Hoppa över navigering

LPA:s år 2023

Från verkställande direktören

Heli Backman. Bild: Miikka Pirinen.

Förra året var mitt första år som VD för LPA. Det har varit ett stort nöje att arbeta med LPA:s kompetenta personal. Jag har fått ett mycket varmt mottagande.

Särskilt glad har jag varit över den entusiasm med vilken vår personal har deltagit i utarbetandet av vår nya strategi. Vi arbetade med att ta fram en ny strategi för LPA under 2023. Strategin kommer att styra vårt arbete under de kommande åren. Vår huvuduppgift är att ge våra kunder omfattande social trygghet och stöda deras arbetsförmåga. Vi vill göra det smidigt och med stort hjärta. Vårt mål är att ytterligare förbättra våra kunders upplevelse av LPA.

Våra medarbetares välbefinnande är också viktigt för oss. Under året genomförde vi en omfattande personalundersökning, vars resultat visade på en klar förbättring jämfört förra gången. Både det övergripande resultatet av undersökningen och alla de uppmätta områdena – engagemang, ledarskap, prestation och hängivenhet – ligger långt över det externa jämförelsematerialet hos LPA. Baserat på resultaten tilldelades vi återigen utmärkelsen som en av de mest inspirerande arbetsplatserna.

Ur LPA:s synvinkel var regeringsprogrammet efter vårens val positivt. Åtgärder för att bidra till att livsmedelsproducenternas ska orka i arbetet fick starkt stöd i regeringen. Den nya regeringen beslutade att etablera verksamheten som projektet Ta hand om bonden bedriver och fastställde också att avbytartjänsterna ska bibehållas på åtminstone nuvarande nivå.

Arbetet med att etablera verksamheten inom projektet Ta hand om bonden inleddes omedelbart efter det att regeringsprogrammet hade färdigställts. LPA har stött ministeriet i beredningen av relevant lagstiftning. En lagändring som berör stipendiaterna slutfördes också. Vid årsskiftet blev försäkringsskyddet för stipendiater mer flexibelt, eftersom arbetsinkomsten kan omprövas mitt under försäkringsperioden.

Vi har arbetat intensivt för att snabba upp handläggningstiderna av ansökningarna vi får in och vi har utvecklat metoder för att skicka information gällande pågående handläggningar till våra kunder. Som ett resultat av detta har kundernas tillfredsställelse med LPA:s tjänster ökat. Vi fortsätter att ta fram metoder som gör det så smidigt som möjligt att sköta ärenden hos LPA.

Jag vill tacka alla LPA-medarbetare, våra kunder, våra samarbetspartner och förvaltningen för det gångna året. Låt oss fortsätta det goda arbetet 2024 – smidigt och med stort hjärta!

Heli Backman
Verkställande direktör
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA


LPA:s år 2023

Bild som visar de viktigaste siffrorna från årsredovisningen visuellt. Avkastningen på investeringarna var +8,2% år 2023, investeringsvärdet var 362,6 miljoner euro, över en miljard euro betalades i förmåner, försäkringspremieintäkterna var 188,9 miljoner euro, antalet försäkrade kunder var 73 200 och antalet utbetalda pensioner var 115 900. Verksamhetskostnaderna förblev på samma nivå som föregående år.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig