Hoppa över navigering

Yrkesinriktad rehabilitering på grund av olycksfall eller yrkessjukdom

Du kan ha möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering om du på grund av en skada som orsakats av ett olycksfall eller en yrkessjukdom har svårt att fortsätta i ditt arbete.

Som yrkesinriktad rehabilitering ersätts behövliga åtgärder som bidrar till att du kan fortsätta i ditt befintliga arbete trots din skada eller yrkessjukdom.

Om det inte längre går för dig att fortsätta i ditt gamla arbete, gör den yrkesinriktade rehabiliteringen det lättare för dig att övergå till ett nytt arbete eller yrke som kan ge dig din huvudsakliga utkomst.

Du kan få yrkesinriktad rehabilitering endast om rehabiliteringsbehovet beror på en arbetsskada som ersätts. Om risken för arbetsoförmåga inte föranleds av ett olycksfall eller en yrkessjukdom, kan du ha rätt till arbetspensionsrehabilitering.

Vi prövar alltid rehabiliteringsbehoven och överväger olika rehabiliteringsalternativ i samband med handläggningen av arbetsskadeärendet.

Åtgärder inom yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan bestå av

  • utredning av rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsalternativ
  • arbets- och utbildningsprövning
  • arbetsträning i det tidigare eller nya arbetet
  • utbildning för ett lämpligt nytt arbete eller yrke
  • hjälpmedel eller anordningar som personen i fråga behöver för att klara av sina arbetsuppgifter
  • understöd eller räntefritt lån som stöd för närings- eller yrkesutövningen
  • understöd eller räntefritt lån för anskaffning av ett fortskaffningsmedel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
  • kostnader för studier och läromedel.

Under tiden för den yrkesinriktade rehabiliteringen kan du få rehabiliteringspenning som till sin storlek motsvarar dagpenningen eller olycksfallspensionen.

Arbetet fortsätter med hjälp av skydd

Den som insjuknat i en yrkessjukdom kan få rehabilitering i form av ett motordrivet andningsskydd eller skyddshandskar. Också kostnader för användning och underhåll av skyddsutrustningen ersätts.

Till dem som lider av astma, allergisk snuva eller tröskdammlunga som yrkessjukdom erbjuder vi också rehabiliteringskurser med handledning för hur man ska använda skyddsutrustningen.

Skyddsutrustning beviljas inte i syfte att förebygga sjukdomar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig