Hoppa över navigering

Avträdelsestöd

Avträdelsestöd kunde sökas fram till utgången av 2018. Avträdelsestödet var avsett för jordbrukare och renskötare som varaktigt upphörde med jordbruksproduktionen eller renhushållningen före den ordinarie pensionsåldern.

Även om nya avträdelsestöd inte längre beviljas tillämpas de tidigare bestämmelserna på de stöd som beviljades under lagens giltighetstid. Bestämmelserna tillämpas sådana som de var då avträdelsestödet beviljades.

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel. Grundbeloppet beräknas utifrån avträdarens LFÖPL-arbetsinkomst under försäkringsperioden och kompletteringsdelen är lika stor som avträdarens folkpension skulle vara.

Information till avträdare

När du ansökte om avträdelsestöd ingick du en förbindelse om att inte längre bedriva jordbruk eller renskötsel och inte heller utföra leveransarbeten i skogsbruket. Det är ändå tillåtet att utföra arbeten som främjar användningen och skötseln av skogarna.

Tillåtna arbeten

Tillåtna arbeten för avträdare är skogsförnyelse, vård av ungskog, hyggesbränning, tillvaratagande av energivirke, iståndsättningsdikning, skogsvitaliseringsgödsling, byggande av skogsväg och vedhuggning för eget bruk.

Om du i samband med avträdelsen har behållit åkermark kan du använda den som trädgårdsland, men annars är det inte möjligt att odla för egen eller gemensam räkning. Du kan också ha kvar högst två hästar eller sex renar.

Förbindelserna gäller så länge som avträdelsestöd betalas, även i det fall att det endast är fråga om grundbeloppet eller kompletteringsdelen. Förbindelserna upphör dock senast vid 65 års ålder.

Betalningen av avträdelsestöd

Betalningen av avträdelsestöd börjar tidigast i början av månaden efter den månad då du nått den åldersgräns som är villkor för betalning av stödet.

Betalningen av avträdelsestöd kan börja när förvärvaren har börjat bedriva jordbruk på gården enligt sin förbindelse.

Du ser i ditt beslut om avträdelsestöd när betalningen av stödet kan börja.

Innan avträdelsestöd börjar betalas

Innan betalningen av avträdelsestödet börjar tjänar du in ny pension för det arbete du utför. Kom ihåg att kontrollera din LPA-trygghet om du arbetar som medlem i ett familjeföretag på förvärvarens brukningsenhet.

Om du får lön för ditt arbete omfattas du av den obligatoriska LFÖPL- och OFLA-försäkringen. Om du inte får lön eller om lönen underskrider den nedre gränsen för försäkring, kan du teckna försäkringarna eller en av dem frivilligt.

Förvärvsinkomstgräns

Republikens president stadfäste den 22.6 en lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk. I och med lagändringen slopas inkomstgränsen för avträdelsestöd retroaktivt från och med 1.1.2022. Den som har rätt till avträdelsestöd inom lantbruket har alltså sedan början av året kunnat arbeta utan inkomstgränser så att arbetet och lönen för det inte har påverkat rätten till avträdelsestöd. Lagen träder i kraft 1.7.2022.

År 2021 var förvärvsinkomstgränsen 767 euro per månad.

Bedrivande av kommersiellt jordbruk och leveransarbeten i skogsbruket är helt förbjudna under den tid du får avträdelsestöd.

Om du utför lönearbete eller bedriver företagsverksamhet som omfattas av FöPL-försäkring medan du får avträdelsestöd, tjänar du in ny pension för de här arbetena. Du kan ta ut denna nya pension tidigast då du nått den lägsta pensionsåldern som gäller för din åldersklass.

När du får avträdelsestöd kan du inte längre tjäna in LFÖPL-pension. Om du till exempel hjälper förvärvaren med arbetena på gården lönar det sig för dig att se till att din OFLA-försäkring är i kraft.

Avträdelsestödet blir ålderspension

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel som kan ändras till ålderspension vid olika tider.

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till en lika stor LFÖPL-ålderspension från början av månaden efter den månad då du fyller

  • 65 år, om avträdelsen har skett före 2007
  • 63 år, om avträdelsen har skett 2007 eller senare.

För ändring av avträdelsestödets grundbelopp till ålderspension krävs ingen separat ansökan.

Om du har tjänat in pension för någon annan än LFÖPL-försäkrad verksamhet, ska du ansöka om pensionen separat. Du kan ansöka om den pension du tjänat in för verksamheten tidigast då du nått den lägsta pensionsåldern som gäller för din åldersklass.

Betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör om du beviljas någon annan pension. Det lönar sig att ansöka om betalning av pension som du tjänat in för övrig förvärvsverksamhet om den är större än avträdelsestödets kompletteringsdel.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig