Hoppa över navigering

Försäkring för familjemedlemmar

En familjemedlem som deltar i arbetet på gården kan försäkras i LPA.

Vem är familjemedlem?

Som familjemedlemmar betraktas företagarens

 • barn och barnbarn med äkta makar
 • föräldrar, mor- eller farföräldrar med äkta makar
 • svärsöner och svärdöttrar
 • bröder och systrar
 • far- och morbröder, mostrar och fastrar
 • syskonbarn.

Företagarens föräldrar och barn kan försäkras även om de inte bor på gården. De måste dock arbeta på brukningsenheten i huvudsyssla.

En familjemedlems sambo kan inte få LFÖPL-försäkring.

Kan jag försäkras som familjemedlem?

Jag bor i gemensamt hushåll med företagaren eller på samma brukningsenhet som företagaren

Du kan utgående från ditt arbete försäkras

När du bor i gemensamt hushåll med företagaren och

 • är släkt med lantbruksföretagaren eller företagarens make/maka i rakt upp- eller nedstigande led eller
 • din make/maka är släkt med lantbruksföretagaren eller företagarens make/maka i rakt upp- eller nedstigande led.

När du bor i gemensamt hushåll med företagaren och

 • är släkt med lantbruksföretagaren eller företagarens make/maka i rakt upp- eller nedstigande led
 • din make/maka är släkt med lantbruksföretagaren eller företagarens make/maka i rakt upp- eller nedstigande led eller
 • du är företagarens släkting i sidled (farbror, faster, morbror, moster, bror, syster eller broderns eller systerns barn, men inte make/maka till dessa).

Ditt andra arbete har ingen betydelse i någotdera av fallen.

Jag bor i närheten av brukningsenheten. Det har här ingen betydelse var företagaren bor.

Du kan försäkras om du är företagarens barn eller förälder eller make/maka till företagarens barn eller förälder. Arbetet på gården måste vara regelbundet och huvudsakligt. Omfattningen av annat arbete måste vara mindre än lantbruksarbetet. Studier och utkomstskydd för arbetslösa jämställs med arbete på annat håll. Pension betraktas inte som annat arbete.

 

En familjemedlem som får lön

De 18–68-åriga nära släktingar (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år) som får penninglön för sitt arbete på din gård kan LFÖPL-försäkras.

Försäkringen träder i kraft räknat från den dag då lönebetalningen började. Försäkringen är obligatorisk när lönen och naturaförmånerna omvandlade till årlig arbetsinkomst överstiger 4 506 euro (2024) och arbetet varar minst fyra månader. Arbetet behöver inte ske utan avbrott om familjemedlemmen är skriven på gården och arbetar där regelbundet.

En familjemedlem under 18 år som arbetar mot lön på gården kan försäkras med en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Som arbetsinkomst i försäkringen används då den lön som betalas.

Du som är företagare ska se till att lönebetalningen anmäls till inkomstregistret. Se närmare anvisningar: Inkomstregistret.

En familjemedlem som inte får lön

För de familjemedlemmar som inte får lön för sitt arbete lönar det sig att ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring med tanke på olycksfall. Detta gäller även minderåriga barn som arbetar på gården och familjemedlemmar som har pension eller avträdelsestöd och deltar i arbetet på gården.

För 18–68-åriga familjemedlemmar är det också möjligt att ta en frivillig LFÖPL-försäkring.

När ingen lön betalas till en familjemedlem uppskattas arbetsinkomsten utifrån värdet av arbetet. Värdet måste uppskattas till minst 2 253 euro per år (2024) för att familjemedlemmen ska kunna försäkras.

Så ansöker du om försäkring

Om du få lön ska du tillsammans med företagaren ansöka om LFÖPL-försäkring för familjemedlemmar senast inom sex månader efter att du började arbeta. Om lönebetalningen börjar från en senare tidpunkt än arbetet ska du foga arbetsavtalet till din försäkringsansökan.

Frivilliga OFLA- och LFÖPL-försäkringar kan inte börja retroaktivt. Därför bör du ansöka om frivilliga försäkringar genast när arbetet börjar. Mer information om att ansöka om försäkring: Olycksfallsskydd för arbetstiden och Frivillig LFÖPL-försäkring.

Försäkringen upphör

När familjemedlemmen slutar arbeta i företaget eller lön inte längre betalas, upphör  rätten till försäkring.  Du ska meddela LPA att arbetet eller lönebetalningen upphör.  Om familjemedlemmen  flyttar bort från gården kan också det leda till att försäkringen måste avslutas.

Man kan säga upp en frivillig försäkring även om alla villkor för försäkringen fortfarande uppfylls. Försäkringen sägs upp genom ett skriftligt meddelande till LPA.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig