Hoppa över navigering

Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen

Eftersom den frivilliga OFLA-försäkringen baserar sig på lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar bestäms också ersättningarna enligt den lagen. Enligt lagen har den försäkrade rätt att på grund av olycksfall och yrkessjukdomar få bland annat ersättning för inkomstbortfall (i form av olycksfallsdagpenning, rehabiliteringspenning eller olycksfallspension) vars storlek beror på arbetsinkomsten.

Betalningen av ersättning för inkomstbortfall ändras

Ändringen gäller bara de försäkrade

  • som råkar ut för en skada och
  • har ett anställningsförhållande och
  • vars arbetsgivare betalar lön för samma tid som ersättning för inkomstbortfall betalas från OFLA-försäkringen.

Då den försäkrade har rätt att få OFLA-ersättning för inkomstbortfall under den tid arbetsoförmågan varar och arbetsgivaren har betalat lön för samma tid, betalas först till arbetsgivaren den del av ersättningen som motsvarar lönen. Till den försäkrade betalas ersättning för inkomstbortfall till den del som ersättningen är större än lönen. Efter det att arbetsgivarens lönebetalning upphört betalas hela OFLA-ersättningen till den försäkrade. Arbetsgivarens skyldighet att betala lön varierar enligt arbetsavtalslagen och kollektivavtalen så att den i allmänhet är 1–3 månader.

Bestämmelserna (lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 873/2015) har preciserats jämfört med tidigare på ett sådant sätt att det inte längre är möjligt att fortsätta den tidigare ersättningspraxisen vad avser betalningen av ersättning för inkomstbortfall. Ändringen bygger på en rekommendation som getts av OFLA-ersättningsnämnden vid LPA och som fastställts av LPA:s styrelse. OFLA-ersättningsnämnden, där även social- och hälsovårdsministeriet är representerat, har ansett att den ersättningspraxis som iakttagits vid betalningen av ersättningar för inkomstbortfall inte längre kan tillämpas, utan LPA bör tillämpa samma förfarande i fråga om frivilliga OFLA-försäkringar som i fråga om obligatoriska OFLA-försäkringar.

LPA har lagt fram ett förslag för social- och hälsovårdsministeriet om ändring av lagstiftningen vad avser betalningen av ersättningar för inkomstbortfall.

Trots ändringen är OFLA-försäkringsskyddet fortfarande omfattande

Vid ett skadefall ger försäkringen bland annat följande förmåner:

  • kostnaderna för behövlig sjukvård utan någon övre kostnadsgräns och utan begränsningar av vårdåtgärderna
  • kostnaderna för yrkesinriktad och annan rehabilitering
  • rese- och inkvarteringskostnader i samband med vård och rehabilitering
  • vårdbidrag om den skadade behöver hjälp av utomstående
  • menersättning på grund av ett bestående men
  • ersättning för inkomstbortfall, vilken på basis av årsarbetsinkomsten betalas efter arbetsgivarens lönebetalning
  • familjepension och begravningskostnader.

Ytterligare information ger ersättningsexpert Anna Rautamo, tfn 029 435 2470.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig