Hoppa över navigering

Målet med reformen av avbytarsystemet är trygga tjänster och jämlikhet

På seminariet om avbytarservicens framtid och reformen av avbytarlagstiftningen som social- och hälsovårdsministeriet ordnade den 18.3 uttrycktes en stark vilja att bevara avbytartjänsterna högklassiga även i framtiden. På seminariet konstaterades att det viktigaste i reformen är att det förs en öppen dialog och att alla parters synpunkter beaktas.

Avbytarservicen erbjuder lantbruksföretagaren en viktig möjlighet till ledighet från det bindande arbetet med att sköta husdjur. Med hjälp av tjänsterna säkerställs att företagare som är bundna vid skötseln av djuren kan ta semester och återhämta sig från sitt ofta mycket tunga arbete. Med avbytarservice tryggas också djurens skötsel och välmående i situationer där företagaren till exempel på grund av sjukdom är förhindrad att utföra sitt arbete.

Lantbruket förändras och så också behoven av avbytarservice

Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru som talade på seminariet är avbytarservicen i lantbruket en av de mest betydande prestationerna som vårt samhälle har åstadkommit när det gäller välbefinnande. Minister Kiuru önskade att avbytarservicen i och med lagstiftningsreformen i framtiden ännu bättre ska kunna tillgodose behovet inom lantbruket och samtidigt trygga högklassiga tjänster.

Vi råkar ut för många utmaningar i reformarbetet, bland annat gäller det att lösa frågor om tillgången till lantbruksavbytare och följderna av avbytarnas förlängda arbetsresor för ordnande av avbytarservice. När husdjursgårdarna minskar till antalet minskar också antalet avbytardagar och resorna mellan gårdarna blir längre. Vi måste också begrunda vilka kompetenskrav som ska ställas på avbytarna och hur avbytarens arbete i fortsättningen ska avgränsas när det på gårdarna bedrivs allt mer verksamhet som förutsätter bredare kunskaper och teknik.

Högklassiga tjänster jämlikt

Enligt regeringsprogrammet har det reserverats en tilläggsfinansiering på 6 miljoner euro för reformen av lagstiftningen. Avsikten är att inleda reformen av lagen om avbytarservice i två etapper. I den första etappen genomförs de mest brådskande ändringarna, bland annat i anknytning till EU:s statsstödsreglering, och med stöd av dem eftersträvas till exempel en jämlikare avbytarservice. Avsikten är att det första lagpaketet ska träda i kraft 2022 och att ändringar som behövs innan också ska föras in i Lomitusnetti.

Syftet i den andra etappen är att genomföra en mer övergripande reform som omfattar en reform av avbytarlagarna och avbytarförvaltningen. Bakom den mer övergripande reformen finns behovet att förenhetliga avbytarlagarna som baserar sig på lantbrukets strukturförändring och att lösa problem i anslutning till den aktuella lagen. Avsikten är att det i andra etappen också ska byggas upp ett nytt informationssystem som lämpar sig för de behov som råder inom avbytarservicen. Lagändringspaketet som gäller den andra etappen ska enligt planen träda i kraft tidigast 2024.

Det är fortfarande inte klart om lantbruksavbytarservicen kommer att överföras från kommunerna till landskapen i lagpaketet för den andra etappen. Om avbytarservicen inte kommer att skötas av landskapen måste det övervägas vilken förvaltningsmodell som på bästa möjliga sätt gynnar avbytarverksamheten. Som alternativ till den nuvarande förvaltningsmodellen föreslår social- och hälsovårdsministeriet till exempel en modell i vilken LPA centrerat har hand om tjänsteinnehavarbesluten.

LPA vill utveckla avbytarservicen även i framtiden

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en möjlighet att ta ställning till reformen av avbytarservicen. På webbplatsen dinåsikt.fi kan du berätta vad du tycker om faktorer som påverkar avbytarservicen i framtiden och om första och andra etappens lagändringsförslag som social- och hälsoministeriet har utarbetat. På webbplatsen kan du också ta del av materialet från avbytarseminariet. Reformen av lagstiftningen om avbytarservice på webbplatsen dinåsikt.fi.

Hos LPA fortsätter vi att genomföra avbytartjänsterna och vi förbereder oss på ändringarna som det första lagpaketet medför bland annat genom att uppdatera Lomitusnetti.

–Det finns tillräckligt att fundera på när det gäller att utveckla avbytarservicen. Avbytarservicen för lantbrukare är en synnerligen viktig tjänst för husdjursföretagare när det gäller välbefinnandet och LPA deltar gärna i genomförandet av den även i framtiden, konstaterar Päivi Wallin som är direktör för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan vid LPA.

Närmare information
verkställande direktör Päivi Huotari 050 500 4514
direktören för avbytarservice och främjande av arbetsförmågan Päivi Wallin 040 740 4728

Läs social- och hälsovårdsministeriets kolumn om temat: Mikko Rissanen och Anne Vänskä: Reformen av avbytarservicen är inriktad på framtiden – avbytarservicen ska vara högklassig även i fortsättningen (på finska

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig