Hoppa över navigering

LPA-trygghet för renskötare

LPA:s försäkringar tryggar din och dina familjemedlemmars utkomst i olika livssituationer.

Grunden för renskötares pensions- och socialskydd är en LFÖPL-försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Från LPA får du inte bara en LFÖPL-försäkring som ger arbetspension utan också skydd vid olycksfall i renskötselarbetet och skador som inträffar på fritiden. Du kan också få LPA-sjukdagpenning, vikariehjälp för renskötare och andra förmåner. Allt det här kallas med ett gemensamt namn LPA-trygghet.

Försäkringen grundar sig på arbetsinkomsten

Din personliga LPA-arbetsinkomst är grunden för hur mycket pension du tjänar in. Också ersättningar för inkomstbortfall samt olycksfalls- och sjukdagpenningens belopp fastställs enligt arbetsinkomsten. På arbetsinkomsten grundar sig också exempelvis den föräldradagpenning som FPA betalar. Arbetsinkomsten har alltså en stor inverkan under hela ditt liv.

Obligatorisk eller frivillig?

För de flesta renskötare är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Du är skyldig att teckna en försäkring, om du äger renar och din årsarbetsinkomst överstiger gränsen för obligatorisk försäkring. Se mer om vem som omfattas av LFÖPL-försäkringen.

Om förutsättningarna för försäkring inte uppfylls, lönar det sig för dig att teckna en frivillig försäkring och därmed tjäna in pension också för ditt renskötselarbete.

Skydd under och efter arbetslivet

När du har en LFÖPL-försäkring har du rätt till ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Om du vill arbeta mindre men ännu inte gå i ålderspension, kan du också gå i partiell ålderspension.

Om din arbetsförmåga har försämrats

Om din arbetsförmåga har försämrats kan du få hjälp med att fortsätta arbeta genom arbetspensionsrehabilitering som grundar sig på LFÖPL-försäkringen. Du kan också ha möjlighet till invalidpension eller arbetslivspension.

Olycksfallsskydd i arbetet

Din obligatoriska LFÖPL-försäkring innehåller också alltid en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, det vill säga en OFLA-försäkring, som ger skydd vid arbetsolyckor och yrkessjukdomar.

Om du inte har en obligatorisk LFÖPL-försäkring, kan du teckna en OFLA-försäkring frivilligt.

Skydd på fritiden

Du kan teckna en separat OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden. Fritidsförsäkringen kan endast tecknas som komplement till en försäkring för arbetstid. Fritidsförsäkringen ger omfattande skydd vid olycksfall som inträffar i arbeten i privathushållet och på fritiden.

Om du blir sjuk

Du har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning räknat från den femte sjukdagen under den självrisktid som gäller för dagpenning från sjukförsäkringen. LPA-sjukdagpenning betalas för alla veckodagar, även för söndagar och helgdagar.

Till anhöriga

Familjepensionen och grupplivförsäkringsersättningen som hör till LFÖPL-försäkringen ger skydd för dina anhöriga.

Vikariehjälp

När du har en obligatorisk LFÖPL-försäkring kan du få vikariehjälp för renskötselarbete om du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig