåtarens död.

Om orsaken till den försäkrade makens eller makans eller vårdnadshavarens död var ett olycksfall eller en yrkessjukdom, betalas familjepensionen i form av OFLA-familjepension enligt OFLA-olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. LFÖPL-familjepensionen och OFLA-familjepensionen avviker från varandra till vissa delar.

Utöver LFÖPL-familjepensionen kan du söka allmän familjepension från FPA. Närmare information om den allmänna familjepensionen får du från FPA.

Familjepensionens förmånstagare kan också ha rätt till ersättning från grupplivförsäkringen. Läs mer om grupplivförsäkringsersättningen.

Vem har rätt till familjepension?

Den familjepension som beviljas den efterlevande maken heter efterlevandepension. Den familjepension som beviljas minderåriga barn heter barnpension.

Familjepension kan beviljas

Barnpension

Barnpension beviljas

 • den avlidne förälderns biologiska och adopterade barn under 18 år
 • den efterlevande makens biologiska och adopterade barn under 18 år, om de bodde med den efterlevande maken och styvfadern eller styvmodern i samma hushåll och den efterlevande maken var gift med den avlidne.

Efterlevandepension

1. Om du har eller har haft gemensamma barn med din make eller maka kan du få familjepension i form av efterlevandepension om

 • du var gift med din make/maka och
 • äktenskapet ingicks innan din make/maka fyllde 65 år.

2. Om du inte har haft gemensamma barn med din make eller maka kan du få efterlevandepension om

 • du var gift med din make/maka och äktenskapet ingicks innan din make/maka fyllde 65 år, och
 • du då äktenskapet ingicks var under 50 år (detta villkor gäller inte efterlevande maka dvs. änka om äktenskapet hade ingåtts före 1.7.1990) och
 • ert äktenskap hade varat i minst fem år och
 • du hade fyllt 50 år vid din makes/makas död eller du har fått invalidpension i minst tre år.

3. Som tidigare make/maka kan du få familjepension om din make/maka kontinuerligt betalade dig underhållsbidrag.

En sambo kan inte få LFÖPL-efterlevandepension.

Om sambons död beror på ett olycksfall eller en yrkessjukdom, kan den efterlevande sambon dock ha rätt till OFLA-familjepension.

Så bestäms pensionen

Familjepensionen baserar sig på den pension som förmånslåtaren tjänat in. Eventuell ersättning enligt trafikförsäkringslagen eller olycksfallsförsäkringslagen dras av från familjepensionen.

Om förmånslåtaren hade full invalidpension eller ålderspension

Om förmånslåtaren fick invalidpension eller ålderspension, baserar sig familjepensionen på denna pension. Därutöver tillkommer pension som tjänats in för eventuellt arbete vid sidan av pensionen.

Om förmånslåtaren var i arbetslivet, var företagare eller fick deltidspension eller partiell förtida ålderspension

Om förmånslåtaren var i arbetslivet, var företagare eller fick deltidspension eller partiell förtida ålderspension, beräknas familjepensionen enligt den invalidpension som förmånslåtaren skulle ha fått vid arbetsoförmåga.

Om förmånslåtaren hade nått ålderspensionsålder men var fortfarande i arbetslivet

Om förmånslåtaren hade nått ålderspensionsålder men fortfarande var i arbetslivet, baserar sig familjepensionen på den ålderspension förmånslåtaren tjänat in.

När förmånslåtarens pension har fastställts, bestäms andelarna för efterlevandepension och barnpension enligt följande:

Antal barn 0 1 2 3 4 eller fler
Efterlevandepension 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Barnpensioner 4/12 7/12 9/12 10/12
Totalt 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

När antalet förmånstagare ändras, fördelas familjepensionen på nytt enligt tabellen mellan de återstående förmånstagarna.

Efterlevandepension

Efterlevandepensionen är högst hälften av förmånslåtarens pension.

Efterlevandepensionen påverkas av

 • den efterlevande makens egna pensioner och förvärvsinkomster
 • antalet barn
 • den efterlevandepension som eventuellt betalas till förmånslåtarens tidigare make/maka.

När din efterlevandepension beräknas, beaktas din egen arbetspension antingen till samma storlek som den pension du redan får eller som så kallad kalkylerad pension. Den kalkylerade pensionen är den pension som du skulle ha fått om du hade blivit arbetsoförmögen och hade beviljats invalidpension vid din makes eller makas död.

Minskning av efterlevandepensionen

Om din egen pension eller din kalkylerade pension är mer än 732,50 euro per månad (2021), dras hälften av den överskridande delen av från din efterlevandepension. Om din egen pension eller din kalkylerade pension är mindre än 732,50 euro per månad, görs ingen minskning.

När minskningen görs beaktas din egen arbetspension antingen till samma storlek som den pension du redan får eller som en kalkylerad pension. Med kalkylerad pension avses den pension som du skulle ha fått om du hade blivit arbetsoförmögen den dag då din make eller maka avled eller då ditt yngsta barn fyllde 18 år och du hade beviljats invalidpension.

Om din kalkylerade arbetspension avviker väsentligt från dina faktiska inkomster till exempel på grund av arbetslöshet, kan minskningen göras också på basis av dina faktiska inkomster. Här krävs alltid en separat ansökan.

Om du var över 65 år vid din makes eller makas död eller om du får arbetspension och du inte är vårdnadshavare för barn under 18 år, görs minskningen av efterlevandepensionen genast när pensionen börjar.

Om du fortfarande är i arbetslivet och du inte har barn under 18 år, betalas efterlevandepension i sex månader utan minskning. Minskningen av efterlevandepensionen görs efter sex månader.

Efterlevandepension betalas till fullt belopp så länge som du är vårdnadshavare för barn under 18 år som har rätt till barnpension.

Den efterlevande makens nya äktenskap

Om du gifter om dig vid under 50 års ålder upphör efterlevandepensionen och du får ett engångsbelopp som motsvarar tre års efterlevandepension. Om pension betalas på grund av ett dödsfall som skett före 1.7.1990, betalas ett engångsbelopp som motsvarar två års efterlevandepension.

En efterlevande make som är över 50 år förlorar inte sin efterlevandepension vid nytt äktenskap, men det nya äktenskapet ger inte rätt till ny efterlevandepension.

Barnpension

Barnpensionen påverkas av antalet barn som är förmånstagare. Om barnen är flera får varje barn en egen lika stor andel av barnpensionen.

Antal barn 0 1 2 3 4 eller fler
Efterlevandepension 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Barnpensioner 4/12 7/12 9/12 10/12
Totalt 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Exempel: Förmånslåtarens arbetspension var 900€/månad och två barn är berättigade till barnpension. Den sammanlagda barnpensionen är 7/12 av förmånslåtarens pension, dvs. 525 €/månad. Vardera barnets andel är 262,50 €/månad.

När antalet barn som har rätt till barnpension ändras till exempel på grund av att ett av barnen fyller 18 år, justeras beloppet och fördelningen av familjepensionen från början av den kalendermånad som följer på förändringen.

Exempel: Förmånslåtarens arbetspension är 900€/månad och två barn är berättigade till barnpension. Den sammanlagda barnpensionen är 7/12 av förmånslåtarens pension, dvs. 525 €/månad. Vardera barnets andel är 262,50 €/månad.

Det äldre av barnen fyller 18 år i maj och barnets barnpension upphör i början av juni. Det yngre barnets pension är från början av juni 4/12 av förmånslåtarens pension, dvs. 300 €/månad.

Så söker du familjepension

 1. Familjepension söks med samma blankett både hos LPA och FPA

 2. Fyll i en separat blankett för varje förmånstagare

 3. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan till LPA eller FPA

  Du kan skicka ansökan till LPA

Märk väl att FPA kan betala barnpension också till 18–20-åriga studerande barn.

Familjepensionen börjar från början av månaden efter den månad då förmånslåtaren avled. Ansök om pension så snabbt som möjligt, men senast inom sex månader efter att förmånslåtaren avlidit. Familjepension betalas inte retroaktivt för mer än sex månader utan särskilda skäl.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig