Hoppa över navigering

Aktiebolag och verksamhet i bolagsform

Om du bedriver jordbruk i ett aktiebolag eller ett annat bolag, ta reda på om verksamheten omfattas av LFÖPL-försäkring.

Delägarna i ett och samma bolag försäkras i en och samma försäkring. Om du är delägare i flera företag tecknas en försäkring för varje delägarskap.

Öppet bolag och kommanditbolag

Är du ansvarig bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag försäkras du med en LFÖPL-försäkring, om du personligen ansvarar för bolagets förpliktelser och åtaganden. Om en delägares make/maka eller sambo och familjemedlemmar deltar i arbetena på gården kan också de försäkras.

Dödsbo

Dödsbodelägare och deras makar försäkras med LFÖPL-försäkring, om försäkringsförutsättningarna uppfylls och jordbruket fortsätter som dödsbo.

När förmånslåtarens barn arbetar på en gård som ägs av dödsboet försäkras de som familjemedlemmar, om den efterlevande maken ensam har besittningsrätt till dödsboet.

Aktiebolag

Som delägare i ett aktiebolag försäkras du som företagare, om gårdens verksamhet beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk och du är verkställande direktör, ordinarie styrelsemedlem eller i annan motsvarande ledande ställning i aktiebolaget samt

  • du äger över 30 % av aktierna eller röstetalet eller du tillsammans med din make/maka eller
  • sambo eller dina föräldrar eller barn som bor i samma hushåll äger över 50 % av aktierna eller röstetalet.

Alla försäkrade ska uppfylla ovan nämnda villkor. Endast företagare försäkras, med andra ord kan din make/maka eller sambo eller dina familjemedlemmar endast försäkras om de uppfyller ovan nämnda villkor för företagare.

Villkoren gäller också den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen. Till exempel delägare som är under 18 år kan inte få en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring eftersom de inte kan vara i ledande ställning i ett aktiebolag.

Vi försäkrar den andel av aktiebolaget som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Den andel av bolaget som beskattas enligt näringsskattelagen försäkras inte i LPA. Om du håller på att bilda ett aktiebolag, kontakta vår kundservice eller en LPA-ombudsman och ta reda på om din LFÖPL-försäkring kan fortsätta.

Exempel på hur aktiebolag försäkras

Exempel 1

En mamma och pappa och två myndiga barn äger 25 % var av ett aktiebolag som bedriver lantbruk. Alla har ledande ställning i aktiebolaget, så alla kan försäkras med LFÖPL-försäkring.

När ett av barnen flyttar ut ur det gemensamma hushållet upphör barnets LFÖPL-försäkring. Aktieandelen på 25 % behålls fortfarande i barnets ägo.

När också det andra barnet flyttar ut upphör allas LFÖPL-försäkringar, eftersom ingen äger över 30 % av aktierna ensam eller över 50 % av aktierna tillsammans med make/maka eller barn eller förälder som bor i samma hushåll.

Exempel 2

Två gårdar bildar ett aktiebolag så att alla av båda gårdarnas åkrar arrenderas ut till aktiebolaget. De två företagarna på båda gårdarna är äkta makar. Den ena maken på en av gårdarna äger inga aktier, utan aktierna fördelas jämnt mellan tre delägare. Skogarna förblir i delägarnas personliga ägo.

Delägarna i aktiebolaget försäkras med nya LFÖPL-försäkringar. Eftersom makan till en av delägarna fortsätter att arbeta i aktiebolaget som anställd försäkras hon med ArPL-försäkring.

I fråga om skogarna fortsätter LFÖPL-försäkringarna och arbetsinkomsterna i dem justeras så att de motsvarar den arealbaserade arbetsinkomsten av skogen.

Sammanslutning

När du arbetar som en delägare i en lantbrukssammanslutning försäkras du med LFÖPL-försäkring. Sammanslutningen kan vara till exempel en gård som ägs eller arrenderas tillsammans av två eller flera personer.  Om maken, makan eller sambon och familjemedlemmar till en medlem i sammanslutningen deltar i arbetena på gården kan också de försäkras.

 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig