Hoppa över navigering

Hur påverkar coronaviruset avbytarservicen inom lantbruket?

Coronaviruset orsakar en exceptionell situation. Många planer ändras och många olika frågor väcks. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om hur coronaviruset inverkar på avbytarservicen inom lantbruket här.

Vi följer med hur situationen utvecklas och handlar i enlighet med regeringens och hälsomyndigheternas anvisningar samt kompletterar och uppdaterar våra anvisningar utifrån dessa.

Svaret på frågan Kan jag återkalla min semester om min resa inhiberas på grund av coronaviruset? uppdaterades 27.3 i enlighet med de preciserade anvisningarna.

Kan jag återkalla min semester om min resa inhiberas på grund av coronaviruset?

Coronaviruset medför just nu bland annat att semesterresor inhiberas och då är det förståeligt att man också vill återkalla redan avtalade semestrar.

I lagen om avbytarservice konstateras att om lantbruksföretagaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kan ta in semester under den tid då avbytare reserverats för honom, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt.  Andra godtagbara skäl vid sidan om sjukdom kan vara till exempel förlossning, olycksfall eller att avbytaren insjuknar. Att en semesterresa inhiberas är inte en godtagbar orsak, så som avses i lagen, för att få skjuta fram en redan överenskommen semester.

Det är viktigt att semestern tas och att lantbruksavbytarna sysselsätts även i det här undantagsläget. Om coronaläget utvecklas kan vi råka i en situation där avbytarresurser behövs i allt högre grad som vikarieavbytare. I så fall blir det svårare att ordna med avbytarservice för semestrar. Vi kan inte heller garantera att semestern kan tas vid en senare tidpunkt om det inte finns tillräckligt med avbytare.

Kan jag återkalla min semester om jag misstänker att avbytaren har utsatts för coronaviruset under sin utomlandsresa?

För att förhindra att smittas av coronaviruset är det synnerligen viktigt att alla iakttar myndigheternas anvisningar. Lantbruksföretagaren ska redan vid lindriga symtom i andningsvägarna sjukskriva sig i enlighet med anvisningarna som Institutet för Hälsa och Välfärd THL har gett. Till åtgärderna för att förhindra spridningen av viruset hör bland annat att man ser till god hygien och skyddar sig samt undviker onödig exponering.

Det är viktigt att de som arbetar på gården har möjlighet att tvätta sina händer med tvål och vatten och torka av händerna med engångshanddukar av papper. Lantbruksavbytarna uppmanas ha med sig eget desinficerande handsköljningsmedel och ett tillräckligt antal lämpliga skyddshandskar.

Regeringen har beslutat att personer som återvänder från en utomlandsresa hänvisas till förhållanden som motsvarar karantän i två veckor. Kommunen, som är avbytarens arbetsgivare, ska se till att avbytare som nyligen återvänt från en utomlandsresa eller som har satts i karantän inte arbetar som avbytare.

Rehabiliteringen som har beviljats mig inhiberades, inhiberas också min vikariehjälp för den tiden?

Vikariehjälpen återkallas om förutsättningarna för vikariehjälp inte längre uppfylls. Det betyder att om medicinsk rehabilitering eller en operation som planerats för dig och som du har fått vikariehjälp för måste inhiberas, återkallas också den vikariehjälp som har beviljats dig. Du kan emellertid byta den beviljade vikariehjälpen för den aktuella tiden mot semester eller avgiftsbelagd avbytarservice eftersom det redan har reserverats en avbytare för dig som vikariehjälp.

Jag har satts i karantän på grund av coronamisstanke, kan jag få avbytarservice?

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar i syfte att dämpa spridning av smittosamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Det är möjligt att få avbytarservice som semester eller avgiftsbelagd avbytarservice under karantänstiden. Vikariehjälp beviljas emellertid inte om du är arbetsför.

Om du sätts i karantän ska du omedelbart underrätta den lokala enheten. Den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice om det råder misstanke om exponering för coronaviruset på gården. Om det på gården tillsammans med lantbruksavbytaren arbetar en person som satts i karantän på grund av exponering ska avbytararbetet ordnas så att lantbruksavbytaren och personen som satts i karantän inte arbetar samtidigt.

Jag har smittats av coronaviruset, kan jag få en avbytare för den tid jag är sjuk?

Strävan är att ordna avbytarservicen så väl som möjligt även då företagaren smittas av coronaviruset och måste sättas i isolering på grund av det. Beslutet om isolering tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Om du insjuknar i covid-19 och är arbetsoförmögen kan du få vikariehjälp. Du ska omedelbart informera de lokala enheterna om isoleringen och den lokala enheten ska anlita hälsomyndigheterna för att klarlägga vad som ska beaktas i anslutning till ordnande av avbytarservice vid coronasmitta.

Det är viktigt att en lantbruksföretagare som insjuknat inte utsätter avbytaren som sköter djuren för smitta. Lantbruksföretagaren får inte befinna sig i produktionsbyggnaden när avbytaren är på plats. Företagaren ska akta sig för att sprida viruset till produktionslokalerna och lantbruksavbytaren ska se till sitt eget skydd.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig