Hoppa över navigering

Yrkesinriktad rehabilitering

Om du har en skada eller en sjukdom som hotar din arbetsförmåga, lönar det sig för dig att ta reda på möjligheterna att få yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering.

Genom arbetspensionsrehabiliteringen kan du få hjälp med att fortsätta arbeta trots de begränsningar som skadan eller sjukdomen medför. Rehabilitering stöder dig också när du ska återgå till arbetet efter en lång sjukledighet eller efter att du har fått rehabiliteringstöd.

Eftersom rehabiliteringen är det första alternativet före invalidpension lönar det sig alltid att först ta reda på om du med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan fortsätta i ditt nuvarande arbete eller i ett annat arbete.

Vad är arbetspensionsrehabilitering?

Arbetspensionsrehabiliteringen är alltid

 • yrkesinriktad
 • individuell.

Syftet med rehabiliteringen är att förebygga invalidpensionering, inte hindra sjukdomar.

Rehabilitering kan beviljas i form av

 • arbetsprövning
 • arbetsträning
 • utbildning
 • näringsstöd.

Genom arbetsprövning kan man före anställning eller utbildning säkerställa att det nya arbetet lämpar sig för personen i fråga. Man kan också säkerställa att nya arbetsuppgifter på den gamla arbetsplatsen är lämpliga för personen.

Som näringsstöd kan du beviljas understöd främst för anskaffning av maskiner och anordningar när du vill göra det lättare att fortsätta i det nuvarande arbetet eller planerar att inleda ny företagsverksamhet.

Vem kan beviljas rehabilitering?

Du kan få rehabilitering om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av skada eller sjukdom så att du löper risk förinvalidpensionering under de närmaste åren.

Också den som får invalidpension för viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd, kan få rehabilitering som stöd för att återvända till arbetet.

Mer information om förutsättningarna för rehabilitering

Du kan få arbetspensionsrehabilitering om

 • du har tillräckligt med arbetsinkomster
 • du fortfarande arbetar eller det inte är länge sedan du slutade arbeta
 • det finns risk för att du måste gå i invalidpension
 • det kan anses vara ändamålsenligt med yrkesinriktad rehabilitering, dvs. att risken för arbetsoförmåga sannolikt kan undvikas med rehabilitering.

För att du ska kunna få arbetspensionsrehabilitering ska du ha tjänat in 41 143,38 euro (2024) i inkomster under de senaste fem åren innan du söker rehabilitering. Som inkomster beaktas årsarbetsinkomster i LFÖPL- och FöPL-försäkringar samt dina övriga inkomster av arbete. Dina inkomster är sannolikt tillräckliga för arbetspensionsrehabilitering om du fortfarande arbetar eller det inte är länge sedan du slutade arbeta och du tjänat in tillräckligt med pensionsskydd.

Risken att förlora arbetsförmågan bedöms utifrån de undersökningsfynd och konstaterade sjukdomar som anges i läkarintyget. Vid bedömningen granskas sjukdomarnas inverkan på din arbets- och funktionsförmåga.

För att rehabilitering ska kunna beviljas måste den vara ändamålsenlig. Ändamålsenligheten bedöms till exempel genom att utvärdera om man med rehabiliteringen kan hjälpa dig att fortsätta arbeta eller återvända till arbetet efter en period med rehabiliteringsstöd.

Vid den övergripande bedömningen av ändamålsenlighet beaktas

 • sjukdom eller skada
 • ålder
 • yrke
 • utbildning och tidigare verksamhet
 • etablering i arbetslivet.

Så ansöker du om arbetspensionsrehabilitering

 1. Tala med din läkare om dina rehabiliteringsmöjligheter

  Be att få ett läkarutlåtande B av läkaren.

 2. Fyll i blanketten för ansökan om arbetspensionsrehabilitering

  Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta en LPA-ombudsman eller ringa LPA, växel 029 435 11. Vi står också gärna till tjänst om det är något annat kring rehabilitering du undrar över.

 3. Foga bilagor till ansökan

  Skicka följande bilagor:

 4. Skicka din ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Skicka ansökan

  • som en bilaga via våra e-tjänster
  • eller per post till adressen: LPA, PB 16, 02101 Esbo
  • eller skicka den via en LPA-ombudsman.

Rehabiliteringsplan

Tala om i din ansökan vilka planer du har att fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet efter att du har fått pension för viss tid eller varit sjukledig.

Vid behov kan vi hjälpa dig med att göra upp rehabiliteringsplanen.

Om du arbetar som lantbruksföretagare och planerar att fortsätta i ditt nuvarande arbete men vill göra arbetet lättare med hjälp av en maskin eller anordning, foga offerter för anskaffningen av den till ansökan. Om företagshälsovården har besökt gården under det senaste året, foga också rapporten över gårdsbesöket till ansökan.

Utkomst under rehabiliteringen

För den tid som arbetsprövningen eller utbildningen pågår betalas rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen beräknas som invalidpensionen, men med en en förhöjning på 33 procent. Om du redan får invalidpension eller rehabiliteringsstöd, får du en förhöjning på 33 procent därtill under rehabiliteringen.

Dessutom betalas kostnadsersättningar för studier och resor. Ersättning för resekostnader som föranleds av rehabiliteringen kan du söka med reseräkningsblanketten.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig