Hoppa över navigering

Menersättning

Menersättning betalas för bestående försämring av funktionsförmågan som förorsakats av skada på grund av olycksfall i arbetet eller av yrkessjukdom. Ett men betraktas som bestående när skadan eller sjukdomen enligt medicinsk sannolikhet inte längre kan botas.

Man behöver inte ansöka om menersättning separat. Vi bedömer rätten till menersättning utifrån en medicinsk bedömning.

Fastställande av menersättning

För bedömningen av men används invaliditetsklassificeringen enligt statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. I förordningen ställs men som orsakas av olika skador och sjukdomar i relation till varandra genom att skadorna och sjukdomarna delas i 20 invaliditetsklasser utifrån sin medicinska art och svårighetsgrad.

Yrke, hobbyer eller bostads- eller levnadsförhållanden påverkar inte menersättningen. Däremot beaktas sådana förbättringar av funktionsförmågan som uppnåtts med hjälp av en ledprotes, någon annan protes eller något annat hjälpmedel.

Om skadan eller sjukdomen förvärras eller tillståndet förbättras, kan invaliditetsklassen stiga eller sjunka och menersättningen kan omräknas.

Betalning av menersättning

Menersättning kan betalas tidigast ett år efter skadedagen, också då endast om det men som orsakats av skada eller sjukdom har bedömts vara bestående.

Menersättningen betalas

  • för skador som hör till invaliditetsklasserna 1–5 som ett engångsbelopp och
  • för skador som hör till klasserna 6–20 som fortlöpande ersättning.

Menersättningar är skattefria.

Menersättning för men som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffat eller uppstått före 1.1.2016

Menersättning för men som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffat eller uppstått före 1.1.2016 betalas enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, och då används invaliditetsklassificeringen enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning. För skador före 2016 som hör till invaliditetsklasserna 1–10 betalas menersättningen som ett engångsbelopp. Om invaliditetsklassen är högre än 10, betalas menersättningen enligt ditt val antingen som ett engångsbelopp eller som fortlöpande ersättning.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig