Hoppa över navigering

Avbytartjänster som stöd för lantbruksföretagare redan i 50 år

Lagen om anordnande av semester för lantbruksföretagare trädde i kraft 1.4.1974, vilket innebär att våra lagstadgade avbytartjänster fyller 50 år i år.

Vid det 50-årsjubileumsseminarium för avbytarservicen som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA arrangerade i Åbo samlades personer som arbetar med avbytarservice samt aktörerna som var med om att bygga upp systemet för att se tillbaka på avbytarservicens 50-åriga historia och rikta blicken mot dess framtid.

Avbytarservicen i Finland är ett unikt system även globalt sett, och undersökningar har visat att det är fråga om den viktigaste serviceformen för husdjursproducenternas välmående. Med hjälp av avbytartjänsterna kan lantbruksföretagare få en vikarie som sköter djuren när lantbruksföretagaren håller semester eller exempelvis blir arbetsoförmögen.

Kvinnorna hade en viktig roll vid avbytarservicens tillkomst

Avbytarservicen kom i tiden till särskilt utifrån kvinnornas önskan om att få ledigt från sitt bindande arbete med att sköta djuren. Framför allt på kreatursgårdar blev husmödrarnas arbete ännu mer bindande när avfolkningen av landsbygden tog fart i 70-talets Finland och det inte längre fanns arbetskraft på gårdarna som vid behov skulle ha kunnat hjälpa till med att sköta djuren. En annan faktor var införandet av den allmänna femdagarsveckan, som gjorde att man började bli medveten om betydelsen av fritid.

Till en början hade man rätt till 6 dagars semester och i avbytarens arbete ingick utöver kreatursskötseln ofta också övriga husmorssysslor såsom bakning, barnomsorg och städning. På 70-talet startade också vikariehjälpsverksamheten, som gav lantbruksföretagare möjlighet till vikariehjälp vid sjukdomsfall. På 80-talet utvidgades rätten till vikariehjälp även till andra livssituationer såsom moderskapsledighet.

I dag har husdjursproducenter rätt till 26 semesterdagar per år. Avbytarens arbetsbeskrivning har också förändrats en hel del på 50 år. Avbytarens arbete är fortfarande mångsidigt, men inriktar sig på de dagliga arbeten på gården som är nödvändiga för att produktionen ska fortgå. Arbetet kräver mångsidiga kunskaper och färdigheter, bland annat i att sköta och utfodra djur samt hantera maskiner och utrustning av olika slag.

Ett system av förtroende och samarbete

LPA:s verkställande direktör Heli Backman som höll inledningsanförandet vid 50-årsjubileumsseminariet underströk att avbytarservicen är ett system av förtroende och samarbete:

– Lantbruksföretagaren anförtror sin gård, sina produktionsdjur och sin näring i en annan persons händer. Lantbruksföretagaren litar på att djurens behov tillgodoses även när han eller hon inte är på plats och att företagsverksamheten fortgår utan avbrott trots frånvaron. Lantbruksföretagaren litar på avbytaren, och även avbytaren måste kunna lita på att hans eller hennes arbete har ordnats så att det löper så smidigt som möjligt.

– Förtroende mellan lantbruksföretagaren och avbytaren är en central faktor för ett välfungerande samarbete, och kunniga avbytare har en avgörande roll för en lyckad avbytarservice. De gör det möjligt för lantbruksföretagaren att tryggt kunna lösgöra sig från sitt arbete för ett tag, sade Backman.

En samhälleligt viktig service

Under fjolåret gav avbytarservicen cirka 12 000 husdjursproducenter som arbetar varje dag om året möjlighet att lösgöra sig från sitt bindande och fysiskt tunga arbete med djurskötsel.

– Avbytartjänsterna hjälper företagarna att orka med sitt arbete, men ur samhällelig synvinkel är betydelsen ännu större: avbytartjänsterna är ett väsentligt led i tryggandet av Finlands försörjningsberedskap och självförsörjning inom livsmedel, betonade ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen i sin videohälsning till jubileumsseminariet.

Även i regeringsprogrammet har man insett avbytartjänsternas betydelse och lovat bevara dem på åtminstone nuvarande nivå.

Mer information:

direktör Päivi Wallin, tfn 029 435 2343

Läs mer om avbytartjänsternas jubileumsår: lpa.fi/avbytartjänsterna50
Se 50-årsjubileumsvideon om avbytarservicen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig