Hoppa över navigering

Avträdelsestöd

Avträdelsestöd kunde sökas fram till utgången av 2018. Avträdelsestödet var avsett för jordbrukare och renskötare som varaktigt upphörde med jordbruksproduktionen eller renhushållningen före den ordinarie pensionsåldern.

Även om nya avträdelsestöd inte längre beviljas tillämpas de tidigare bestämmelserna på de stöd som beviljades under lagens giltighetstid. Bestämmelserna tillämpas sådana som de var då avträdelsestödet beviljades.

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel. Grundbeloppet beräknas utifrån avträdarens LFÖPL-arbetsinkomst under försäkringsperioden och kompletteringsdelen är lika stor som avträdarens folkpension skulle vara.

Information till avträdare

När du ansökte om avträdelsestöd ingick du en förbindelse om att inte längre bedriva jordbruk eller renskötsel och inte heller utföra leveransarbeten i skogsbruket. Det är ändå tillåtet att utföra arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna.

Tillåtna arbeten

Tillåtna arbeten för avträdare är skogsförnyelse, vård av ungskog, hyggesbränning, tillvaratagande av energivirke, iståndsättningsdikning, skogsvitaliseringsgödsling, byggande av skogsväg och vedhuggning för eget bruk.

Om du i samband med avträdelsen har behållit åkermark kan du använda den som trädgårdsland, men annars är det inte möjligt att odla för egen eller gemensam räkning. Du kan också ha kvar högst två hästar eller sex renar.

Förbindelserna gäller så länge som avträdelsestöd betalas, även i det fall att det endast är fråga om grundbeloppet eller kompletteringsdelen. Förbindelserna upphör dock senast vid 65 års ålder.

Betalningen av avträdelsestöd

Betalningen av avträdelsestöd börjar tidigast i början av månaden efter den månad då du nått den åldersgräns som är villkor för betalning av stödet.

Betalningen av avträdelsestöd kan börja när dina inkomster underskrider förvärvsinkomstgränsen och förvärvaren har börjat bedriva jordbruk på gården enligt sin förbindelse.

Du ser i ditt beslut om avträdelsestöd när betalningen av stödet kan börja.

Innan avträdelsestöd börjar betalas

Du har ingen förvärvsinkomstgräns innan betalningen av avträdelsestödet börjar. Du tjänar in ny pension för det arbete du utför. Kom ihåg att kontrollera din LPA-trygghet om du arbetar som medlem i ett familjeföretag på förvärvarens brukningsenhet.

Om du får lön för ditt arbete omfattas du av den obligatoriska LFÖPL- och OFLA-försäkringen. Om du inte får lön eller om lönen underskrider den nedre gränsen för försäkring, kan du teckna försäkringarna eller en av dem frivilligt.

Förvärvsinkomstgräns

Betalningen av avträdelsestödet avbryts om dina inkomster överskrider förvärvsinkomstgränsen. År 2022 är förvärvsinkomstgränsen 786 euro per månad.

Bedrivande av kommersiellt jordbruk och leveransarbeten i skogsbruket är helt förbjudna under den tid du får avträdelsestöd. De här arbetena kan du inte utföra ens inom ramen för förvärvsinkomstgränsen.

Tidsbegränsat undantag från förvärvsinkomstgränserna för avträdelsestöd på grund av COVID-19-epidemin

Under 16.3–31.12.2020 och 1.3–31.12.2021 tillämpas en tillfällig lag enligt vilken inkomstgränserna för avträdelsestöd slopas för en viss tid. Avsikten är att i de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset trygga tillgången till arbetskraft inom branscher som anses kritiska med tanke på primärproduktionen, till exempel lantbruks- och trädgårdsbranschen.

Läs mer i vårt meddelande:

Mottagare av avträdelsestöd får möjlighet att utföra avlönat arbete under coronatiden
Tidsbegränsat undantag från förvärvsinkomstgränserna för avträdelsestöd

Finlex:

Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket (542/2021)
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket (446/2020)

Meddela på förhand om att förvärvsinkomstgränsen överskrids

Om din förvärvsinkomstgräns överskrids, ska du meddela LPA om det. Det är bra att göra det på förhand, så behöver redan betalt avträdelsestöd inte återkrävas.

Avträdelsestöd betalas inte för de månader då inkomsterna överskrider förvärvsinkomstgränsen. Meddela oss också om din förvärvsinkomstgräns igen underskrids och vi kan börja betala dig avträdelsestöd på nytt.

Om du utför lönearbete eller bedriver företagsverksamhet som omfattas av FöPL-försäkring medan du får avträdelsestöd, tjänar du in ny pension för de här arbetena. Du kan ta ut denna nya pension tidigast när ditt avträdelsestöd blir ålderspension.

När du får avträdelsestöd kan du inte längre tjäna in LFÖPL-pension. Om du till exempel hjälper förvärvaren med arbetena på gården lönar det sig för dig att se till att din OFLA-försäkring är i kraft.

Vad betraktas som förvärvsinkomst?

Som förvärvsinkomst räknas

  • löne- och företagarinkomster
  • arvoden för privata förtroendeuppdrag

Som förvärvsinkomst räknas inte

  • hyres-, dividend- och ränteinkomster
  • inkomster av försäljning av spannmål i lager
  • periodiserad inkomst av försäljning av husdjur
  • egen pension som avträdaren betalar till sig själv.

Förvärvsinkomstgränsen gäller per månad, och förvärvsinkomsten betraktas som inkomst för den månad då arbetet utförs. I fråga om företagarverksamhet betraktas 1/12 av den årliga FöPL-inkomsten som inkomst per månad. Småskalig företagarverksamhet som underskrider den nedre gränsen för FöPL-försäkring beaktas inte alls.

Förvärvsinkomstgränsen gäller så länge som du får avträdelsestöd (grundbelopp och/eller kompletteringsdel).

Avträdelsestödet blir ålderspension

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel som kan ändras till ålderspension vid olika tider.

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till en lika stor LFÖPL-ålderspension från början av månaden efter den månad då du fyller

  • 65 år, om avträdelsen har skett före 2007
  • 63 år, om avträdelsen har skett 2007 eller senare.

För ändring av avträdelsestödets grundbelopp till ålderspension krävs ingen separat ansökan.

Om du har tjänat in pension för någon annan än LFÖPL-försäkrad verksamhet, ska du ansöka om pensionen separat. Du kan ansöka om den pension du tjänat in för verksamheten tidigast då du nått den lägsta pensionsåldern som gäller för din åldersklass.

Betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör om du beviljas någon annan pension. Det lönar sig att ansöka om betalning av pension som du tjänat in för övrig förvärvsverksamhet om den är större än avträdelsestödets kompletteringsdel.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig