Hoppa över navigering

Avbytarens arbetsuppgifter

Avbytaren har i uppgift att utföra dina dagliga arbetsuppgifter i husdjursskötseln. Avbytaren sköter de arbeten som är nödvändiga med tanke på produktionsdjurens välbefinnande.

Avbytaren sköter den persons uppgiftsandel, som har semester eller vikariehjälp eller som köpt avgiftsbelagd avbytarhjälp. Det är därför viktigt att uppgiftsandelarna uppskattas rätt för alla företagare och arbetstagare i lantbruksföretaget.

Avbytardagens längd

Avbytardagens längd fastställs inte direkt i lagen. I lagen bestäms inte heller en övre eller undre gräns för hur många dagar som det kan ges avbytarservice för. Däremot fastställs hur avbytardagens längd ska beräknas. Längden på avbytardagen planeras enligt den information som du lämnar i samband med semesteransökan.

Den lokala enheten baserar längden på din avbytardag på uppgifterna om

  • lantbruksföretagets djur (typ av djur och deras antal)
  • arbetsmetoderna vid skötseln av djuren
  • de personer som arbetar i lantbruksföretaget
  • dessa personers uppgiftsandelar av de nödvändiga dagliga djurskötselarbetena.

Blanketterna som du ska använda för att meddela vilka arbetsmetoder som ska tillämpas i skötseln av djuren på din gård får du av din lokala enhet. Du behöver inte fylla i blanketten på nytt om metoderna förblivit oförändrade. Däremot ska du i samband med semesteransökan alltid meddela eventuella ändringar när det gäller antalet djur, personerna som deltar i skötseln av djuren samt deras procentuella andel av arbetet antingen i Lomitusnetti eller på blanketten “Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för semesteransökan”.

Utgående från uppgifterna som du meddelar beräknar den lokala enheten ut den totala arbetstiden för ditt lantbruksföretag med hjälp av programmet TTS-Manager. Applikationen, som har tagits fram av Työtehoseura, ska användas för att räkna ut den totala arbetstiden för en gårds del, såvitt det är möjligt. Vid behov kan den totala arbetstiden också bestämmas genom tidtagning för varje arbetsmoment. Den totala arbetstiden beräknas på samma sätt oberoende av om du har valt avbytarservice som kommunen ordnar eller avbytarservice som du ordnar själv.

Den totala arbetstiden fördelas enligt de procentuella uppgiftsandelar som du uppgett. På så sätt fås längden på din avbytardag. Din avbytardags längd meddelas i beslutet om semester. Avbytarservicedagen är lika lång som när det ordnas vikariehjälp får dig, till exempel om du insjuknar.

Den lokala enheten ersätter högst det timantal per dag som uträknats på detta sätt, om du ordnar din avbytarservice själv.

Om den lokala enheten ordnar din avbytarservice, kan längd på avbytardagen även vara längre då djurens välbefinnande kräver det.

Avbytardagens längd kan också överskridas på grund av en orsak i anslutning till hur avbytaren klarar av arbetet. Avbytardagens längd kan inte förkortas. Avbytarens arbetsdag kan alltså inte vara kortare än vad som bestäms i ditt beslut om semester, såvida det inte har skett betydande och bestående förändringar på gården, vilka påverkar arbetstiden. Sådana förändringar kan till exempel vara en betydande ökning eller minskning av antalet djur eller förändringar i arbetsmetoderna som tydligt påverkar arbetstiden. Om det har skett betydande och bestående förändringar som påverkar den arbetstiden som avbytarservicen gäller ska du meddela dessa förändringar till den lokala enheten och ansöka skriftligt hos den lokala enheten om justering av avbytardagens längd. I praktiken görs i sådana fall en ny beräkning av den totala arbetstiden för din gård. Den lokala enheten meddelar ett beslut som du kan överklaga.

Den som väljer självordnad avbytarservice kan inte få en tillfällig förlängning av avbytardagen utan i stället ersätts avbytarservicen alltid i enlighet med avbytardagens längd i beslutet om semester eller vikariehjälp. Däremot kan lantbruksföretagare som själva ordnar avbytarservice ansöka om justering av avbytardagens längd om det på gården har skett betydande och bestående förändringar som påverkar den totala arbetstiden för gården.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig