Hoppa över navigering

Pensionsförsäkring för lantbruksföretagare

Lantbruksföretagarens LFÖPL-pensionsförsäkring är avsedd för:

 • Lantbruksföretagare
  För en företagare på heltid är pensionsförsäkringen i allmänhet obligatorisk. Om du arbetar i mindre omfattning kan du teckna en frivillig LFÖPL-försäkring.
 • Företagare på deltid
  Om du är företagare på deltid, kan du med LPA:s försäkring säkerställa ditt pensionsskydd också för lantbruksarbetet. Om försäkringsförutsättningarna uppfylls, försäkrar vi dig som lantbruksföretagare i bisyssla. När lantbruksarbetet är din bisyssla dimensioneras din arbetsinkomst enligt arbetsmängden. Om du är i lönearbete utanför gården, får du LPA:s förmåner utöver förmånerna för lönearbetet.
 • Livspartnern
  Vi försäkrar din make/maka eller sambo om han eller hon jobbar på gården. Om ni båda arbetar på gården på heltid lönar det sig för båda att välja ett lika omfattande försäkringsskydd. Om den ena av er har sin huvudsyssla utanför gården kan den trygghet som lönearbetet ger kompletteras med LPA:s försäkringar.
 • Familjemedlemmarna
  Också familjemedlemmar som deltar i arbetet på gården försäkras av LPA. För pensionsförsäkring är den nedre åldersgränsen 18 år, men för yngre familjemedlemmar lönar det sig att ta en frivillig arbetsskadeförsäkring. Läs mer: Försäkring för familjemedlemmar.
 • Pensionären
  Om du efter att du pensionerat dig fortfarande arbetar inom lantbruket kan du tjäna in ny pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Försäkringen kan vara obligatorisk eller frivillig beroende på vilken typ av pension du får och huruvida förutsättningarna för försäkring uppfylls eller inte. Läs mer: Försäkring för pensionärer.
 • Företaget
  Om verksamheten omfattas av LPA:s försäkring eller inte beror på lantruksföretagets bolagsform. LPA försäkrar endast verksamhet som beskattas i jordbruksbeskattningen. Också kompletterande verksamhet ska beskattas i jordbruksbeskattningen. Läs mer: Aktiebolag och verksamhet i bolagsform.

LFÖPL-försäkringen kan vara obligatorisk eller frivillig för lantbruksföretagaren beroende på huruvida villkoren för försäkring uppfylls eller inte.

För vem är LFÖPL-försäkringen obligatorisk?

Det är obligatoriskt för dig att teckna en LFöPL-försäkring om alla villkoren uppfylls:

 • du är 18–68 år (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
 • du har åkermark, trädgårdar eller skog med en areal på minst 5 LFöPL-hektar
 • din årliga LFÖPL-arbetsinkomst är minst 4 506 euro (2024)
 • verksamheten på din gård beskattas som jordbruk
 • ditt arbete varar i minst 4 månader.

Försäkringen är obligatorisk för dig också om du bedriver jordbruk som en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo och villkoren ovan uppfylls.

Till den obligatoriska LFöPL-försäkringen hör automatiskt också en OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Om arealen på din gård är under fem LFÖPL-hektar kan du tjäna in pension med en frivillig LFÖPL-försäkring. Då lönar det sig att ordna olycksfallsförsäkringen med en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Hur mycket är en LFÖPL-hektar?

En av förutsättningarna för den obligatoriska LFÖPL-försäkringen är att du äger åkermark, trädgårdar eller skog med en yta på minst 5 LFÖPL-hektar. Hur mycket en LFÖPL-hektar är beror på om det är åker eller skog och var i landet skogen finns. Du kan kontrollera skogsindelningen på sidorna för skogsägare: Skog, LFÖPL-hektar.

Om du till exempel har 2 hektar åkermark och 45 hektar skog i mellersta Finland, blir det sammanlagt 5 LFÖPL-hektar.

Åkermark/skog Område 1 LFÖPL-hektar
Odlad åkermark Hela Finland 1 hektar odlad åkermark
Skog Södra Finland 10 hektar skog
Skog Mellersta Finland 15 hektar skog
Skog Norra Finland 20 hektar skog

Om du har arrenderat jordbruksmark till någon annan för odling räknas denna areal inte med i LFÖPL-hektaren på din gård. Och detta omvänt: den areal som arrenderats till dig räknas med i LFÖPL-hektaren på din gård.

Har du…?

Flera lantbruksföretag

Om du odlar mark för din egen räkning och dessutom är delägare till exempel i ett aktiebolag ska båda företagen försäkras separat. Din personliga arbetsinkomst består av summan av arbetsinkomsterna i alla dina försäkringar.

Kompletterande verksamhet

Om gården bedriver kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk ska du komma ihåg att anmäla det för din LFÖPL-försäkring.

Sådan kompletterande verksamhet är bland annat

 • maskinarbeten
 • virkessågning
 • tröskning och torkning av spannmål, förädling av gårdens produkter
 • biodling
 • pälsdjursuppfödning
 • växthusodling
 • gårdsbruksturism
 • vedförsäljning till externa kunder.

Verksamhet som omfattas av näringsbeskattningen

Om den kompletterande verksamheten beskattas enligt näringsskattelagen omfattas den inte av LFÖPL- eller OFLA-försäkringen.

Då bör du ordna pensions- och olycksfallsförsäkring på annat sätt.

Fiske eller renskötsel vid sidan av lantbruk

Om du vid sidan av lantbruk bedriver fiske eller renskötsel så att villkoren för LFÖPL-försäkring uppfylls skall varje verksamhet ha en separat försäkring. Din personliga arbetsinkomst består av summan av arbetsinkomsterna i alla dina försäkringar.

Anställda på gården

Gårdens anställda som inte är familjemedlemmar försäkras inte i LPA. Deras försäkringsskydd sköter du separat.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig