Hoppa över navigering

Ersättningar för inkomstbortfall

Ersättningen för inkomstbortfall ger trygghet vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller yrkessjukdom. Inkomstbortfallsersättningar är dagpenning, olycksfallspension och rehabiliteringspenning.

Om du blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom kan du få dagpenning i högst ett år. Om arbetsoförmågan varar längre tid än ett år betalas ersättningen som en olycksfallspension. För tiden för yrkesinriktad rehabilitering betalas rehabiliteringspenning i stället för dagpenning eller olycksfallspension.


Dagpenning

Vi betalar dagpenning om du är arbetsoförmögen på grund av en skada som föranletts av ett olycksfall eller en yrkessjukdom minst 3 dagar i rad utöver olycksfallsdagen. Dagpenning betalas inte för den dag då skadan uppkom.

För behandlingen av dagpenningen behöver vi ett läkarintyg eller vårdanteckningarna om den arbetsoförmåga som orsakats av olycksfallet eller yrkessjukdomen.

Dagpenning betalas

 • tidigast från dagen efter skadedagen
 • för alla dagar i veckan, också helgdagar
 • högst i ett år.

Dagpenningen är en beskattningsbar förmån.

Dagpenning kan betalas om din arbetsförmåga till följd av en olycksskada eller yrkessjukdom har försämrats minst 10 procent. Dagpenningen kan också betalas som en partiell ersättning om du inte är fullständigt arbetsoförmögen. Vi bedömer den nedsatta arbetsförmågan utgående från medicinska utredningar.

Beräkning av dagpenningen

Dagpenningen baserar sig på årsarbetsinkomsten vid tidpunkten för skadefallet. Om du är helt arbetsoförmögen är dagpenningen 1/360 av din årsarbetsinkomst. Du kan beräkna din dagpenning med hjälp av vår LPA-trygghetsräknaren för lantbruksföretagare eller LPA-trygghetsräknaren för stipendiater.

Om olycksfallet under fritiden har inträffat före den 1.1.2023 och din arbetsgivare har betalt lön under sjuktiden på grund av sjukledighet till följd av olycksfallet, drar vi av lönen för sjuktiden som arbetsgivaren betalat från dagpenningen. Lönen för sjuktiden dras inte av från dagpenningen om olycksfallet under fritiden har inträffat den 1.1.2021 eller senare.

Storleken på din dagpenning beror på huruvida din försäkring är obligatorisk eller frivillig.

Obligatorisk försäkring

Om du har en obligatorisk försäkring i LPA beaktar vi i dina dagpenningsersättningar också

 • inkomster för arbetsavtals- och tjänsteförhållanden
 • inkomster för sådan annan företagsverksamhet som du har försäkrat med en frivillig försäkring enligt 188 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns särskilda bestämmelser om dagpenning för studerande och skolelever. I lagen finns också bestämmelser om dagpenning för ålders- och invalidpensionärer.

Frivilliga försäkringar

I den frivilliga arbetsskadeförsäkringen baserar sig dagpenningen på den årsarbetsinkomst som vid tidpunkten för skadefallet gäller i ditt försäkringsavtal. Inkomster för arbetsavtals- och tjänsteförhållanden och för övrig företagsverksamhet beaktas inte.

I fritidsförsäkringen är årsarbetsinkomsten den samma som i arbetsskadeförsäkringen. Om du till exempel har en obligatorisk arbetsskadeförsäkring hos oss baserar sig dagpenningsersättningen i din fritidsförsäkring på årsarbetsinkomsten i arbetsskadeförsäkringen. Inkomster för arbetsavtals- och tjänsteförhållanden och för övrig företagsverksamhet beaktas inte.

Ersättning för skada som orsakats av olycksfall på fritiden kan du också söka hos FPA. Gör ansökan hos FPA inom två månader från början av arbetsoförmågan.


Olycksfallspension

Om arbetsoförmågan fortsätter när det har förflutit ett år sedan skadan inträffade ändras din ersättning för inkomstbortfall i olycksfall till olycksfallspension. Olycksfallspensionen fortsätter så länge arbetsoförmågan pågår.

Pensionen betalas ut första bankdagen i betalningsmånaden. Olycksfallspensionen är en beskattningsbar förmån.

Vem kan få olycksfallspension?

Utgångspunkten för betalning av olycksfallspension är att din arbetsförmåga är minst 10 procent nedsatt och att dina inkomster har minskat på grund av din olycksfallsskada eller en yrkessjukdom. Olycksfallspensionen kan också betalas som en partiell ersättning om arbetsförmågan är delvis nedsatt och inkomsterna minskat till en del.

En bestående olycksfallspension kan beviljas endast när

 • arbetsinkomsten har minskat efter ett skadefall och
 • möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering har utretts.

Meddela LPA genast då:

 •  det inträffar en ändring i fråga om skadans eller sjukdomens tillstånd
 •  det sker en ändring i yrkessjukdomens tillstånd
 •  verksamheten på gården ändras
 •  du inleder ett nytt arbete eller ny företagsverksamhet.

Om du har gått i ålderspension efter att du fyllt 63 år och det har skett ett skadefall i ett arbete som du utfört som pensionär, upphör din rätt till olycksfallspension när du fyller 68 år eller senast tre år efter skadedagen.

Beräkning av olycksfallspensionen

Olycksfallspensionen bestäms utifrån årsarbetsinkomsten. Olycksfallspensionen är
85 procent av årsarbetsinkomsten för personer under 65 år och 70 procent av årsarbetsinkomsten för personer över 65 år.

Olycksfallspensionen justeras årligen enligt arbetspensionsindexet.


Rehabiliteringspenning

Inkomstbortfallet för tiden för yrkesinriktad rehabilitering ersätts i form av rehabiliteringspenning i stället för dagpenning eller olycksfallspension. Rehabiliteringspenningen motsvarar till sitt belopp dagpenningen eller olycksfallspensionen.

I princip är den rehabiliteringspenning som betalas för den yrkesinriktade rehabiliteringen lika stor som dagpenningen till fullt belopp eller olycksfallspension. Om rehabiliteringen inte hindrar dig från att arbeta, bestäms rehabiliteringspenningen enligt inkomstbortfallet.

Rehabiliteringspenning betalas också efter yrkesinriktad rehabilitering, dock för högst 6 månader. Genom detta stöds den rehabiliterade i att söka jobb som motsvarar hans eller hennes utbildning.

Om din arbetsgivare betalar lön för sjukdomstid under den tid du är sjukledig på grund av ett olycksfall på fritiden, drar vi av lönen för sjukdomstid från din rehabiliteringspenning.

Inkomstbortfallsersättning för olycksfallsskada som inträffat eller yrkessjukdomar som uppstått före 1.1.2016 betalas enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare i form av olycksfallspension i stället för rehabiliteringspenning.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig