Hoppa över navigering
Vahinkoilmoituksen tekeminen

LPA i siffror

Vi har cirka 200 000 kunder och via oss passerar årligen över en miljard euro i förmåner till lantbruksföretagare, stipendiater och pensionärer.

En miljard euro för kundernas välfärd

Summan består av

  • 936 miljoner euro i pensioner
  • 48 miljoner euro i ersättningar från avträdelsesystemen
  • 37 miljoner euro i olycksfallsersättningar och sjukdagpenningar
  • 143 miljoner euro i avbytarservice inom lantbruket.

I runt tal 200 000 kunder

Av LPA:s kunder är 80 000 i arbetslivet medan 110 000 är pensions- eller stödtagare. Varje år avgörs cirka 70 000 ansökningar om olika förmåner. Till följd av strukturomvandlingen i landsbygdsnäringarna har totalantalet kunder under de senaste åren minskat med drygt tre procent per år.

Statens andel av finansieringen cirka 70 procent

Systemet med pension och sociala förmåner för lantbruksföretagare får starkt stöd från staten. Statens finansiering har behövts under LPA:s hela existens på grund av den kraftiga strukturförändringen i lantbruket. De företagare som är i arbetsför ålder skulle inte kunna betala de pensionerade lantbruksföretagarnas pensioner utan statens medverkan.

En årsbudget på en dryg miljard euro:

  • Staten beviljar 762 miljoner euro för skötseln av pensioner och andra förmåner.
  • Staten beviljar 143 miljoner euro för skötseln av avbytarservice inom lantbruket.
  • Kunderna betalar 187 miljoner euro i försäkringspremier.
  • Övriga pensionsanstalter betalar 95 miljoner euro i ersättning för pensioner som intjänats genom annan verksamhet.
  • Placeringsintäkterna är i snitt 20 miljoner euro.

LPA:s årsredovisning och de finska statistiksidorna innehåller mer detaljerad information om LPA:s verksamhet.

Statistik

Våra statistiksidor innehåller uppgifter om de arbetspensions-, avträdelsestöds- och olycksfallsärenden som handhas av LPA.

Uppgifterna finns kommunvis, regionvis och för hela landet, även som tidsserier och bilder.

Statistiksidorna finns bara på finska: Tilastot.

Ansökningarnas handläggningstider

Handläggningstiderna är genomsnittliga. Handläggningen av ett enskilt ärende kan skilja sig betydligt från genomsnittet, till exempel om vi måste begära tilläggsuppgifter.

Ärende Dagar
LFÖPL-försäkringsärenden, lantbruksföretagare 8
LFÖPL-försäkringsärenden, stipendiater 48
OFLA-försäkringsärenden 15
Ålderspensioner 25
Partiella ålderspensioner 12
Invalidpensioner 43
Familjepensioner 14
Grupplivförsäkringsersättningar 12
Avträdelsestöd 2
Olycksfallsersättningar 20
LPA-sjukdagpenningar 4
Yrkessjukdomsärenden 17
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice 66
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp 34

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig