Hoppa över navigering

Kostnadsersättningar och tillägg

Följande ersättningar kan betalas på grund av olycksfall och yrkessjukdomar.

Sjukvårds-, rese- och inkvarteringskostnader

Som kostnader för behövlig sjukhusvård till följd av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom ersätts

 • behövlig vård och undersökningar som en läkare vid en privat eller offentlig vårdinrättning ger och ordinerar, till exempel läkararvoden, poliklinikavgifter och kostnader till följd av vård på sjukhus
 • läkemedel och förbrukningsartiklar
 • medicinsk rehabilitering.

Vi ersätter också nödvändiga och skäliga rese- och inkvarteringskostnader vid behövlig sjukvård. Apotekresor och parkeringsavgifter ersätts inte.

För resa med egen bil är ersättningsgrunden hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen fastställer årligen.

I fråga om skada som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffat eller uppstått före 1.1.2016 ersätts dina resekostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare . Reseersättning betalas då också för parkeringsavgifter. Om resan varar över 6 timmar, har du rätt till resedagtraktamente.

För kostnader för resor och logi ska du söka ersättning inom ett år från att kostnaden uppkom.

Medicinsk rehabilitering

Som sjukvård ersätts också medicinsk rehabilitering, som omfattar

 • rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning
 • bedömning av funktions- och arbetsförmågan
 • bedömning av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsundersökning
 • terapier som syftar till att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan
 • anpassningsträning.

Som medicinsk rehabilitering ersätts också hjälpmedel, till exempel

 • kryckor
 • rullstolar
 • duschstolar
 • stödförband, dvs. ortoser
 • proteser
 • skär- och hackverktyg som behövs vid matlagning
 • hjälpmedel som behövs för att kunna äta
 • ledarhund.

Så söker du ersättning

För följande kostnader ska du söka ersättning inom ett år från att kostnaden uppkom:

 • kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar
 • rese- och inkvarteringskostnader vid sjukvård
 • rese- och inkvarteringskostnader vid medicinsk rehabilitering.

För planeringen och ordnandet av medicinsk rehabilitering ansvarar den vårdande enheten inom den specialiserade sjukvården eller primärvården. Du får en medicinsk rehabiliteringsplan, och utifrån den bedömer vi om du kan få ersättning för din rehabilitering. Bortsett från rese- och inkvarteringskostnader behöver du inte separat ansöka om ersättning för medicinsk rehabilitering.

Annan rehabilitering av funktionsförmågan

Som rehabilitering vid olycksfallsskada eller yrkessjukdom kan också ges rehabilitering som främjar och upprätthåller funktionsförmågan.

Rehabiliteringsmetoder är till exempel

 • hjälpmedel som behövs i dagliga aktiviteter
 • ändringar i bostaden
 • merkostnader för serviceboende
 • tolkningstjänster
 • anpassningsträning för anhöriga
 • rese- och inkvarteringskostnader i samband med rehabiliteringen. Kom ihåg att söka ersättning för rese- och inkvarteringskostnader inom ett år från att kostnaden uppkom.
Ersättning för föremål

Du kan få ersättning för föremål som du använt och som gått sönder i samband med det olycksfall som orsakat en skada.

Föremål som ersätts är bland annat

 • glasögon
 • hörapparater
 • tandproteser
 • proteser
 • stödförband och
 • stödkorsetter.

Övriga föremål som gått sönder i olycksfallet ersätts inte. I fråga om dem kan du ta reda på om de kan ersättas från hemförsäkringen.

Också kläder och reparation av ringar som hafts sönder i samband med sjukvård ersätts.

Så söker du ersättning

Du kan söka ersättning genom att skicka oss en kopia på kostnaderna för reparationen av det föremål eller den ring som gått sönder. Om det inte går att reparera föremålet, skicka oss en kopia på kostnaderna för ett motsvarande nytt föremål.

Du ska söka ersättning för kostnaden inom ett år från att kostnaden uppkom.

Extra kostnader för hemvård

Du kan få ersättning för extra kostnader för hemvård om du på grund av skada som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdom inte kan sköta ditt hem och är tvungen att anlita avgiftsbelagd hemhjälp.

Med hemvård avses städning, klädtvätt, butiksbesök, barnpassning och andra därmed jämställbara sedvanliga aktiviteter för att sköta hemmet. Vid bedömningen av om det är nödvändigt att anlita utomstående hjälp utreds först om de övriga familjemedlemmarna har möjlighet att sköta hemmet.

Skäliga extra kostnader för hemvård kan ersättas för högst ett år från skadefallet.

Avbytarservice inom lantbruket

Kostnader för avbytarservice inom lantbruket ersätts inte som extra kostnader för hemvård. Om avbytaren utför hushållsarbeten kan andelen av dessa arbeten dock ersättas.

Så söker du ersättning

Du kan söka ersättning för extra kostnader för hemvård genom att skicka oss kopior av kvittona på uppkomna kostnader eller av räkningen för kostnaderna. Ersättning ska sökas inom ett år från att kostnaden uppkom.

Ersättning för inkomstbortfall under undersökningstiden

Du kan få ersättning för inkomstbortfall under undersökningstiden om du förlorar inkomster för att du är borta från ditt arbete på grund av undersökningar.

Du kan få ersättning för inkomstbortfall för

 • behövliga undersökningar som behövs för att utreda en skada
 • arbetsoförmåga till följd av en undersökning och
 • nödvändiga resor på grund av en undersökning.

Ersättning kan betalas även om det inte är fråga om en skada som ska ersättas enligt lag.

Ersättning för inkomstbortfall under undersökningstiden gäller endast skador som inträffat 1.1.2016 eller senare.

Betalning av ersättning

Ersättning för inkomstbortfall kan betalas för totalt högst 7 dagar. De 7 dagarna kan bestå av flera undersökningar vid olika tidpunkter.

Ersättning betalas endast om undersökningen och arbetsoförmågan till följd av den inklusive resorna tur och retur varar över 6 timmar per dag.

I ersättningen för inkomstbortfall beaktas endast inkomstbortfallet för det arbete du försäkrat i LPA.

Så söker du ersättning

Du ska söka ersättning för kostnaden inom ett år från att kostnaden uppkom.

Vårdbidrag

Om du till följd av en skada eller sjukdom som ersätts behöver vård, hjälp, tillsyn eller handledning i dagliga aktiviteter, såsom att klä på dig, tvätta dig, äta eller röra dig, kan du få vårdbidrag.

Vårdbidrag betalas inte för den tid du vårdas på sjukhus eller på någon annan inrättning. Den försäkrade bör utan dröjsmål meddela LPA om vårdperioder på sjukhus eller på någon annan inrättning.

Vårdbidrag behöver man inte ansöka om separat. Vi bedömer om du har rätt till vårdbidrag utgående från de utredningar vi fått.

Vårdbidrag för men som orsakats av olycksfall eller yrkessjukdomar som inträffat eller uppstått före 1.1.2016 betalas som mentillägg enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare.

Klädtillägg

Om ett hjälpmedel som du på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom har använt i minst tre månader utan avbrott orsakar onormalt klädslitage, kan du få klädtillägg. Hjälpmedlet kan vara till exempel ett stöd, ett bandage eller en protes.

Klädtillägg betalas inte för den tid du vårdas på sjukhus eller på någon annan inrättning. Den försäkrade bör utan dröjsmål meddela LPA om vårdperioder på sjukhus eller på någon annan inrättning.

Klädtillägg behöver man inte ansöka om separat. Vi bedömer om du har rätt till klädtillägg utgående från de utredningar vi fått.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig