Hoppa över navigering

LPA-trygghet för fiskare

LPA:s försäkringar tryggar din och dina familjemedlemmars utkomst i olika livssituationer.

Grunden för fiskares pensionsskydd och sociala trygghet är LFÖPL-försäkringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Utöver LFÖPL-försäkringen, som är pensionsgrundande, erbjuder LPA olycksfallsskydd för fiskararbetet och fritiden. Du kan också få LPA-sjukdagpenning och andra förmåner. Allt detta kallas för LPA-trygghet.

Försäkringen bygger på arbetsinkomsten

Din personliga LFÖPL-arbetsinkomst är grunden för hur mycket pension du tjänar in. Utgående från arbetsinkomsten bestäms också ersättningar för inkomstbortfall, olycksfallsdagpenning och sjukdagpenning. Också till exempel FPA:s föräldradagpenning bygger på arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten har alltså stor betydelse genom hela ditt liv.

Frivillig eller obligatorisk?

Om du bedriver yrkesmässigt fiske och din arbetsinkomst överskrider inkomstgränsen för obligatorisk försäkring, är LFÖPL-försäkringen obligatorisk för dig.

Om förutsättningarna för obligatorisk försäkring inte uppfylls, kan du teckna en frivillig försäkring och på så sätt tjäna in pension också för ditt arbete som fiskare.

Om du är i lönearbete eller bedriver annan företagarverksamhet ger LFÖPL-försäkringen dig tilläggspensionsskydd för lönearbetet eller utöver pensionen för företagarverksamheten.

Se mer om vem som omfattas av LFÖPL-försäkringen.

Trygghet under och efter arbetslivet

Om du har LFÖPL-försäkring, har du rätt till ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Om du vill arbeta mindre, men inte än vill gå i pension, kan du ta ut partiell ålderspension.

Om din arbetsförmåga försvagas

Om din arbetsförmåga försvagas kan du genom LFÖPL-försäkringen få arbetspensionsrehabilitering för att kunna fortsätta i arbetslivet. Du kan också ha möjlighet att få invalidpension eller arbetslivspension.

Olycksfallsskydd i arbetet

Din obligatoriska LFÖPL-försäkring omfattar alltid också olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, dvs. OFLA-arbetsskadeförsäkring, som ger dig skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Om du inte har en obligatorisk LFÖPL-försäkring kan du teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring.

Trygghet för fritiden

För fritiden kan du teckna en OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring. Du kan teckna en fritidsförsäkring endast parallellt med en arbetsskadeförsäkring. Den täckande fritidsförsäkringen ersätter vid olycksfall på fritiden och vid arbete i privathushåll.

Om du blir sjuk

Du har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning för självrisktiden i sjukförsäkringen räknat från den femte sjukdagen. LPA-sjukdagpenning betalas för alla dagar i veckan, också söndagar och helgdagar.

För anhöriga

LFöPL-försäkringen omfattar också en familjepension och en grupplivförsäkring som ger trygghet till dina anhöriga.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig