Hoppa över navigering

Arbetslivspension

Arbetslivspensionen är avsedd för företagare och arbetstagare som fyllt 63 år, vars arbetskarriär har varit lång med slitsamt arbete och vars arbetsförmåga är bestående nedsatt.

För arbetslivspension krävs inte att arbetsförmågan är lika mycket nedsatt som för invalidpension. Arbetslivspensionen är något mindre än invalidpensionen.

Du har möjlighet att få arbetslivspension om du fyllt 63 år och

 • du har jobbat minst 38 år med ansträngande och slitsamt arbete
 • du har en sjukdom som nedsätter din arbetsförmåga
 • ditt arbete fortsätter eller har upphört för mindre än ett år sedan
 • du har ännu inte nått din egen pensionsålder.

Oavbruten yrkesbana

För att arbetslivspension ska kunna beviljas, tillåts i yrkesbanan på 38 år endast korta avbrott på grund av sjukdom, arbetslöshet eller permittering. Perioder då du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning räknas som arbetstid för högst tre år.

Ansträngande och slitsamt arbete i tiotals år

Arbetslivspensionen förutsätter att du som huvudsyssla utfört ett arbete som medför fysisk eller psykisk belastning. Definitionen av slitsamt arbete utgår inte från yrkesbenämningar utan från arbetets innehåll.

Kännetecken på ett ansträngande och slitsamt arbete är till exempel

 • besvärliga arbetsställningar eller rörelsebanor
 • arbetsrörelser som är belastande eller kräver styrka eller hög hastighet
 • särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen.

I fråga om lantbruksföretagare beaktas som en tilläggsfaktor fortgående belastande bundenhet dygnet runt orsakad av att man har produktionsdjur.

Ansträngande och slitsamt arbete

För att arbetet ska bedömas vara ansträngande och slitsamt krävs det att en eller flera av följande faktorer har ingått i arbetet:

I ett ansträngande och slitsamt arbete ingår
 • arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
 • särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
 • belastande och besvärliga arbetsställningar
 • upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller hög hastighet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
 • interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning eller
 • arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.
Som faktorer som ökar ansträngningen och slitaget beaktas
 • i fråga om företagare, bundenhet orsakad av att man har produktionsdjur
 • exceptionella fysikaliska faktorer i arbetet
 • användning av skyddsutrustning som ökar belastningen
 • återkommande nattarbete eller skiftarbete som är belastande på annat sätt
 • återkommande långa arbetspass

Så fastställs arbetslivspensionen

Storleken på arbetslivspensionen är densamma som på den pension som du tjänat in innan arbetslivspensionen börjar. Arbetslivspensionen är något mindre än invalidpensionen eller ålderspensionen.

Du kan också övergå till arbetslivspension från partiell förtida ålderspension. Då består din arbetslivspension av

 • den andel av ålderspensionen som du redan tar ut (25 eller 50 % av din pension)
 • den andel av ålderspensionen som du ännu inte tagit ut
 • den pension du tjänat in under din partiella ålderspension.

Om din intjänade arbetspension är liten kan du som ett komplement till arbetspensionen ansöka om folkpension när du fyllt 65 år. Du kan läsa mer om folkpensionen på FPA:s webbplats.

Så ansöker du om arbetslivspension

 1. Fyll i ansökan om arbetslivspension

  Du kan fylla i ansökan om arbetslivspension och också ansöka om ett förhandsbeslut om pension cirka sex månader innan du planerar att gå i pension. Du kan ansöka om både arbetspension och folkpension med samma ansökan.

  Du kan be om hjälp med att fylla i ansökan av LPA-ombudsmannen eller LPA:s kundtjänst.

 2. Bilagor till ansökan

  Som bilaga till pensionsansökan krävs

  • ett B-läkarutlåtande om din läkare över din arbetsförmåga och dina möjligheter att fortsätta arbeta
  • din egen utredning av din yrkesbana och de arbeten den består av
  • för lantbruksföretagare: företagarens utredning, bilaga TM.
  • arbetsgivarens utredning om arbetet om du har ett anställningsförhållande
  • blanketten Boende och arbete utomlands, bilaga U, om du har arbetat utomlands.

  Vänligen observera att identifieringsuppgifter framtagna av systemet, det vill säga namn och personnummer, ska framgå av medicinska utredningar som du skickar till oss.

 3. Skicka den ifyllda och undertecknade ansökan till LPA

  Skicka din ansökan

Att arbeta vid sidan av arbetslivspensionen

Du kan arbeta i viss mån samtidigt som du får arbetslivspension. Den månadsinkomst du får vid sidan av pensionen får inte överskrida förvärvsinkomstgränsen, som är 976,59 euro per månad (2024).

Om dina inkomster överskrider förvärvsinkomstgränsen, kan utbetalningen av din pension avbrytas och lämnas vilande i minst tre månader. Pensionen kan lämnas vilande i minst tre månader tills du når din pensionsålder.

Om din förvärvsinkomstgräns överskrids och du har fått pension till ett för stort belopp, måste vi återkräva den andel av pensionen som betalas utan grund. Meddela oss därför i god tid om din förvärvsinkomstgräns per månad överskrids.

Om du fortsätter att arbeta vid sidan av pensionen kan du teckna en LFÖPL-försäkring med en arbetsinkomst som motsvarar din resterande arbetsinsats. Läs mer om LFÖPL-försäkring vid sidan av pensionen.

Återkallelse av arbetslivspensionen

Du kan återkalla din arbetslivspension om du meddelar senast under besvärstiden för pensionsbeslutet att du inte vill ta ut den beviljade pensionen. Efter det är det inte längre möjligt att återkalla arbetslivspensionen.

Ålderspension efter arbetslivspensionen

Arbetslivspensionen ändras till ålderspension från början av månaden efter att du nått din lägsta pensionsålder.

Om du har förvärvsarbetat medan du fått arbetslivspension, måste du ansökan om den ålderspension du tjänat in på detta arbete separat.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig