Hoppa över navigering

Renskötares LFÖPL-arbetsinkomst

Dina försäkringar grundar sig på LFÖPL-arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten motsvarar din arbetsinsats inom renskötseln.

När din arbetsinkomst är rätt fastställd, är också din pension och dina förmåner på rätt nivå.

Arbetsinkomstens storlek bestämmer nivån på den pension och de ersättningar LPA betalar till dig. Arbetsinkomsten påverkar också bland annat de förmåner som FPA betalar, såsom moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenning. Också försäkringspremierna bestäms enligt arbetsinkomsten. Arbetsinkomst är inte detsamma som beskattad inkomst. Det görs årligen en indexförhöjning av LFÖPL-arbetsinkomsten.

Om din arbetsinkomst är minst 4 506 euro per år (år 2024), försäkras du med en obligatorisk LFÖPL-försäkring. Om din arbetsinkomst är lägre, kan du teckna en frivillig LFÖPL-försäkring.

Om du är odlare, fiskare eller skogsägare vid sidan av renskötseln och verksamheten är LFÖPL-försäkrad, får du också arbetsinkomst från dessa.

Hur beräknas den personliga arbetsinkomsten?

Din arbetsinkomst beräknas enligt antalet inräknade renar och renskötselarbetsdagar. Till arbetsdagarna räknas både dagar som antecknats i renbeteslagets bokföring och arbete utanför bokföringen.

Arbetsinkomsten påverkas av

 • antalet inräknade renar
 • antalet arbetsdagar i renbeteslaget
 • arbete utanför renbeteslagets bokföring
 • antalet renar som uppfötts i inhägnad och uppfödningstiden
 • renvärdens och kassörens arvode
 • kompletterande inkomst till den del den inte är att betrakta som inkomst från ett annat företag

En inräknad ren ger en årsarbetsinkomst på 36,11 euro och en arbetsdag ger 72,21 euro (år 2024).

Renskötselarbete som ska försäkras är

Arbete i renbeteslag:

 • renvallning
 • insamling av renar
 • renskiljning
 • slakt
 • märkning
 • stängselarbete
 • renvärdens och kassörens arbete.

Arbete utanför renbeteslagets bokföring:

 • renuppfödning
 • insamling, lagring och transport av vinterfoder
 • renskiljningsarbete, renskötselarbete efter renskiljningen
 • värdering av trafikskada
 • reparation av stängsel, bevakning av odlingar
 • rovdjursbekämpning, förebyggande och utredning av skador
 • skötsel och reparation av arbetsredskap.

Förändringar i arbetsinkomsten

Meddela oss i god tid om det sker förändringar i ditt renskötselarbete. Förändringarna kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier. Vi gör alltid ändringar i försäkringarna räknat från anmälningsdagen, aldrig retroaktivt. Se alltså till att anmäla förändringar i tid. Läs om anmälning av förändringar på sidorna för lantbruksföretagare.

Familjemedlems arbetsinkomst

En familjemedlems arbetsinkomst består av utbetald lön och naturaförmåner. Om lön inte betalas, beräknas arbetsinkomsten enligt arbetsinsatsen.

Beräkna din pension och dina ersättningsbelopp med hjälp av räknaren

Med LPA-trygghetsräknaren kan du räkna ut hur din arbetsinkomst påverkar din pension och dina ersättningsbelopp. Räknaren ger en beräkning av din framtida pension, LPA-sjukdagpenningen, OFLA-olycksfallsdagpenningen och grupplivförsäkringspremiens storlek. Du får också en beräkning av dina försäkringspremier.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig