Hoppa över navigering

Strävan är att trygga avbytarservicen

Spridningen av coronaviruset påverkar också vardagen för dem som arbetar inom lantbruket. Särskilt på husdjursgårdar har det uppstått oro för hur skötseln av djuren ska ordnas om företagaren exponeras för coronaviruset eller insjuknar på grund av det.

I den här anvisningen ser vi över möjligheterna att ordna avbytarservice med stöd av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare om coronaviruset drabbar gården. För att hindra att sjukdomen sprids och för att trygga skötseln av djur kan de kommunala myndigheterna också vidta andra åtgärder som behövs.

Om lantbruksföretagaren sätts i karantän på grund av coronaviruset

Karantän är en åtgärd i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Med karantän avses att en frisk persons rörelsefrihet begränsas och syftet är att förhindra en eventuell spridning av smittan till andra människor. Beslutet om karantän tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar. I karantän kan en person sättas som misstänks ha utsatts för coronaviruset.

Karantän innebär inte automatiskt att en person har smittats.  Det är fråga om en försiktsåtgärd för att begränsa rörelsefriheten för en person som utsatts för viruset tills det råder visshet om huruvida exponeringen har medfört smitta. Om en lantbruksföretagare sätts i karantän på grund av coronaviruset ska företagaren ta reda på om karantänen innebär att möjligheterna att delta i skötseln av djuren är begränsad.

Enligt Djurens hälsa r.f. kan en arbetsför lantbruksföretagare sköta djuren under karantänstiden om inte utomstående personer samtidigt arbetar i samma produktionslokaler.

Lantbruksföretagaren ska omedelbart informera de lokala enheterna om han eller hon anlitar avbytarservice under karantänstiden. Det är möjligt att få avbytarservice som semester eller avgiftsbelagd avbytarservice under karantänstiden. Vikariehjälp beviljas emellertid inte om lantbruksföretagaren har arbetsförmåga.

Den lokala enheten ska hos hälsomyndigheterna ta reda vad som ska beaktas i samband med ordnande av avbytarservice om det råder misstanke om exponering för coronaviruset på gården. Om en person som satts i karantän på grund av exponering arbetar på gården tillsammans med lantbruksavbytaren ska avbytararbetet ordnas så att lantbruksavbytaren och personen som satts i karantän inte arbetar samtidigt.

Om lantbruksföretagaren sätts i isolering på grund av insjuknande i coronaviruset

Med isolering avses att en person som redan smittats isoleras från friska människor. Beslutet om isolering tas av den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar. I isolering sätts en person som konstaterats ha smittats med coronaviruset.

Om en lantbruksföretagare har smittats med coronavirus och därför isoleras ska det utredas hur skötseln av husdjuren tryggas medan isoleringen pågår.

Strävan är att ordna avbytarservicen så väl som möjligt även då företagaren måste sättas i isolering på grund av coronasmitta. Om en lantbruksföretagare insjuknar i coronavirus och är arbetsoförmögen kan han eller hon få vikariehjälp. Lantbruksföretagaren ska omedelbart underrätta de lokala enheterna om isoleringen och den lokala enheten ska utreda hos hälsomyndigheterna vad som ska beaktas i samband med ordnande av avbytarservicen i fall av corona.

Det är viktigt att en lantbruksföretagare som insjuknat inte utsätter avbytaren som sköter djuren för smitta. Lantbruksföretagaren får inte befinna sig i produktionsbyggnaden när avbytaren är på plats. Företagaren ska akta sig för att sprida viruset till produktionslokalerna och lantbruksavbytarna ska se till sitt eget skydd.

Skydda dig och följ aktivt med myndigheternas information

Det viktigaste när det gäller att hindra spridningen av coronaviruset är att du följer med myndigheternas information och iakttar de anvisningar som myndigheterna ger.

Du kan skydda dig mot coronaviruset liksom mot andra infektioner i andningsvägarna. Främst gäller det att se till god handhygien och lära sig hosta och nysa i en näsduk. Undvik sociala kontakter i den utsträckning det är möjligt.

Det är viktigt att de som arbetar på gården har möjlighet att tvätta sina händer med tvål och vatten och att torka av händerna med engångshanddukar av papper.

Kommunen som lantbruksavbytarnas arbetsgivare ser till de försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda arbetstagarnas hälsa och hindra att sjukdomen sprids till gårdarna.

Lantbruksavbytaren bör ha med sig sitt eget desinficerande handsköljningsmedel och tillräckligt skyddshandskar som passar.

Om du misstänker att du smittats

Institutet för Hälsa och Välfärd THL uppdaterar på sin webbplats aktuell information om coronaviruset och hur du kan skydda dig samt om hur du ska gå till väga om du misstänker att du har smittats.

Liksom vid andra sjukdomar har en lantbruksföretagare som är arbetsoförmögen på grund av coronaviruset rätt till sjukdagpenning från LPA och FPA. FPA ersätter inkomstbortfallet till följd av karantän med dagpenning vid smittsam sjukdom. Även dagpenningen vid smittsam sjukdom bestäms utgående från LFÖPL-arbetsinkomsten.

Bra länkar:

 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig