Hoppa över navigering

Vikariehjälp

En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan få vikariehjälp i flera olika livssituationer.

Under vikariehjälpen sköter avbytaren dina nödvändiga dagliga arbetsuppgifter i husdjursskötseln när du inte själv kan göra det. Vikariehjälpen är en avgiftsbelagd service.

När kan man få vikariehjälp?

För att få vikariehjälp måste du uppfylla villkoren för rätt till avbytarservice. Du måste också ha behov av hjälp och det måste finnas en grund för vikariehjälp enligt lagen om avbytarservice.

Grunder för vikariehjälp, dvs. de situationer där du kan få vikariehjälp:

Arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall

Utan läkarintyg
Tid högst: 7 dagar per kalenderår
Avgift: Grundavgift


Med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare (dagpenning krävs inte)
Tid högst: 20 dagar per kalenderår (inkluderar 7 dagar utan intyg)
Avgift: Grundavgift


Sjukdagpenning (inte partiell sjukdagpenning)
Tid högst: Den tid för vilken dagpenning beviljats enligt beslutet
Avgift: Grundavgift


Olycksfallsdagpenning (minst 60 % nedsatt arbetsförmåga)
Tid högst: Den tid för vilken dagpenning beviljats enligt beslutet
Avgift: Grundavgift


Ansökan om invalidpension har gjorts och är anhängig
Tid högst: Den tid ansökan är anhängig, förutsatt att ansökan gjorts under dagpenningsperioden
Avgift: Grundavgift


Rehabiliteringsstöd (om sökanden enligt LPA:s utlåtande kan återgå till husdjursskötseln efter rehabiliteringsstödet)
Tid högst: Högst 3 år från insjuknandet
Avgift: Grundavgift


Olycksfallspension för viss tid eller motsvarande ersättning från trafikförsäkringen (minst 60 % nedsatt arbetsförmåga)
Tid högst: Högst 3 år från att skadan inträffade
Avgift: Grundavgift


Rehabiliteringspenning (inte för omskolning)
Tid högst: Högst 3 år
Avgift: Grundavgift

Barnafödsel och vård av barn

Tid med särskild graviditetspenning, graviditetspenning eller föräldrapenning samt med adoptivförälders föräldra- eller faderskapspenning
Tid högst: Den tid för vilken dagpenning beviljats enligt beslutet
Avgift: Grundavgift, graviditetspenning -50 %


Vård i hemmet av barn under 3 år, om stöd för hemvård av barnet betalas och sökanden har semesterrätt
Tid högst: 100 dagar under barnets varje levnadsår
Avgift: Grundavgift + 50 %


Vård av ett barn under 10 år som plötsligt insjuknat
Tid högst: 7 dagar per sjukperiod
Avgift: Grundavgift


Deltagande i rehabilitering eller vård av barn, om specialvårdspenning betalas
Tid högst: Den tid för vilken specialvårdspenning beviljats enligt beslutet
Avgift: Grundavgift

Organisering av företagsverksamheten

Organisering av företagsverksamheten då en arbetsoförmögen lantbruksföretagare beviljas ålders- eller invalidpension
Tid högst: 60 dagar under 6 månader efter delfåendet av beslutet
Avgift: 14,40 (2021)


Organisering av dödsboets företagsverksamhet då en till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare avlider
Tid högst: 60 dagar under 6 månader efter dödsfallet
Avgift: 14,40  (2021)

Övriga grunder

Beväringstjänst eller civiltjänst samt repetitionsövningar (inte frivilliga)
Tid högst: Den tid som tjänstgöringen varar
Avgift: Grundavgift


En anhörigs död och begravning
Tid högst: En dag för vardera
Avgift: Grundavgift


Medicinsk rehabilitering
Tid högst: Rehabiliteringstiden
Avgift: Grundavgift


Verksamhet som planeras av företagshälsovården och som avser att bevara arbetsförmågan
Tid högst: Tiden för handledd verksamhet
Avgift: Grundavgift

Förteckningen över när du kan få vikariehjälp är uttömmande. Sedan 2016 har det inte varit möjligt att få vikariehjälp till exempel för att delta i vuxenutbildning eller på grund av den egna 60-årsdagen.

Att ansöka om vikariehjälp

Ansök om vikariehjälp skriftligt hos den lokala enheten innan avbytararbetet påbörjas. Detta gäller både de lantbruksföretagare som anlitar den lokala enhetens tjänster och dem som själva ordnar sina avbytartjänster. Vid behov kan du komplettera din ansökan efter att du lämnat in den.

Ansökan om vikariehjälp kan göras antingen på en blankett eller via webbtjänsten Lomitusnetti.

Om det är möjligt att göra en skriftlig ansökan på något annat sätt i din lokala enhet informerar enheten dig om det.

Ansökan om vikariehjälp måste åtminstone innehålla

 • uppgift om att det är en ansökan om vikariehjälp
 • sökandens namn och födelsedatum
 • orsaken till vikariehjälpen (t.ex. arbetsoförmåga på grund av sjukdom)
 • datum då vikariehjälpen ska börja.

Om du har valt själv ordnad avbytarservice ska du ansöka skriftligt hos den lokala enheten om rätt till vikariehjälp innan de arbeten som hör till vikariehjälpen påbörjas.

Om du har valt att anlita den lokala enhetens service och behöver vikariehjälp:

 1. Fyll i ansökan

  Fyll i ansökan om vikariehjälp.

  Skicka ansökan om vikariehjälp till den lokala enheten.

 2. Du får ersättningsbeslutet

  Den lokala enheten skickar dig ett skriftligt beslut.

 3. Avtala om arrangemangen

  Avtala närmare om arrangemangen med den lokala enheten per telefon.

 4. Avbytaren sköter vikariehjälpen

  En lantbruksavbytare kommer och utför dina husdjursskötselarbeten under den avtalade tiden.

 5. Du får en faktura från den lokala enheten

  Den lokala enheten skickar dig en faktura på vikariehjälpsavgiften efteråt. Betala avgiften senast på förfallodagen.

Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga

Vid arbetsoförmåga kan du utan beslut om dagpenning få vikariehjälp i högst 20 dagar per kalenderår. För de första 7 dagarna behöver du inget läkarintyg. När du fått 7 dagar vikariehjälp under ett och samma kalenderår krävs det för ytterligare vikariehjälp att du lämnar in ett intyg på arbetsoförmåga till den lokala enheten. Intyget kan vara utfärdat av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

Om du beviljas dagpenning på grund av arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom eller olycksfall kan du få vikariehjälp för hela dagpenningsperioden. Du kan skicka dagpenningsbeslutet till den lokala enheten efter vikariehjälpen.

Partiell sjukdagpenning kan inte vara grund för vikariehjälp.

Följande dagpenningar och andra ersättningar för inkomstbortfall kan vara grund för vikariehjälp:

 • LPA-sjukdagpenning (dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, 118/1991)
 • sjukdagpenning från FPA (sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen, 1224/2004), dock inte partiell sjukdagpenning
 • olycksfallsdagpenning som beviljats på grundval av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent (dagpenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar)
 • olycksfallspension för viss tid då den beviljats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent (högst 3 år från skadefallet)
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen då den beviljats på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst 60 procent (högst 3 år från skadefallet)
 • rehabiliteringspenning från FPA, dock inte om den beviljats för omskolning
 • rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt arbetspensionslagarna, dock inte om rehabiliteringspenningen eller understödet beviljats för omskolning
 • rehabiliteringsförmåner som betalas på grundval av ett olycksfall eller en trafikskada, dock inte om de beviljats för omskolning (högst 3 år från skadefallet).

Beslutet om dagpenning får du först i efterskott, men beslutet om ordnande av vikariehjälp fattas innan avbytaren börjar arbeta. Därför meddelar den lokala enheten först ett villkorligt beslut på din ansökan om vikariehjälp.

Reformen av familjeledigheter

Reformen av familjeledigheterna trädde i kraft 1.8.2022. Rätten till vikariehjälp på grund av familjeledighet ändrades samtidigt som förmånerna som FPA beviljar i samband med familjeledigheter ändrades.

På den här sidan informerar vi om rättigheterna till vikariehjälp så som dessa ser ut från och med 1.8.2022. Om det är den nya lagen eller den gamla lagen om familjeledigheter som ska tillämpas på barnets vård beror på barnets beräknade födelsedatum och det faktiska födelsedatumet.

Vikariehjälp på grund av familjeledighet beviljas för samma tidsperiod som FPA beviljar särskild graviditetspenning, graviditetspenning eller föräldrapenning.

När du ansöker om vikariehjälp på grund av familjeledighet ska du först kontrollera hos FPA om det är lagarna som gällde före 1.8.2022 eller lagarna som gäller efter 1.8.2022 som tillämpas på ditt barn. Om FPA betalar dagpenning enligt den gamla lagen bestäms din rätt till vikariehjälp också enligt den gamla lagen. Om FPA däremot betalar dagpenning enligt den nya lagen, beviljas vikariehjälp med stöd av den nya lagen.

FPA: Föräldradagpenningar då barnet beräknas födas före 4.9.2022

FPA: Föräldradagpenningarna då barnet beräknas födas 4.9.2022 eller senare

Villkorligt beslut

Du får ett villkorligt beslut om du ännu inte fått det förmånsbeslut som visar att du har rätt till avbytarservice. Arbetet kan påbörjas redan på grundval av det villkorliga beslutet.

Det står i beslutet vilken handling du ska lämna in.

När du får beslutet om den förmån som är grund för vikariehjälpen ska du skicka en kopia av beslutet till den lokala enheten.

Den lokala enheten meddelar dig ett slutligt beslut när du har lämnat in den handling som behövs. Om du inte kan lämna in handlingen inom utsatt tid på grund av att beslutet om din förmån dröjer, ska du be den lokala enheten bevilja dig mer tid för att lämna in handlingen.

Om din ansökan om förmånen avslås eller om du inte lämnar in beslutet inom utsatt tid, leder det till att den lokala enhetens slutliga beslut är negativt. I så fall faktureras kostnaderna för avbytartjänsten som service som getts utan grund. Faktureringen sker för alla de avbytartimmar som du fått, och summan meddelas i enhetens slutliga beslut.

Vikariehjälpsavgiften

Vikariehjälpen är en avgiftsbelagd service. Grundavgiften för vikariehjälp bestäms individuellt för varje enskild lantbruksföretagare som har rätt till vikariehjälp. Grundavgiften baseras på den LFÖPL-arbetsinkomst som gäller för dig på årets första dag under det år vikariehjälpen börjar.

Grundavgiften räknas ut genom att din LFÖPL-arbetsinkomst divideras med talet 5400 och det erhållna beloppet ökas med 3 euro. Du kan kontrollera din grundavgift med hjälp av LPA-trygghetsräknaren genom att ange den LFÖPL-arbetsinkomst som du hade den 1 januari.

Din grundavgift höjs med 50 % om du har lönearbete eller en gällande FöPL-försäkring när vikariehjälpen börjar.

För vikariehjälp som ges för organisering av företagsverksamheten debiteras en fast vikariehjälpsavgift.

Under en period med graviditetspenning är vikariehjälpsavgiften nedsatt med 50 procent.

Då vikariehjälpen ges på grund av vård av barn under 3 år höjs grundavgiften med 50 procent.

Du kan ansöka om att den lokala enheten ska sänka din vikariehjälpsavgift om din egen och familjens utkomst är hotad.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig