Hoppa över navigering

LPA i siffror

Vi har cirka 164 000 kunder och via oss passerar årligen över en miljard euro i förmåner till lantbruksföretagare, stipendiater och pensionärer.

En miljard euro för kundernas välfärd

Summan består av

  • 1 014 miljoner euro i pensioner
  • 22 miljoner euro i ersättningar från avträdelsesystemen
  • 35 miljoner euro i olycksfallsersättningar och sjukdagpenningar
  • 125 miljoner euro i avbytarservice inom lantbruket.

I runt tal 164 000 kunder

Av LPA:s kunder är 73 000 i arbetslivet medan 91 000 är pensions- eller stödtagare. Varje år avgörs cirka 80 000 ansökningar om olika förmåner. Till följd av strukturomvandlingen i landsbygdsnäringarna har det totala antalet kunder i arbetsivet under de senaste åren minskat cirka tre procent per år.

Statens andel av finansieringen cirka 75 procent

Systemet med pension och sociala förmåner för lantbruksföretagare får starkt stöd från staten. Statens finansiering har behövts under LPA:s hela existens på grund av den kraftiga strukturförändringen i lantbruket. De företagare som är i arbetsför ålder skulle inte kunna betala de pensionerade lantbruksföretagarnas pensioner utan statens medverkan.

En årsbudget på en dryg miljard euro:

  • Staten beviljar 823 miljoner euro för skötseln av pensioner och andra förmåner.
  • Staten beviljar 123 miljoner euro för skötseln av avbytarservice inom lantbruket.
  • Kunderna betalar 189 miljoner euro i försäkringspremier.
  • Övriga pensionsanstalter betalar 84 miljoner euro i ersättning för pensioner som intjänats genom annan verksamhet.
  • Placeringsintäkterna är i snitt 24 miljoner euro.

LPA:s årsredovisning och de finska statistiksidorna innehåller mer detaljerad information om LPA:s verksamhet.

Personal

LPA sysselsätter cirka 200 sakkunniga för vilka en bra kundupplevelse är en hjärtesak. Omkring 160 av oss arbetar på huvudkontoret i Hagalund i Esbo. Runt om i landet betjänas kunderna dessutom av LPA-ombudsmän.

Läs mera om LPA och uppbyggnaden av förvaltningsorganen på sidan Organisation.

Statistik

Våra statistiksidor innehåller uppgifter om de arbetspensions-, avträdelsestöds- och olycksfallsärenden som handhas av LPA.

Uppgifterna finns kommunvis, regionvis och för hela landet, även som tidsserier och bilder.

Statistiksidorna finns bara på finska: Tilastot.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig