Hoppa över navigering

Korttidsterapi och personlig hjälp förbättrar tydligt lantbruksföretagarnas möjligheter att orka

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s projekt Ta hand om bonden inleddes 2017. Syftet med projektet är att stöda lantbruksföretagarna att orka i arbetet och deras arbetsförmåga. Hur genomslagskraftig verksamheten är följs upp med hjälp av en årlig kundenkät.

Resultaten av den nyaste enkäten är fortfarande synnerligen positiva. Resultaten visar att jordbrukarna upplever att projektets åtgärder tydligt förbättrar deras arbetsförmåga och bidrar till att de orkar samt minskar psykiska symtom. Det är anmärkningsvärt att experthjälp, som till exempel terapi, även under en kort tid tydligt har förbättrat den upplevda arbetsförmågan.

Nästan alla är nöjda med den erbjudna experthjälpen

Av lantbruksföretagarna som besvarade enkäten var rentav 98 procent nöjda med experthjälpen som de fått genom en köptjänstförbindelse. Mest används köptjänstförbindelsen för terapi. Lantbruksföretagarna upplevde att experthjälpen särskilt inverkade på hur de själva orkade och på deras människorelationer. Beaktansvärt är att bland dem som besvarade enkäten var lantbruksföretagarna under 40 år nöjdare än de äldre. Tillfredsställelsen påverkades inte av produktionsinriktning, företagsform, landskap eller kön.

Den upplevda arbetsförmågan hade förbättrats tydligt tack vare experthjälpen. Före experthjälpen betygsatte lantbruksföretagarna sin arbetsförmåga med 4,5 (på skalan 0–10), efter experthjälpen var vitsordet 6,8.

– När den upplevda arbetsförmågan stiger med mer än två vitsord kan experthjälpen betraktas som en synnerligen betydelsefull stödform, konstaterar Pirjo Saari som leder LPA:s arbetshälsoteam. Förhoppningsvis uppmuntrar det här positiva resultatet även andra lantbruksföretagare att söka hjälp i ett tillräckligt tidigt stadium. Enkätens resultat visar tydligt att redan några besök hos en expert, till exempel hos en terapeut, hjälper lantbruksföretagaren att reda ut sina problem. En köptjänstförbindelse räcker i genomsnitt till sju besök hos en expert.

Korttidsterapi minskade tydligt de psykiska symtomen

De psykiska symtomen minskade tydligt genom experthjälpen som lantbruksföretagarna fick genom köptjänstförbindelsen. Respondenternas psykiska symtom efterfrågades med hjälp av två frågor som allmänt tillämpas inom hälsovården och som det har visat sig att väl gallrar ut depressivitet.

Bland respondenterna uppgav knappt hälften (48 procent) att de just då var bekymrade för den nedstämdhet, depressivitet och känsla av hopplöshet som de hade känt under den senaste månaden. Före experthjälpen genom köptjänstförbindelsen uppträdde dessa symtom hos nästan nio av tio respondenter (88 procent).

Samma positiva förändring kunde också ses i anslutning till den andra frågan som gallrade ut depressivitet. Hälften av respondenterna uppger att de hade varit bekymrade över bristen på intresse och oviljan som de hade upplevt under den senaste månaden medan motsvarande siffra innan experthjälpen med stöd av köptjänstförbindelsen sattes in var 80 procent.

Arbetet med att hjälpa projektarbetare upplevs som synnerligen viktigt

Projektarbetarna som arbetar inom projektet Ta hand om bonden i landskapen erbjuder avgiftsfri personlig hjälp och vägleder företagarna till rätt slag av stöd. Även projektarbetarna inom projekt för välbefinnande i landskapen erbjuder samma slag av hjälp. Hjälpen som projektarbetarna ger upplevdes enligt enkäten vara synnerligen betydelsefull eftersom rentav 92 procent av respondenterna upplevde att de hade nytta av verksamheten.

“Han ledde mig lugnt och professionellt genom ett synnerligen utmanande skede i mitt liv. Han hjälpte mig mer än jag kunde be om.”

”Utan henne hade jag aldrig vågat tala med en terapeut. Hon gjorde det enkelt att ansöka och bokade till och med tid åt mig.”

”Han tog sig an saken utan att titta på klockan. Jag fick en känsla av att någon verkligen tog hand om mig.”

Med hjälp av tidiga åtgärder minskar vi risken för arbetsoförmåga

– Resultaten visar att det här slaget av åtgärder kan minska den psykiska belastningen och minska riskerna för arbetsoförmåga, sammanfattar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari. Enkäten visar att kunderna stöder det här slaget av åtgärder men det finns också en social beställning eftersom strävan är att få flera friska år i arbetet.

Undersökningens innehåll

LPA skickade enkäten till lantbruksföretagarna som hade fått och använt en köptjänstförbindelse mellan 23.11.2018 och 15.1.2020. Enkäten skickades till 394 personer och den besvarades av 101 respondenter. LPA genomför årligen en enkät bland dem som har fått en köptjänstförbindelse.

Närmare information: teamledaren för arbetshälsoteamet Pirjo Saari tfn 040 034 1390, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, pirjo.saari@mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig