Hoppa över navigering

Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning

LPA har denna vår genomfört en enkät för att klarlägga stipendiaternas uppfattningar om vilka hälsofrämjande åtgärder som bäst kan stödja dem att orka med sitt arbete. Det visade sig att stipendiaterna främst önskar åtgärder för att stödja den psykiska arbetsförmågan och hjälpa dem att hantera stress. Kamratstöd och Må bra-dagar önskades också. Det fanns vissa små skillnader mellan vad forskningsstipendiater och konststipendiater betonade. Konststipendiaterna önskade klart mera stödåtgärder för att upprätthålla den fysiska arbetsförmågan medan forskningsstipendiaterna lyfte fram utbildning i att leda sig själv och hantera stress.

Det kom 403 svar på enkäten. Av dem som svarade var 69 % forskningsstipendiater och 31 % konststipendiater. Stipendiaterna skulle svara på vad de anser bäst stöder deras arbetshälsa och vilka tjänster de i fortsättningen önskar från LPA. Enkäten bestod av både flervalsfrågor och öppna frågor.

Hörnstenar för att må bra är motivation, yrkeskunnande och tillräckligt lång finansiering

I svaren framträdde som de viktigaste faktorerna att stipendiaten har egen arbetsmotivation, ett inspirerande arbetsinnehåll och en tillräckligt långfristig finansiering. Dessutom betonades förmåga att leda sig själv, bland annat livshantering och att sköta den egna hälsan.

”Det väsentligaste är egen motivation och positiva framtidsutsikter. En stipendiat är i allmänhet mycket ensam med sitt arbete, och det vore bra att få något slag av kamratstöd, rehabilitering, utbildning etc. utan att oskäligt mycket egna resurser och egen arbetstid skulle gå åt till att skaffa det stödet.”

Det framgick i flera svar att stipendiaterna upplever sig som ojämlika i förhållande till andra. Avsaknaden av ett eget arbetsrum, personalförmåner och företagshälsovård verkade försvaga mångas välbefinnande i arbetet. En önskan om att få tillgång till företagshälsovård kom fram i flera svar.

”Det är tungt att arbeta som stipendiat om man känner sig utesluten från arbetsgemenskapen på universitetet och upplever sig vara i en ”lägre” ställning t.ex. i fråga om företagshälsovård, personalmåltider och arbetsrum. Det vore fint om universiteten skulle visa mer vilja att integrera stipendiaterna i arbetsgemenskapen genom konkreta åtgärder.”

Utbildning som stöder både den psykiska och den fysiska arbetsförmågan önskas

Enligt resultaten önskar stipendiaterna framför allt utbildning för att upprätthålla den psykiska arbetsförmågan. Detta önskade två tredjedelar av konststipendiaterna och cirka tre femtedelar av forskningsstipendiaterna. Särskilt önskas stöd för att hantera stress och leda sig själv. Hos konststipendiaterna framträder även en önskan om stödåtgärder för den fysiska arbetsförmågan genom att 60 % av dem önskar utbildning för att upprätthålla den fysiska arbetsförmågan.

Dessutom önskar stipendiaterna Må bra-dagar med mångsidiga föreläsningar och rekreation samt kamratgruppsverksamhet. Det anses viktigt med kamratgrupper eftersom arbetet är självständigt och man inte har det stöd som en arbetsgemenskap ger.

”Seminarier eller Må bra-dagar skulle vara intressanta och säkert ge lindring. Eftersom forskningsstipendiater har ett synnerligen ensamt och psykiskt krävande arbete skulle det vara fint att få träffa kamratgrupper och dela med sig kunnande och förslag gällande forskararbetet. Man skulle så att säga titta in hos arbetsgemenskapen (som inte existerar i vardagen). Jag skulle också gärna höra expertföredrag och kommentarer om stresshantering och arbetshälsa.”

Kundernas önskemål styr utvecklandet av LPA:s arbetshälsoverksamhet

LPA håller på att inleda hälsofrämjande verksamhet också för stipendiater. De kommande åtgärderna planeras under detta år utifrån enkätsvaren. Vi reagerar dock genast på en del av önskemålen.

– Det som framträdde klarast i enkäten var en önskan om utbildning i att hantera stress och leda sig själv. Vi kommer därför genast i höst att ordna en dag kring detta för forskningsstipendiater. Tillställningen sker på finska den 4 oktober på Vetenskapernas hus i Helsingfors. Nästa år kommer vi att ordna en motsvarande dag också för konststipendiater, berättar Pirjo Saari, som är ledare för LPA:s arbetshälsoteam.

Saari konstaterar att LPA redan delvis har kunnat svara på önskan om kamratgruppsverksamhet.

– LPA är med och finansierar ett arbetshälsoprojekt som faciliteras av studiecentralen TJS-Opintokeskus. Kamratgrupper som träffas i fem olika universitetsstäder har startat sin verksamhet under våren. Vi kommer utifrån erfarenheterna av projektet att överväga att fortsätta med denna typ av kamratgruppsverksamhet, berättar Saari.

Information om Må bra-dagen i oktober och om andra arbetshälsofrågor kommer att finnas på vår webbplats.

Ytterligare information ger teamledare Pirjo Saari vid LPA, tfn 0400 341 390.

Närmare resultat av arbetshälsoenkäten för stipendiater (på finska)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig