Hoppa över navigering

Ta hand om bonden

Projektet Ta hand om bonden erbjuder avgiftsfri och konfidentiell hjälp med låg tröskel. Vi stöder lantbruksföretagarna i stora och små utmaningar i livet.

Ring eller be att Ta hand om bondens projektarbetare kontaktar dig. Tveka inte att ta kontakt även när frågan känns obetydlig. Det räcker med att du är redo att prata med oss. Vi stöder lantbruksföretagarna i vardagen och söker tillsammans med dig alternativ för framtiden.

Du är ditt företags viktigaste resurs så det gäller att ta hand om sig. Att ta emot hjälp betyder inte ett misslyckande utan förmåga att hitta lösningar. Ta mod till dig och kontakta oss redan i dag! Med ditt samtycke kan också en närstående eller en annan person göra det för dig.

Via oss får du hjälp till exempel

 • att orka
 • med människorelationer
 • i utmaningarna som en lantbruksföretagare stöter på
 • i samband med förändringar
 • vid utmaningar som gäller arbetsförmågan.

Efter att du tar kontakt kommer vi överens om ett möte. Vi kan träffas på gården eller på en annan lämplig plats, även på distans. Tillsammans kartlägger vi situationen och lösningar som passar dig. Ofta ser läget bättre ut redan efter ett samtal. Vid behov och med ditt samtycke inkluderar vi även andra yrkespersoner som kan stöda dig. Vår hjälp är avgiftsfri och konfidentiell.

Rådgivning för arbetsförmågan

Du kan söka hjälp hos rådgivningen för arbetsförmågan när du oroar dig för din egen arbetsförmåga. Till projektarbetarens uppgifter hör att fungera som samordnare för arbetsförmågan samt att ge råd som berör arbetsförmågan. Även arbetstagare som hör till lantbrukets intressentgrupper eller nätverket Ta hand om bonden kan hänvisas till tjänsten om arbetsförmågan i relation till kraven som arbetet ställer orsakar utmaningar. Rådgivningen är avgiftsfri.

Rådgivningen för arbetsförmågan kan anlitas till exempel i samband med kartläggningen av rehabiliteringsaternativ. Du kan också få hjälp med att överväga möjligheterna att fortsätta i arbetet om du har återkommande eller långa sjukledigheter, om du får avslag på ansökan om yrkesinriktad rehabilitering eller invalidpension eller om gårdens produktionsinriktning eller livssituationen förändras till exempel till följd av skilsmässa eller om partner insjuknar. Rådgivningen om arbetsförmågan är absolut konfidentiell. Rådgivningen kartlägger din helhetssituation och alternativen som står till buds som lösningar. Du kan själv kontakta hen för att få rådgivning och vägledning så att vi tillsammans kan hitta tjänster som stöder din arbetsförmåga.

Kontakta projektarbetarna för projektet Ta hand om bonden som också är rådgivare för arbetsförmågan.

Köptjänstförbindelse som hjälper dig att orka

För att hjälpa dig att orka och för att lätta på den psykiska belastningen kan du via projektarbetarna ansöka om en köptjänstförbindelse värd 500 euro som du kan använda för arbetshandledning och terapitjänster. Köptjänstförbindelsen är personlig.

Du kan få köptjänstförbindelsen för

 • individuell terapi
 • parterapi
 • familjeterapi
 • en psykologs eller psykiaters tjänster
 • arbetshandledning

eller

 • för en annan tjänst som hjälper dig att orka, till exempel skuldrådgivning eller får att kunna få motsvarande tjänster och den hjälp som behövs.

Ansök om köptjänstförbindelse via projektet Ta hand om bonden fram till den sista maj 2024
Eftersom den nuvarande finansieringen av projektet upphör ska alla besök hos sakkunniga vara fakturerade före utgången av 2024. Det betyder att du kan ansöka om köptjänstförbindelse hos en projektarbetare inom projektet Ta hand om bonden ända fram till den 31.5.2024. Lantbruksföretagarna kan få hjälp med att orka i utmanande situationer av en projektarbetare inom projektet Ta hand om bonden under hela 2024.

Ansökan om köptjänstförbindelse

 1. Ta kontakt

  Kontakta projektarbetaren i ditt landskap och kom överens om när ni ska träffas. Ring eller be projektarbetaren i din region kontakta dig.

  Kontaktinformation för projektet Ta hand om bonden.

 2. Fyll i ansökan tillsammans med projektarbetaren

  På mötet kartläggs olika metoder för att hjälpa dig, en av dem kan vara köptjänstförbindelsen.

  Fyll i ansökan tillsammans med projektarbetaren. Samtidigt hjälper projektarbetaren dig att söka lämpliga serviceproducenter. Beslutet om serviceproducent tar du själv.

 3. Vänta på beslutet om att köptjänstförbindelsen har beviljats

  Projektarbetaren skickar för din räkning en ansökan som du har undertecknat till LPA: s projekt Ta hand om bonden.

  Ansökan behandlas i regel inom några dagar om vi inte behöver tilläggsinformation. Du får köptjänstförbindelsen hem per post. Om förbindelsen inte kommer hem till dig per post inom några veckor efter att ansökan skickades ska du kontakta projektarbetare. Projektarbetaren utreder situationen.

 4. Lämna köptjänstförbindelsen till serviceproducenten

  Lämna köptjänstförbindelsen till serviceproducenten första gången ni träffas. Anvisningarna för fakturering finns på baksidan av köptjänstförbindelsen.

 5. Använd köptjänstförbindelsen

  Använd förbindelsen medan den är i kraft. Ansök vid behov om fortsättning.

  Om behovet av sakkunnighjälp fortsätter har du möjlighet att få en köptjänstförbindelse värd 500 euro för samma eller för en annan tjänst. Utred frågan genom att kontakta projektarbetaren i din region.

Användningen av köptjänstförbindelser

Användningen av köptjänstförbindelser

Förbindelsen kan användas endast för den sakkunnighjälp som anges i förbindelsen och du kan endast köpa tjänsten av en serviceproducent.

Förbindelsen är personlig. För par- eller familjeterapi kan du emellertid använda förbindelsen tillsammans med din partner eller familj.

Du kan köpa tjänsten som anges i köptjänstförbindelsen för högst 500 euro. Om tjänstens pris överstiger 500 euro är det du som står för skillnaden. Förbindelsen täcker inte tidsbeställningar som inte utnyttjats.

Ingår moms?

Fråga din serviceproducent om moms ingår i priset. LPA betalar tjänsten utan moms (högst 500 euro) och du betalar momsandelen.

Är serviceproducenten lämplig?

Förbindelsen kan endast användas för sakkunnighjälp av en serviceproducent. Begär vid behov hjälp av projektarbetaren för att hitta en serviceproducent som passar dig eller för att boka det första mötet.

Serviceproducenten som du köper tjänsten av ska ha ett FO-nummer och höra till förskottsuppbördsregistret.

Om förbindelsen används för terapitjänster, ska serviceproducenten vara godkänd av Valvira. Yrkesbeteckning kan vara psykoterapeut, psykolog eller psykiater. Fråga vid behov råd av projektarbetaren. Som arbetshandledare rekommenderar vi en serviceproducent med STOry-beteckning.

Behöver du en förlängning av köptjänstförbindelsen?

Om du inte använder köptjänstförbindelsen i sin helhet under den tid den gäller kan du ansöka om fortsatt giltighetstid.
Ansök om fortsatt giltighetstid innan köptjänstförbindelsen går ut genom att kontakta projektarbetaren som ger närmare information.

När du ansöker om förlängning ska du motivera ditt fortsatta behov och meddela hur lång förlängning du behöver. När förlängning beviljas får du ett brev som du ska lämna till serviceproducenten tillsammans med köptjänstförbindelsen i original.
Om förbindelsen inte används alls och du inte vill ha en förlängning kan du återkalla förbindelsen genom att meddela projektarbetaren för projektet Ta hand om bonden.

Kriterier för beviljande av köptjänstförbindelse

Du kan ansöka om köptjänstförbindelse om din livssituation är besvärlig och du upplever att du är motiverad att söka hjälp.

Syftet med tjänsten är framför allt att underlätta belastningen som den besvärliga situationen orsakar.

Även andra familjemedlemmar som ansvarar för lantbruksföretaget och dess ekonomi kan få en köptjänstförbindelse.

Förbindelse för att orka psykiskt beviljas till exempel inte för fysioterapi, massage eller besök hos allmän läkare.

Med en förbindelse beviljas som stöd för att orka i övrigt kan du inte betala avbytarservice eller andra fakturor. Du kan inte anlita skatteplanerare eller planera investeringar eller arvskatt med förbindelsen. Den beviljas inte heller för utredning av konflikter.

Förbindelser beviljas i regel inte minderåriga barn.

För intressentgruppernas representanter

Vi samlar landsbygdens aktörer och intressentgrupper till samarbete i enlighet med modellen om tidigt ingripande. Syftet med samarbetet är att stöda lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Läs mer om Ta hand om bonden-nätverkets verksamhet: Nätverket Ta hand om bonden.

Berätta om hjälpen som projektet Ta hand om bonden erbjuder med hjälp av vår broschyr. Du hittar broschyren om projektet Ta hand om bonden som stöd för lantbruksföretagaren sidan Publikationer.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig