Hoppa över navigering

Försäkring av fiskare

LFÖPL-pensionsförsäkringen för fiskare är avsedd för

 • Yrkesfiskare
  Fiskare i huvudsyssla försäkras med en obligatorisk LFÖPL-försäkring. Om din arbetsinsats är obetydlig kan du också teckna försäkringen frivilligt.
 • Deltidsfiskare
  När du arbetar som fiskare på deltid försäkrar vi dig, om förutsättningarna för försäkring uppfylls. På så sätt kan du vara säker på att du tjänar in pensionsskydd också för ditt arbete som fiskare.
 • Make
  Vi försäkrar också din make eller sambo som arbetar i ditt fiskeföretag och har förvärvsinkomster från fisket i beskattningen. Om ni båda arbetar i huvudsyssla i företaget lönar det sig att vardera tecknar ett lika omfattande försäkringsskydd. Om den ena maken huvudsakligen arbetar utanför företaget, kan tryggheten från lönearbetet kompletteras med LPA:s försäkringar.
 • Pensionär
  Om du fortsätter att arbeta som fiskare efter pensioneringen kan du tjäna in ny pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Din försäkring kan vara obligatorisk eller frivillig beroende på vilket slags pension du får och om förutsättningarna för försäkring uppfylls. Läs mer om försäkring vid sidan av pensionen på sidorna för lantbruksföretagare: Försäkring för pensionärer.
 • Familjemedlem
  Om en familjemedlem arbetar i ditt fiskeföretag men inte äger eller kontrollerar företaget, kan han eller hon försäkras i LPA. Familjemedlemmen ska bo i samma hushåll som du.
 • Fiske mot andel i fångsten
  Om du arbetar på ett fiskefartyg och i stället för lön får ersättning i form av andel i fångsten och deltar i kostnaderna för fisket, betraktas du som LFÖPL-företagare.
 • Bolag
  Bolagsformen och din ställning i bolaget avgör om du kan försäkras i LPA.

Obligatorisk eller frivillig försäkring?

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för dig när alla förutsättningar uppfylls:

 • du är 18-68 år (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
 • du bedriver yrkesmässigt fiske
 • din årliga LFÖPL-arbetsinkomst är minst 4 506 euro (år 2024).

Till LFÖPL-försäkringen hör också fiskearbete som fiskaren utför i egenskap av delägare i en trål eller ett notlag samt fiske mot andel i fångsten.

Parallellt med den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har du automatiskt också en giltig arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, alltså en OFLA-försäkring för arbetstid, som ger ersättning för skador som uppkommit vid olycksfall i arbetet som fiskare och för yrkessjukdomar som orsakats av arbetet.

Om din arbetsinkomst inte når upp till gränsen för obligatorisk försäkring, kan du teckna LFÖPL-försäkringen frivilligt och därmed tjäna in pension också för ditt fiskearbete. Läs mer om frivillig LFÖPL-försäkring på sidorna för lantbruksföretagare.

Som komplement till den frivilliga LFÖPL-försäkringen kan du teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid. Du kan också teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid utan LFÖPL-försäkring.

Observera att alla LPA:s försäkringspremier är avdragbara i beskattningen. Läs mer om faktureringen: Försäkringspremierna för fiskare.

Om du förutom fiske också arbetar med jord- och skogsbruk eller renskötsel för din egen räkning, ska en separat LFÖPL-försäkring tecknas för varje verksamhet. Din personliga arbetsinkomst är den sammanlagda arbetsinkomsten i alla dina försäkringar.

Försäkring av familjemedlem

Vi försäkrar din familjemedlem om han eller hon arbetar i ditt fiskeföretag men inte äger eller kontrollerar företaget. Dessutom ska familjemedlemmen bo i samma hushåll som du. En LFÖPL-försäkring kan tecknas för familjemedlemmar som fyllt 18 år. För yngre eller pensionerade familjemedlemmar lönar det sig att teckna en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid.

Den arbetsinkomst som används som grund för din familjemedlems försäkring bestäms enligt betald lön och naturaförmåner. Om lön inte betalas, fastställs arbetsinkomsten enligt arbetsinsatsen.

När du betalar lön till en familjemedlem ska du komma ihåg att meddela uppgifterna till inkomstregistret. Närmare anvisningar: Inkomstregistret.

Mer information om försäkring av familjemedlem lämnas av LPA-ombudsmannen eller vår kundtjänst: Kontaktinformation.

Försäkring av arbetstagare

Arbetstagare som är anställda i ditt företag men inte är familjemedlemmar försäkras inte i LPA. Du måste sköta om deras försäkringsskydd separat.

Bolagsformer

En ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag och en delägare som ansvarar för bolagets förbindelser försäkras med en LFÖPL-försäkring. Det har ingen betydelse hur stor andel delägaren har i bolaget eller om lön betalas eller inte.

Vi kan också försäkra dig som företagare om du bedriver fiske i ett aktiebolag. För försäkringen gäller samma villkor som för lantbruk som drivs som aktiebolag, med undantag för beskattningen. Läs mer om försäkring av aktiebolag på sidorna för lantbruksföretagare: Aktiebolag och verksamhet i bolagsform.

Samma bolags ägarkrets försäkras i samma försäkring. Om du är delägare i flera företag tecknas en separat försäkring för varje delägarskap.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig