Hoppa över navigering

Olycksfallsskydd under arbete och fritid för stipendiater

LPA:s försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ersätter olycksfall som inträffar i stipendiearbetet och den ingår i den obligatoriska LFÖPL-pensionsförsäkringen.

Skydd för stipendiater vid olycksfall och yrkessjukdomar

Den försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som ingår i stipendiaters pensionsförsäkring ersätter en skada som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffar i stipendiearbetet. Försäkringen ersätter också yrkessjukdomar som orsakats av arbetet.

Försäkringen ersätter inte:

  • sjukdom eller slitage som inte beror på ett olycksfall
  • olycksfall som inträffar i företagararbete eller lönearbete som beskattas enligt näringsskattelagen
  • olycksfall som inträffar i privathushållet och annars på fritiden.

Läs om ersättningar för skador som beror på olycksfall samt yrkessjukdomar.

LPA:s försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, dvs. OFLA-arbetsskadeförsäkringen, är alltid i kraft vid sidan av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen. Du behöver inte ansöka om den särskilt. OFLA-arbetsskadeförsäkringen upphör att gälla när den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör.

Hur definieras olycksfall och yrkessjukdom?

Ett olycksfall är en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till skada eller sjukdom. Typiska olycksfall är till exempel att man halkar eller faller. Läs mera: Vad är ett olycksfall?

En yrkessjukdom är en sjukdom som sannolikt i huvudsak beror på fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer i anslutning till stipendiaters arbete. Läs mera: Vad är en yrkessjukdom?

Skydd för fritiden

Vid sidan av försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar kan du teckna en olycksfallsförsäkring för fritiden som ersätter plötsliga och oförutsedda olycksfall som inträffar på fritiden.

OFLA-fritidsförsäkringen är mer omfattande än många privata försäkringar. Försäkringen ersätter bland annat vård och läkemedel samt kostnader för vårdresor. Vårdkostnader vid olycksfall ersätts utan övre gräns och ersättning betalas också för bestående men.

Fritidsförsäkringen ersätter till exempel:

  • olycksfall som inträffar i privathushållet till exempel olycksfall vid köksarbeten och renovering av hemmet
  • olycksfall som inträffar i fritidssysselsättningar
  • olycksfall som inträffar på utlandsresor.

Observera att fritidsförsäkringen inte är en ersättning för till exempel idrotts- eller licensförsäkringar som är skräddarsydda för en viss idrottsgren eller som erbjuds av ett grenförbund. Den är inte heller en ersättning för en reseförsäkring.

Fritidsförsäkringen ersätter inte:

  • sjukdomar
  • olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete
  • olycksfall som ersätts med stöd av annan lag
  • trafikskador. Alla olycksfall som har uppstått med motoriserade förflyttningshjälpmedel med en maxhastighet på 25 km/h eller som väger mer än 25 kg (till exempel fyrhjulingar och snöskoter) omfattas från och med 1.6.2024 av trafikförsäkringen.

Fritidsförsäkringen är frivillig och den ska tecknas särskilt. Det finns ingen åldersgräns för OFLA-fritidsförsäkringen och den gäller också utomlands. För utlandsresor är det dock tillrådligt att den försäkrade har reseförsäkring, för fritidsförsäkringen ersätter endast vårdkostnaderna för olycksfallsskadan utomlands.

Så här ansöker du om olycksfallsförsäkring för fritiden

Du kan ansöka om frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden genom att ange det i din ansökan om LFÖPL-försäkring.

Giltighet och uppsägning av fritidsförsäkringen

En OFLA-fritidsförsäkring kan endast gälla parallellt med en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Man ska alltid ansöka om fritidsförsäkring separat. Försäkringen kan börja gälla tidigast dagen efter det att försäkringsansökan inkom till LPA.

Försäkringen gäller ett kalenderår i sänder. Om du vill säga upp OFLA-fritidsförsäkringen ska du lämna en skriftlig, undertecknad anmälan till LPA. Försäkringen upphör att gälla tidigast då anmälan om uppsägning inkommit till LPA.

LPA kan säga upp en fritidsförsäkring om försäkringstagaren inte betalar premierna.

Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring.

Hur gör jag om jag råkar ut för ett olycksfall eller misstänker att jag insjuknat i en yrkessjukdom?

Om du råkar ut för ett olycksfall eller misstänker att du insjuknat i en yrkessjukdom ska du genast uppsöka läkare och lämna in en skadeanmälan till oss. Skadeanmälan ska inlämnas inom 60 dagar från att ett olycksfall i arbetet inträffade.

Läs mera om ansökan om ersättning.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig