Hoppa över navigering

LPA-trygghet för lantbruksföretagare

De som utför lantbruksföretagararbete försäkras genom LFÖPL-försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. LFÖPL-försäkringen ger lantbruksföretagaren trygghet i olika livssituationer.

Grunden för lantbruksföretagares pensionsskydd och sociala trygghet är LFÖPL-försäkringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Utöver LFÖPL-försäkringen, som är pensionsgrundande, erbjuder LPA olycksfallsskydd för arbets- och fritiden. Du kan också få LPA-sjukdagpenning, avbytarservice och andra förmåner. Allt detta kallas för LPA-trygghet.

Försäkringen bygger på arbetsinkomsten

Din personliga LFÖPL-arbetsinkomst är grunden för hur mycket pension du tjänar in. Utgående från arbetsinkomsten bestäms också ersättningar för inkomstbortfall, olycksfallsdagpenning och sjukdagpenning. Också till exempel FPA:s föräldradagpenning bygger på arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten har alltså stor betydelse genom hela ditt liv.

Frivillig eller obligatorisk?

För de flesta lantbruksföretagare är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Om din arbetsmängd och arealen på din gård överskrider gränsen för obligatorisk försäkring, är du skyldig att teckna en försäkring. Se mer om vem som omfattas av LFÖPL-försäkringen.

Om du inte uppfyller kraven för en obligatorisk försäkring lönar det sig att ta ut en frivillig försäkring som baserar sig på arbetet och med hjälp av den samla in pension också som lantbruksföretagare.

Trygghet under och efter arbetslivet

Om du har LFÖPL-försäkring, har du rätt till ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Om du vill arbeta mindre, men inte än vill gå i pension, kan du ta ut partiell ålderspension.

Om din arbetsförmåga försvagas

Om din arbetsförmåga försvagas kan du genom LFÖPL-försäkringen få arbetspensionsrehabilitering för att kunna fortsätta i arbetslivet. Du kan också ha möjlighet att få invalidpension eller arbetslivspension.

Olycksfallsskydd i arbetet

Din obligatoriska LFÖPL-försäkring omfattar alltid också olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, dvs. OFLA-arbetsskadeförsäkring, som ger dig skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Om du inte har en obligatorisk LFÖPL-försäkring kan du teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Trygghet för fritiden

För fritiden kan du teckna en OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring. Du kan teckna en fritidsförsäkring endast parallellt med en arbetsskadeförsäkring. Den täckande fritidsförsäkringen ersätter vid olycksfall på fritiden och vid arbete i privathushåll.

Om du blir sjuk

Du har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning för självrisktiden i sjukförsäkringen räknat från den femte sjukdagen. LPA-sjukdagpenning betalas för alla dagar i veckan, också söndagar och helgdagar.

För anhöriga

LFÖPL-försäkringen omfattar också en familjepension och en grupplivförsäkring som ger trygghet till dina anhöriga.

Avbytarservice

Avbytarservice för lantbruksföretagare är avsedd för företagare som bedriver husdjursproduktion. Om du har obligatorisk LFÖPL-försäkring, har du rätt till avbytarservice förutsatt att du uppfyller de övriga villkoren.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig