Hoppa över navigering

Extra indexhöjning av avträdelsestödets kompletteringsdel och barnförhöjningen 2022

För vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex, till exempel avträdelsestödets kompletteringsdel och barnförhöjningen, genomförs en extra indexförhöjning på 3,5 procent för tiden 1.8–31.12.2022. Syftet med höjningen är att trygga betalningsförmågan hos pensionstagare och förmånstagare med låga inkomster under den ökande inflationen.

Den extra justeringen höjer största delen av de förmåner och belopp som är bundna till folkpensionsindex, bland annat avträdelsestödets kompletteringsdel och folkpensioner, familjepensioner och garantipensioner som Folkpensionsanstalten betalar ut. Dessutom justeras från och med 1.8.2022 bland annat sjukdagpenningens och olika stöd för barnomsorg enligt sjukförsäkringslagen och förmåner och studiepenning som betalas utifrån arbetslöshet. Normalt justeras folkpensionsindex årligen vid årsskiftet.

Den extra indexförhöjningen gäller inte förmåner som är bundna till arbetspensionsindex.

LPA genomför automatiskt justeringen av förmåner som betalas ut, det betyder att mottagare av förmåner eller pension inte själv behöver ansöka om förhöjningen.

Läs mer i social – och hälsovårdsministeriets meddelande: Extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna 2022 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig